Chrzest

CHRZEST ŚWIĘTY

Udzielanie sakramentu Chrztu Świętego:  II niedziela miesiąca – podczas Mszy świętej o godz. 12.00

Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych w czwartek poprzedzający niedzielę chrztu o 17.30 w kościele, zawsze jednak kierujemy się ogłoszeniami duszpasterskimi

Z nauki Kościoła o Chrzcie Świętym.Otrzymując Chrzest Święty jesteśmy włączeni do Kościoła, stajemy się członkami Ludu Bożego. Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek wychowania religijnego. Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet – w wyjątkowych sytuacjach – przejąć wychowanie religijne. Wiara rozświetla nawet najtrudniejsze chwile życia. Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary, nadziei i miłości.

Kto może być chrzestnym dla dziecka?

Chrzestnymi dla dziecka mogą być osoby, które przyjęły sakrament chrztu, eucharystii i bierzmowania. Ponadto są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać dziecku przykład wiary. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub nie mający nic wspólnego z życiem Kościoła. Wymagany wiek – ukończone 16 lat.

Jakie dokumenty należy mieć przy sobie zgłaszając dziecko do Chrztu Św.?

  • Zgłoszenia dziecka do chrztu powinien dokonać rodzic (nie jest konieczna obecność obojga rodziców), który przedstawia swój dowód tożsamości oraz akt urodzenia dziecka (do wglądu).
  • Należy podać dane rodziców chrzestnych, tj. ich imiona i nazwiska, wiek i adres, ewentualnie datę zawarcia ślubu kościelnego.
  • Jeżeli kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkają w innej parafii niż parafia, gdzie ma być ochrzczone dziecko, należy przy zgłoszeniu dziecka do chrztu przedstawić zaświadczenie, iż mogą być rodzicami chrzestnymi.
  • Zaświadczenie o dopuszczeniu do godności matki chrzestnej / ojca chrzestego wydaje parafia, na terenie której mieszkają kandydaci. Wymóg ten dotyczy również osób przebywających za granicą.

Po skompletowaniu wyżej wymienionych dokumentów kancelaria parafialna wypełnia ‘Formularz zgłoszenia chrztu dziecka’, na podstawie którego po udzieleniu dziecku sakramentu chrztu, dokonany zostanie stosowny zapis w parafialnej księdze chrztów.