Chrzest Święty

Terminy chrztów i roczków 2024 w naszym kościele:

zawsze każda II niedziela miesiąca o godz. 12.00

OBOWIĄZKOWA  KATECHEZA DLA RODZICÓW  CHCĄCYCH OCHRZCIĆ SWOJE DZIECKO I CHRZESTNYCH W SOBOTĘ PRZED NIEDZIELĄ CHRZTU PO MSZY WIECZORNEJ W KOŚCIELE LUB W INNYM TREMINIE PODANYM W NIEDZIELNYCH OGŁOSZENIACH DUSZPASTERSKICH.

Drodzy rodzice i chrzestni: 

PRZYPOMINAMY, ŻE WSZELKIE DOKU­MENTY KANCELARYJNE ZAŁATWIAMY OSOBIŚCIE z dokumentem tożsamości  np: (zaśwadczenie o byciu chrzestnym, zgoda na sakramenty poza parafią)  Jeżeli godziny kancelaryjne nie pozwalają na przyjście w danym dniu, umawiamy spotkanie telefonicznie z duszpasterzem.    

CHRZEST  ŚWIĘTY

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

 Katechizm Kościoła Katolickiego Roz.1 Art.1

SAKRAMENT  CHRZTU  ŚWIĘTEGO

Parafia  Nawiedzenia  NMP w Orzeszu

Sakramentu Chrztu Św. udzielamy w II niedzielę miesiąca – podczas Mszy świętej o godz. 12.00.  W uzasadnionych wypadkach chrzest może odbyć się w innym terminie.


Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.

Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (KPK Kan. 868 § 2).

WYMAGANIA  DLA  RODZICÓW  I  CHRZES­­TNYCH:

Katecheza dla rodziców i chrzestnych – OBOWIĄZKOWA w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu o 19.00 w kościele, zawsze jednak kierować się ogłoszeniami duszpasterskimi z bieżącego tygodnia.

UWAGA ! – (mogą w niej uczestniczyć osoby i przyszli rodzice chrzestni, którzy proszeni są za chrzestnych w innych parafiach, czy diecezjach.).  

!!! Jeżeli rodzic chrzestny jest spoza parafii i nie może być na katechezie chrzcielnej – wtedy uczestniczy w niej w swojej parafii, przynosząc do parafii chrztu potwierdzeniem, że uczestniczył w katechezie

Z nauki Kościoła o Chrzcie Świętym.

Otrzymując Chrzest Święty jesteśmy włączeni do Kościoła, stajemy się członkami Ludu Bożego. Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek wychowania religijnego. Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet – w wyjątkowych sytuacjach – przejąć wychowanie religijne. Wiara rozświetla nawet najtrudniejsze chwile życia. Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary, nadziei i miłości.

CHRZEST  DZIECKA  KIEDY  RODZICE  NIE  MAJĄ  ŚLUBU  KOŚCIELNEGO LUB  WYSTĘPUJĄ  INNE  PRZESZKODY:

Zdarza się, iż do kancelarii parafialnej zgłaszają się rodzice niezwiązani ślubem kościelnym, prosząc o chrzest dla swego dziecka. Dotyczy to osób żyjących w wolnych związkach lub też związanych tylko cywilnie, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie osoby zawarły sakramentalne małżeństwo. Co do chrztu ich dzieci najpierw należy zaznaczyć, iż Kościół rozwija się i rośnie przez przyjmowanie do swej wspólnoty ludzi, którzy poprzez przyjęcie chrztu stają się jego członkami (kan. 849). Ponadto chrzest jest wymagany do osiągnięcia zbawienia. Jezus Chrystus mówił wprost o konieczności przyjęcia chrztu, by dostąpić zbawienia. W rozmowie z Nikodemem powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5). Zatem chrzest dla dziecka jest bardzo istotną sprawą.  Dlatego w takich wypadkach oboje rodziców zgłaszają się do kancelarii parafialnej na rozmowę z duszpasterzem w związku z chęcią ochrzczenia swojego dziecka.  

Kto MOŻE  być chrzestnym dla dziecka?

Chrzestnymi dla dziecka mogą być osoby, które przyjęły sakrament chrztu, eucharystii i bierzmowania. Ponadto są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać dziecku przykład wiary.

Kto NIE  MOŻĘ być chrzestnym dla dziecka?

Nie mogą być to osoby: żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie, wolnym związku lub nie mający nic wspólnego z życiem Kościoła. Wymagany wiek – ukończone 16 lat i przyjęty sakrament bierzmowania.

Jakie dokumenty należy mieć przy sobie zgłaszając dziecko do Chrztu Św.?

  • Zgłoszenia dziecka do chrztu powinien dokonać rodzic (nie jest konieczna obecność obojga rodziców – chyba, że brak ślubu kościelnego wtedy przychodzą ojciec i matka dziecka), który przedstawia swój dowód tożsamości oraz akt urodzenia dziecka (do wglądu), gdzie duszpasterz prowadzi rozmowę z rodzicem.
  • Należy podać dane rodziców chrzestnych, tj. ich imiona i nazwiska, wiek i adres, datę zawarcia ślubu kościelnego.
  • Jeżeli kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkają w innej parafii niż parafia, gdzie ma być ochrzczone dziecko, należy przy zgłoszeniu dziecka do chrztu przedstawić zaświadczenie, iż mogą być rodzicami chrzestnymi.
  • Zaświadczenie o dopuszczeniu do godności matki chrzestnej / ojca chrzestnego wydaje parafia, na terenie której obecnie mieszkają kandydaci.  Jeżeli chrzestym ma BYĆ OSOBA NIEPEŁNOLETNIA, PRZYNOSI ZAŚWIADCZENIE KSIĘDZA KATECHETY

UWAGA  WAŻNE !!!!

  • NIE CHODZI O MIEJSCE  ZAMELDOWANIA  ALE  O  MIEJSCE, GDZIE OBECNIE MIESZKAM, CHODZĘ DO KOŚCIOŁA.  
  • Wymóg ten dotyczy również osób przebywających za granicą (ponieważ tam mieszkam i tam też spełniam praktyki religijne – stamtąd biorę zaświadczenie). 

UWAGA !!! Po skompletowaniu wyżej wymienionych dokumentów RODZIC w kancelarii parafialnej przedstawia dokumenty i duszpasterz wypełnia 'Formularz zgłoszenia chrztu dziecka’, na podstawie którego po udzieleniu dziecku sakramentu chrztu, dokonany zostanie stosowny zapis w parafialnej księdze chrztów.