Uroczystość Narodzenia Pańskiego – komentarz do czytań

Msza Święta w nocy:
Iz 9,1-3.5-6 – Syn został nam dany
Tt 2,11-14 – Ukazała się łaska Boga, który niesie zbawienie wszystkim ludziom
Łk 2,1-14 – Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Prorok Izajasz, którego imię oznacza: „Jahwe jest zbawieniem”, w niezwykle plastyczny sposób mówi o nadejściu zbawienia. W proroctwie tym są odniesienia do znanej Izraelitom rzeczywistości wojny i uciemiężenia. Tym dobitniej objawia się przychodzący Zbawiciel, który nie tylko jest Bogiem Mocnym i Księciem Pokoju, ale, jak zauważa św. Paweł, jest samą Miłością, niecofającą się przed wydaniem samej siebie na śmierć. Z jednej więc strony Zbawiciel jest pełen mocy i potęgi, a z drugiej rodzi się jako bezbronne Dziecko w konkretnym czasie, objawiając się prostym ludziom, których uosabiają pasterze.

Zechciejmy przyjąć z czułością to delikatne Słowo, aby nie stało się Ono naszym Sędzią.

Msza Święta w dzień:
Iz 52,7-10 – Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże
Hbr 1,1-6 – Bóg przemówił do nas przez Syna
J 1,1-18 – Słowo stało się ciałem

Prorok Izajasz zachęca dziś nas do radości i wesela, mimo że po ludzku patrząc, nie ma ku temu powodu, gdyż mury świętego miasta Jeruzalem, które oznaczają tutaj wewnętrzny stan człowieka grzesznego, są zniszczone. Jednakże powodem tejże radości – co z kolei podkreśli autor Listu do Hebrajczyków – winien stać się już sam fakt przyjścia Syna Bożego na ziemię. Jest On bowiem zapowiadanym od wieków Zbawicielem. Niestety, człowiek, mimo swej grzeszności i potrzeby wyzwolenia, wolał pozostać w ciemności grzechu, nie pozwalając na oświecenie przez rodzące się Światło.

My jednak, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, idźmy za zachętą św. Jana Ewangelisty i otwórzmy drzwi naszych serc, aby Słowo wcielone dało nam moc.