Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
– komentarz do czytań

Iz 49,1-6 – Bóg ukształtował Jana na swojego sługę
Dz 13,22-26 – Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa
Łk 1,57-66 – Narodzenie Jana Chrzciciela

Liturgia słowa dzisiejszej uroczystości mówi nam o powołaniu do bycia sługą Boga. Prorok Izajasz sięga aż do momentu poczęcia powołanego. Przekonuje, że już w tym momencie Pan Bóg dokonał wyboru Świętego Jana. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich  z  kolei  zauważa,  że  najważniejszą  cechą  sługi  jest pokora. Chodzi bowiem o to, by nie przesłaniać Tego, komu się służy, tak jak czynił to Święty Jan Chrzciciel. Z kolei w Ewangelii dopowie, że obecność osoby powołanej do pełnienia funkcji sługi Boga wywołuje radość wśród ludu. Powołanie sługi Boga ma na celu przede wszystkim wysławianie Boga, objawienie i powiększenie Jego chwały.

Wsłuchajmy się uważnie w słowo Boże, bo każdy z nas jest wezwany do bycia świadkiem Bożej obecności w świecie.