XXVI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Lb 11,25-29 – Nie zazdrościć darów Bożych
Jk 5,1-6 – Niegodziwi bogacze
Mk 9,38-43.45.47-48 – Zazdrość. Zgorszenie

            Liturgia słowa z dzisiejszej niedzieli po raz kolejny jest niczym miecz ostry, który rozdziela ludzkie niegodziwości od tego, co Boże. Księga Liczb piętnuje zazdrość, która pojawiła się w najbliższym otoczeniu Mojżesza. Podobna postawa, którą przyjęli Apostołowie, została potępiona przez Chrystusa w Ewangelii. Nic dziwnego, że słowo Boże tak jednoznacznie rozprawia się z tą wadą. Zazdrość bowiem, jak poucza nas o tym tradycja  Kościoła, jest początkiem wielu innych grzechów. Zamyka ona oczy na dary Boga i na potrzeby drugiego człowieka, i zasklepia serce tylko wokół własnych żądz i pragnień.

            Pozwólmy słowu Bożemu postawić nas w prawdzie o nas samych i w ten sposób wprowadzić na drogę zbawienia.