XIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 1,13-15;2,23-24 – Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła
2 Kor 8,7.9.13-15 – Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi
Mk 5,21-43 – Wskrzeszenie córki Jaira

            Bóg, stwarzając człowieka i wszechświat, chciał, aby wszystko istniało w harmonii, bez bólu i cierpienia, a tym samym by całe stworzenie wychwalało swojego Stwórcę. Szatan jednak pozazdrościł Bogu tej chwały i sprawił, że człowiek popadł w stan grzechu i znalazł się  we  władaniu  śmierci.   Prawdę   tę   ukaże   nam   dziś   starotestamentalny   Mędrzec, a potwierdzi swoimi czynami Jezus. Ewangelia bowiem opisze nam zbawcze działania Chrystusa, które polegają na nieustannym wyrywaniu człowieka z kręgów zła. Namacalnym tego dowodem jest uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira.

          Dotknijmy się dziś z wiarą słowa Bożego, abyśmy zostali uwolnieni z naszych słabości, nie tylko tych fizycznych, ale przede wszystkim duchowych.