Chrzest Św. i rodzice chrzestni

 

CHRZEST  ŚWIĘTY

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

                                                                                                                                           Katechizm Kościoła Katolickiego Roz.1 Art.1

 

Udzielanie sakramentu Chrztu Świętego w parafii NAWIEDZENIA NMP w Orzeszu

 

Sakramentu Chrztu Św. udzielamy w II niedzielę miesiąca - podczas Mszy świętej o godz. 12.00

W uzasadnionych wypadkach chrzest może odbyć się w innym terminie.

 

WYMAGANIA  DLA  RODZICÓW  I  CHRZESTNYCH:

Katecheza dla rodziców i chrzestnych - OBOWIĄZKOWA w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu o 19.00 w kościele, zawsze jednak kierować się ogłoszeniami duszpasterskimi z bieżącego tygodnia.

UWAGA ! - (mogą w niej uczestniczyć osoby i przyszli rodzice chrzestni, którzy proszeni są za chrzestnych w innych parafiach, czy diecezjach.

 !!! Jeżeli rodzic chrzestny jest spoza parafii i nie może być na katechezie chrzcielnej – wtedy uczestniczy w niej w swojej parafii, przynosząc do parafii chrztu potwierdzeniem, że uczestniczył w katechezie

 

Z nauki Kościoła o Chrzcie Świętym.

Otrzymując Chrzest Święty jesteśmy włączeni do Kościoła, stajemy się członkami Ludu Bożego. Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek wychowania religijnego. Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet - w wyjątkowych sytuacjach - przejąć wychowanie religijne. Wiara rozświetla nawet najtrudniejsze chwile życia. Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary, nadziei i miłości.

 

Kto może być chrzestnym dla dziecka?

Chrzestnymi dla dziecka mogą być osoby, które przyjęły sakrament chrztu, eucharystii i bierzmowania. Ponadto są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać dziecku przykład wiary.

Nie mogą być CHRZESTNYMI  -  osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie, wolnym związku lub nie mający nic wspólnego z życiem Kościoła. Wymagany wiek - ukończone 16 lat.

 

Jakie dokumenty należy mieć przy sobie zgłaszając dziecko do Chrztu Św.?

  • Zgłoszenia dziecka do chrztu powinien dokonać rodzic (nie jest konieczna obecność obojga rodziców), który przedstawia swój dowód tożsamości oraz akt urodzenia dziecka (do wglądu), gdzie duszpasterz przeprowadza rozmowę z rodzicami dziecka, które ma zostać ochrzczone. 
  • Należy podać dane rodziców chrzestnych, tj. ich imiona i nazwiska, wiek i adres, datę zawarcia ślubu kościelnego.
  • Jeżeli kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkają w innej parafii niż parafia, gdzie ma być ochrzczone dziecko, należy przy zgłoszeniu dziecka do chrztu przedstawić zaświadczenie, iż mogą być rodzicami chrzestnymi.
  • Zaświadczenie o dopuszczeniu do godności matki chrzestnej / ojca chrzestnego wydaje parafia, na terenie której obecnie mieszkają kandydaci. NIE CHODZI O MIEJSCE  ZAMELDOWANIA  ALE  O  MIEJSCE, GDZIE OBECNIE MIESZKAM, CHODZĘ DO KOŚCIOŁA  Wymóg ten dotyczy również osób przebywających za granicą (ponieważ tam mieszkam i tam też spełniam praktyki religijne – stamtąd biorę zaświadczenie). 

UWAGA !!! Po skompletowaniu wyżej wymienionych dokumentów RODZIC w kancelarii parafialnej przedstawia dokumenty i duszpasterz wypełnia 'Formularz zgłoszenia chrztu dziecka' (pobierz formularz), na podstawie którego po udzieleniu dziecku sakramentu chrztu, dokonany zostanie stosowny zapis w parafialnej księdze chrztów

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryji w Orzeszu, siedziba: Orzesze, św.Wawrzyńca 2.