XXI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 66,18-21 – Powszechność zbawienia
Hbr 12,5-7.11-13 – Tego Pan miłuje, kogo karze
Łk 13,22-30 – Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

Myśl zawarta w czytanym dzisiaj fragmencie Listu do Hebrajczyków jest zaskakująca. Pan Bóg wymierza karę tym, których kocha. Nie możemy jednak rozumieć kary w sposób dosłowny. Jest to raczej swoistego rodzaju próba, którą Bóg zsyła na wierzącego, aby oczyścić to, co musi zostać oczyszczone na drodze rozwoju duchowego człowieka.  Powołaniem  wszystkich  ludzi  jest  bowiem  zbawienie.  Usłyszymy o tym tak w Księdze Proroka Izajasza, jak i w Ewangelii według Świętego Łukasza. Do nieba nie może wejść nikt, kto jest dotknięty grzechem i słabością. Dlatego też trudne doświadczenia, przeżywane tu na ziemi, należy rozpatrywać w kategoriach łaski.

Bądźmy więc wdzięczni słowu Bożemu, że nas oczyszcza.