XXIX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 53,10-11 – Cena zbawienia
Hbr 4,14-16 – Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa
Mk 10,35-45 – Przełożeństwo jest służbą

            Fragment dzisiejszego proroctwa Izajasza to urywek czwartej pieśni wychwalającej Sługę Jahwe. Z wcześniejszej lektury Pisma Świętego wiemy, że tym Sługą jest Jezus. I dzisiejsza liturgia słowa opisuje nam, jak wielką cenę musiał złożyć Jezus za nasze zbawienie. Księga Izajasza mówi o niewyobrażalnym cierpieniu, które wręcz zmiażdżyło Sługę Jahwe – Chrystusa. Ewangelia Marka powie na przykładzie wydarzenia, które miało miejsce pośród Apostołów, że Chrystus, będąc Bogiem, stał się sługą wszystkich. Potwierdzeniem tego jest List do Hebrajczyków, widzący w Chrystusie Arcykapłana, doświadczonego we wszystkim oprócz grzechu.

            Wsłuchując się w dzisiejsze czytania, umacniajmy się zachętą: „przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski”.

XXVIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 7,7-11 – Mądrość to skarb najcenniejszy
Hbr 4,12-13 – Skuteczność słowa Bożego
Mk 10,17-30 – Rada dobrowolnego ubóstwa

            Dziś liturgia słowa tchnie wielkim radykalizmem. Najpierw usłyszymy piękny hymn pochwalny Mądrości. Dla autora tej Księgi nie ma żadnej rzeczy ani wartości, którą by można przedłożyć nad mądrość. Następnie autor Listu do Hebrajczyków pokaże nam, jak bardzo mocne i skuteczne jest słowo Boże, dla którego nie ma przeszkody i potrafi wszystko przeniknąć i odkryć. I wreszcie Ewangelia, w której Chrystus stawia wszystko na jedną kartę i żąda od uczniów całkowitego zaufania. Takie jest słowo Boże i takie musi być życie chrześcijan – radykalne i konsekwentne. Dopiero gdy podejmiemy trud radykalizmu, paradoksalnie będziemy mogli przeżywać radość z naszego chrześcijańskiego powołania.

            Pozwólmy więc działać słowu z tą mocą.

XXVII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Rdz 2,18-24 – Stworzenie niewiasty
Hbr 2,9-11 – Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy
Mk 10,2-16 – Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

            Za chwilę usłyszymy w liturgii słowa czytania, które kierują naszą myśl do początku stworzenia i pierwotnego zamysłu Pana Boga. Księga Rodzaju wskazuje najpierw, że to sam Bóg chciał, aby człowiek istniał jako mężczyzna i kobieta, tworząc najpierw małżeństwo, a później wspólnotę rodzinną. Ewangelia natomiast objawia nam zamysł Boga wobec samego małżeństwa, które winno być nierozerwalne i stworzone przez mężczyznę i kobietę. Z tekstów tych przebija prawda, że małżeństwo nie jest tylko prawnym kontraktem, ale należy do podstawowego porządku ludzkiego.

      Zechciejmy zatem uwierzyć słowu Boga, a nie pogłoskom, którym ulegli Żydzi z dzisiejszej Ewangelii, a które to pogłoski zagrażają również współczesności.

XXVI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Lb 11,25-29 – Nie zazdrościć darów Bożych
Jk 5,1-6 – Niegodziwi bogacze
Mk 9,38-43.45.47-48 – Zazdrość. Zgorszenie

            Liturgia słowa z dzisiejszej niedzieli po raz kolejny jest niczym miecz ostry, który rozdziela ludzkie niegodziwości od tego, co Boże. Księga Liczb piętnuje zazdrość, która pojawiła się w najbliższym otoczeniu Mojżesza. Podobna postawa, którą przyjęli Apostołowie, została potępiona przez Chrystusa w Ewangelii. Nic dziwnego, że słowo Boże tak jednoznacznie rozprawia się z tą wadą. Zazdrość bowiem, jak poucza nas o tym tradycja  Kościoła, jest początkiem wielu innych grzechów. Zamyka ona oczy na dary Boga i na potrzeby drugiego człowieka, i zasklepia serce tylko wokół własnych żądz i pragnień.

            Pozwólmy słowu Bożemu postawić nas w prawdzie o nas samych i w ten sposób wprowadzić na drogę zbawienia.

XXV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 2,12.17-20 – Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim
Jk 3,16-4.3 – Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny
Mk 9,30-37 – Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich

            Po grzechu pierworodnym w naturę człowieka niejako została wszczepiona nieufność do tego, co Boże. Księga Mądrości opowie nam dzisiaj o pewnej próbie, na jaką są wystawiani sprawiedliwi przez bezbożnych, czyli ludzi nieuznających Boga w swoim życiu.  Brak  zaufania  do  nauki  Chrystusa  objawiła  się  również  w  postawie  Apostołów z dzisiejszej perykopy ewangelicznej, którzy „bali się pytać”. Lęk przed kimś często rodzi się z tego, że temu komuś nie ufamy. Człowiek zamyka się wówczas we własnym niepoukładanym i chaotycznym świecie. Bardzo ciekawe spostrzeżenia poczynił w tym zakresie św. Jakub w swoim Liście.

            Przyjmijmy zatem dzisiejsze czytania w postawie dziecka, które w swojej prostocie jest bardzo ufne.

XXIV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 50,5-9a – Bóg wspiera swego Sługę w prześladowaniach
Jk 2,14-18 – Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa
Mk 8,27-35 – Zapowiedź męki Chrystusa

            Cierpiący Sługa Jahwe, ukazany przez proroka Izajasza, to nie kto inny, jak sam Chrystus. Opis proroctwa zgadza się z tym, czego doświadczył Jezus podczas swojej męki. Cierpienie  to  zostało też przepowiedziane przez Chrystusa, co zostało przekazane przez św. Marka, a co wzbudziło sprzeciw nawet pośród Apostołów. Liturgia słowa zwraca więc nam dziś uwagę, abyśmy starali się myśleć po Bożemu. Oznacza to, że trzeba najpierw zrozumieć,  iż  nie  ma  trwałych  i  wielkich  spraw  bez cierpienia i ofiary, a później trzeba z  odwagą  wziąć  swój  własny  krzyż.  Będzie  to  się  w  przejawiało  –  o  czym  z  kolei pisze św. Jakub – w konkretnych czynach, wypływających z wiary.

            Oby dzisiejsze słowo Boże uczyniło nas zdolnymi do takiej postawy.