Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
– komentarz do czytań

Rdz 14,18-20 – Ofiara Melchizedeka
1 Kor 11,23-26 – Eucharystia jest pamiątką śmierci Chrystusa
Łk 9,11b-17 – Rozmnożenie chleba

W czytaniu z Księgi Rodzaju usłyszymy o spotkaniu Melchizedeka z Abramem. Odbyło się ono po zwycięskiej wyprawie patriarchy przeciw władcom Mezopotamii. Melchizedek, kapłan i król Szalemu, witając Abrama, złożył ofiarę z chleba i wina. W ten sposób król stał się figurą, czyli zapowiedzią przyszłego Mesjasza. Zgodnie z Listem do Hebrajczyków, Jezus jest „arcykapłanem na wzór Melchizedeka” (Hbr 6,20). To proroctwo wypełniło się w osobie Jezusa Chrystusa, który w Wielki Czwartek ustanowił Eucharystię. Wsłuchując  się  w  dzisiejsze  słowo  Boże,  warto  zauważyć,  że  proroctwo  wypełniło się w sposób doskonały. Chrystus bowiem stał się chlebem, dzięki któremu człowiek już więcej nie będzie łaknął.

Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako nasz pokarm.