Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna

Kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej na lata 2022-2027 rozpoczęła się   13 czerwca 2022 roku.

Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej  z URZĘDU należą:

 1. Proboszcz Grzegorz Hawel – Przewodniczący
 2. Wikariusz Piotr Gojny
 3. s. Stanizja Baran – Przełożona Sióstr Dominikanek w Orzeszu – Zakrystianka
 4. Aleksandra Mrochen – Organistka

Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej  z MIANOWANIA  jako przedstawiciele grup i stowarzyszeń parafialnych należą:

 1. Szafarze Najświętszego Sakramentu – Lechosław Łukasik
 2. Franciszkański Zakon Świeckich – Maria Starosta
 3. Zespół Charytatywny – Dorota Lipina
 4. Róże Różańcowe – Gabriela Paprotna
 5. Apostolstwo Dobrej Śmierci – Elżbieta Boruta
 6. Grupa Modlitewna Margaretki – Katarzyna Cudok
 7. Grupa Modlitewna Wieczoru Uwielbienia – Bartosz Buzon
 8. Grupa Młodzieżowo-Oazowa – Klaudia Dziechciarz  

Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej  z WYBORU należą:

 1. Małgorzata Adamczyk
 2. Anna Honisz
 3. Grzegorz Kurpas
 4. Renata Ochojska – Wiceprzewodnicząca
 5. Danuta Paholik
 6. Urszula Pawlaczyk
 7. Tomasz Woryna
 8. Janusz Zdeb

I SPOTKANIE NOWEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 5 WRZEŚNIA O GODZ. 18.45 w DOMU PARAFIALNYM.

………………

PARAFIALNA  RADA EKONOMICZNA została powołana 12 września 2022 na 5-letnią kadencję:  

ks. Proboszcz Grzegorz HAWEL – przewodniczący

Ronald Gawlik – zastępca przewodniczącego 

Marek Piwowarski – sekretarz

Grzegorz Kurpas

STATUT PARAFIALNEJ RADY DO SPRAW EKONOMICZNYCH W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania rady do spraw ekonomicznych zgodnie z kan. 537 Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku.

§ 2

1. Parafialna rada do spraw ekonomicznych, zwana dalej „Radą”, jest organem doradczym proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi (nieruchomościami, ruchomościami, finansami oraz prawami majątkowymi), z zachowaniem postanowień kan. 532 Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku.
2. Proboszcz ma głos decydujący w sprawach zarządu dobrami materialnymi parafii i tylko on, z zachowaniem przepisów prawa, podejmuje wiążące decyzje.

§ 3

Członkowie Rady w swoim działaniu kierują się dobrem Kościoła, oddzielając sprawy osobiste od obowiązków związanych z pełnieniem obowiązków w Radzie.

§ 4

Członek Rady nie może podejmować publicznej krytyki Rady oraz decyzji podjętych przez innych członków Rady.

§ 5

 1. Kadencja Rady trwa pięć lat. W przypadku zmiany na urzędzie proboszcza parafii kadencja dotychczasowej Rady ulega albo skróceniu, albo wydłużeniu i wygasa wraz z mianowaniem członków Rady przez nowego proboszcza.
 2. Nowo mianowany proboszcz parafii powinien powołać nowy skład Rady po upływie roku od kanonicznego objęcia parafii.

Rozdział II – Zadania Rady

§ 6

1. Rada przedstawia roczne sprawozdanie ze stanu ekonomicznego parafii przed całą wspólnotą parafialną w ramach ogłoszeń podczas mszy świętej do końca stycznia roku następnego. Sprawozdanie to w imieniu Rady może przedstawić również proboszcz.

2. Rada:

• informuje parafian o potrzebach i zamierzeniach inwestycyjnych parafii, a także informuje proboszcza o odbiorze tych planów i zamierzeń przez parafian;

• służy proboszczowi pomocą w wykonywaniu podjętych zadań, takich jak budowa czy remont obiektów sakralnych i kościelnych oraz w utrzymaniu tych obiektów poprzez między innymi: rekomendację odpowiedniej oferty zakupu materiałów lub wykonania usług, weryfikowanie kosztorysów, zdobywanie środków finansowych.

3. Rada nie ma kompetencji w stosunku do prywatnego majątku osób duchownych. Nie może też ingerować w sprawy finansowe związane z utrzymaniem osób duchownych pełniących posługę w parafii (ofiary mszalne, iura stolae, ofiary kolędowe, wynagrodzenie za pracę w szkole i tym podobne) zgodnie z prawem powszechnym i partykularnym.

§ 7

 1. Proboszcz jest zobowiązany wysłuchać opinii Rady w przypadku podejmowania nadzwyczajnych aktów zarządu dobrami materialnymi parafii.
 2. Wykaz nadzwyczajnych aktów zarządu dobrami materialnymi parafii archidiecezji katowickiej określa zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Katowickiego z dnia 15 stycznia 2013 roku (VA I – 7270/13).
 3. Do końca listopada każdego roku proboszcz jest zobowiązany przedstawić Radzie plan nadzwyczajnych wydatków parafii przewidywanych na następny rok kalendarzowy.
 4. Proboszcz może zwrócić się do Rady o wyrażenie opinii w każdej sprawie dotyczącej spraw ekonomicznych parafii.

§ 8

Rada jest zobowiązana spotkać się z biskupem na jego żądanie podczas wizytacji kanonicznej parafii.

Rozdział III – Skład Rady

§ 9

1. W skład Rady wchodzą:

• proboszcz parafii jako jej przewodniczący;

• pięciu wiernych świeckich zamieszkujących na terenie parafii (w przypadku parafii zakonnych liczba członków Rady może być większa ze względu na przepisy prawa własnego danego kleryckiego instytutu zakonnego czy stowarzyszenia życia apostolskiego).

2. Wiernych świeckich mianuje swobodnie proboszcz, biorąc pod uwagę ich kompetencje w naukach prawnych i ekonomicznych.

3. Wierni świeccy mogą sprawować funkcję członka Rady maksymalnie przez dwie kadencje następujące bezpośrednio po sobie.

4. Członkami Rady nie mogą być krewni i powinowaci proboszcza.

5. Proboszcz powinien mianować członkami Rady tylko tych parafian, którzy:

• cieszą się powszechnym zaufaniem, zwłaszcza wśród parafian;

• są szczerze oddani sprawom Kościoła;

• posiadają niezbędną wiedzę praktyczną z dziedziny ekonomii, zarządzania lub prawa;

• wykazują zdolności organizacyjne lub inne przydatne w sprawach, do załatwiania których zostaną powołani;

• wyrażą zgodę na powołanie w skład Rady.

6. Część członków rady do spraw ekonomicznych może być członkami parafialnej rady duszpasterskiej, aby zapewnić współpracę obu tych rad.

§ 10

1. Objęcie funkcji członka Rady następuje z chwilą złożenia przysięgi, której treść została określona w załączniku.

2. Niezłożenie przysięgi jest równoznaczne z utratą członkostwa w Radzie.

§ 11

1. Rada konstytuuje się na pierwszym spotkaniu nowej kadencji, wybierając spośród swoich członków:

• wiceprzewodniczącego;

• sekretarza.

2. Wiceprzewodniczący Rady:

• pomaga proboszczowi w sprawnym prowadzeniu prac Rady;

• zastępuje go na jego prośbę w prowadzeniu obrad.

3. Sekretarz Rady prowadzi dokumentację prac Rady.

§ 12

Członek Rady traci prawo do zasiadania w Radzie w przypadku:

• rezygnacji;

• osiągnięcia sześćdziesiątego siódmego roku życia (jeżeli członek Rady osiąga sześćdziesiąty siódmy rok życia w trakcie kadencji Rady, pozostaje jej członkiem do upływu tej kadencji);

• odwołania przez proboszcza z funkcji członka Rady;

• upływu kadencji Rady.

§ 13

1. W uzasadnionych sytuacjach (na przykład z powodu powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach Rady) proboszcz może odwołać członka Rady.

2. W przypadku, gdy proboszcz chce odwołać jednocześnie dwóch lub więcej członków Rady, zobowiązany jest dokonać odwołania całej Rady.

3. Na odwołanie całej Rady przed upływem kadencji (na przykład gdy Rada nie wypełnia właściwych jej zadań lub przekracza swoje kompetencje) proboszcz musi uzyskać zgodę Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

Rozdział IV – Działalność Rady

§ 14

1. Rada zbiera się na posiedzeniach co najmniej dwa razy w roku.

2. Zwoływanie posiedzeń Rady, ustalanie propozycji porządku jej obrad oraz przewodniczenie obradom należy do obowiązków proboszcza.

3. Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony tylko przez proboszcza – z jego własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek zgłoszony przez członka Rady przed rozpoczęciem obrad. Wnioski te podlegają głosowaniu.

4. Proboszcz zobowiązany jest powiadamiać pisemnie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu posiedzenia Rady wszystkich jej członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia Rady, z załączeniem propozycji porządku obrad.

5. Uczestnicy posiedzeń Rady – tak jej członkowie, jak i zaproszone osoby trzecie – są zobowiązani do zachowania tajemnicy.

§ 15

Posiedzenia Rady odbywają się w obecności większości członków Rady.

§ 16

1. Opinie Rady zapadają w drodze uzgodnienia.

2. W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt opinii może być z inicjatywy proboszcza poddany głosowaniu. Decyduje bezwzględna większość głosów obecnych członków Rady (liczba głosów za projektem musi przekraczać sumę głosów przeciwko i wstrzymujących się). Proboszcz nie bierze udziału w głosowaniu.

§ 17

Z posiedzenia Rady sekretarz Rady sporządza protokół, który winien być na kolejnym spotkaniu Rady odczytany i zaaprobowany przez jej członków.

§ 18

Wszystkie uprawnienia proboszcza parafii z wyjątkiem uprawnienia do odwołania Rady przysługują administratorowi parafii.

§ 19

Przypadki sporne między proboszczem a członkami Rady rozstrzyga ekonom archidiecezji katowickiej, a ostatecznie Arcybiskup Metropolita Katowicki.