III Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Ne 8,1-4a.5-6.8-10 – Czytanie Prawa Bożego
1 Kor 12,12-30 – Mistyczne Ciało Chrystusa
Łk 1,1; 4,14-21 – Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Pierwsze czytanie z Księgi Nehemiasza opisuje nabożeństwo czytania prawa Bożego, mające miejsce w V wieku przed Chrystusem. Już wówczas uważano, że słuchanie słowa Bożego ma zbawczy wpływ na zgromadzony lud. Słowo to dawało radość i stawało się otuchą w chwilach ucisku, jakim była np. niewola babilońska. Również i my dzisiaj winniśmy z wielką uwagą przyjąć słowo Boga. Święty Łukasz mówi nam dziś o tym, że tym Słowem jest Jezus, na którym wypełniły się wszystkie pisma. Słowo to ma też moc budowania i umacniania mistycznego ciała Chrystusa, którym jest Kościół.

W duchu odpowiedzialności za własne zbawienie, powtórzmy za ludem słuchającym kapłana Ezdrasza słowo „Amen”, czyli niech tak się stanie.

II Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 62,1-5 – Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca
1 Kor 12,4-11 – Różne dary Ducha Świętego
J 2,1-12 – Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

W mistyce chrześcijańskiej wiele terminów zostało zaczerpniętych z opisu relacji małżeńskiej. Mają one uzmysłowić ludziom, jak wielki jest Bóg, który jest miłością. Dzisiaj, szczególnie we fragmencie proroctwa Izajasza i w perykopie ewangelijnej, usłyszymy o tej symbolice. Wszystkie te znaki wskazują na inną rzeczywistość, którą spodziewamy się osiągnąć.  Co  więcej,  budzą  one pragnienie wejścia w tę intymną relację z Panem Bogiem. Człowiek sam  ze  siebie  nie  potrafi  tego   uczynić.   Potrzebuje   darów  Ducha  Świętego, o których wspomina Święty Paweł Apostoł. Uzdalniają one do wejścia w krąg nieskończonej Bożej radości.

Otwórzmy nasze oczy i uszy na znaki, które Pan Bóg nam zsyła. Otwórzmy także nasze serca na Ducha Świętego, który nieustannie do nas przychodzi.

Święto Chrztu Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 42,1-4.6-7 – Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie
Dz 10,34-38 – Jezus został namaszczony Duchem Świętym
Łk 3,15-16.21-22 – Chrzest Jezusa

Spośród wszystkich Ewangelistów tylko Święty Łukasz wspomina o wątpliwościach, jakie mieli ludzie wobec Świętego Jana Chrzciciela. Prorok rozwiał je, charakteryzując posłannictwo Jezusa, o czym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Zresztą cała dzisiejsza liturgia słowa ukazuje misję Chrystusa rozpoczętą przez Niego w chwili chrztu nad Jordanem. Prorok Izajasz opisuje posłannictwo Sługi Jahwe, ukazane przez Boga. Echo tego objawienia usłyszymy niejako w Dziejach Apostolskich i w Ewangelii.

Przyjmijmy z wdzięcznością dzisiejsze słowo Boże, ukazujące naszego Zbawiciela.

Uroczystość Objawienia Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 60,1-6 – Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą
Ef 3,2-3a.5-6 – Poganie są uczestnikami zbawienia
Mt 2,1-12 – Pokłon mędrców ze Wschodu

Spoiwem łączącym dzisiejsze czytania jest opis przyszłej chwały Jerozolimy, którą prorok Izajasz przedstawia, jako religijne centrum świata i miejsce spotkania wszystkich narodów. Chwała Boga, o której mówi prorok, jest tożsama z Jego obecnością przynoszącą zbawienie. W Liście do Efezjan odnajdujemy kontynuację tego przesłania. Święty Paweł przekonuje, że Kościół, tak mocno zakorzeniony w historii starożytnego Izraela, nie jest zarezerwowany tylko dla ochrzczonych Żydów. Kościół otwarty jest na każdego człowieka, który z wiarą przyjmie Pana Jezusa, jako swego Pana i Zbawiciela, gdyż Boży plan zbawienia obejmuje ludzi wszystkich czasów i narodów. Zapowiedzią tego był hołd pogańskich mędrców złożony Synowi Bożemu w betlejemskiej stajni.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże, aby chwała Wszechmocnego mogła zajaśnieć również w każdym z nas.

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
– komentarz do czytań

Syr 3,2-6.12-14 – Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców
Kol 3,12-21 – Chrześcijańskie zasady życia domowego
Łk 2,41-52 – Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

            Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa jest posłuszeństwo. Chodzi o relacje, jakie powinny panować w każdej ludzkiej rodzinie. Przykład dał nam sam Chrystus, który będąc Bogiem, był poddany Maryi i Józefowi – co odnotuje dziś Ewangelista Łukasz. Posłuszeństwo nie ma jednak polegać na niewolniczym lęku, ale powinno być motywowane miłością, co podkreśli z kolei Święty Paweł w Liście do Kolosan. Warto zauważyć, że zasady życia rodzinnego nie są tylko normami chrześcijańskimi. Już bowiem Księga Syracydesa, powstała  ok.  200  lat  przed  Chrystusem,  uzależnia  Boże błogosławieństwo od szacunku i miłości, którymi winny się obdarzać wszystkie rodziny.

            Uwielbiamy więc Boga za dar każdej rodziny i słuchajmy z uwagą słowa Bożego.

IV Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Mi 5,1-4a – Mesjasz będzie pochodził z Betlejem
Hbr 10,5-10 – Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca
Łk 1,39-45 – Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Liturgia słowa mówi nam dzisiaj o posłuszeństwie. Autor Listu do Hebrajczyków podkreśla, że  taką  postawę  miał  Chrystus  wobec  swojego  Ojca.  Pełnienie  woli  Ojca było dla Chrystusa najważniejsze. Zostało porównane do niezbędnego dla życia pokarmu. To posłuszeństwo Chrystusa było potrzebne, aby mogło dokonać się odkupienie człowieka, co zapowiadał prorok Micheasz, o czym usłyszymy w pierwszym czytaniu. W wyjątkowy sposób postawę posłuszeństwa względem woli Bożej wypełniła Maryi. Ona jest wzorem wsłuchiwania się w głos Boga nieustannie przychodzącego. Dlatego też Elżbieta powiedziała o Maryi, że jest błogosławiona.

Przyjmijmy i my dzisiejsze słowo Boga, aby dostąpić zbawienia.