V Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Hi 7,1-4.6-7 – Marność życia ludzkiego
1 Kor 9,16-19.22-23 – Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii
Mk 1,29-39 – Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy

            Dzisiejsza liturgia słowa w głównej mierze dotyka problemu cierpienia. Hiob, o którym usłyszymy w pierwszym czytaniu, wpada w swoistego rodzaju pesymizm. Życie ludzkie dostrzega jedynie w kategoriach bólu i cierpienia. Jednak na ten ponury i ciemny obraz pada światło pocieszenia z Ewangelii. Odpowiedzią na ludzkie problemy jest Jezus Chrystus, który przyszedł, aby uzdrawiać i w ten sposób zainicjować królestwo niebieskie już tu na ziemi. Stąd też odpowiedzią chrześcijanina ma być postawa, o której pisze św. Paweł  w  Liście  do  Koryntian.  Trzeba  wychodzić  do  świata,  aby  głosić  dobrą  nowinę o zbawieniu.

            Wsłuchując się dziś z uwagą w słowo Boże, prośmy Pana, aby pozwolił nam być radosnymi Jego świadkami.