Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego
– komentarz do czytań

Dz 10,34a.37-43 – Świadectwo św. Piotra o zmartwychwstaniu
Kol 3,1-4 – Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
J 20,1-9 – Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

            Doświadczenie pustego grobu było dla Apostołów wielkim przeżyciem i jakby zrodzeniem  na  nowo  wiary w  ich  życiu.  Świadczą  o  tym  lakoniczne   słowa   św.   Jana z dzisiejszej Ewangelii, który napisał o sobie, że „ujrzał i uwierzył”. Doświadczenie zmartwychwstania na tyle wzmocniło wiarę św. Piotra, że bez żadnej obawy, o czym usłyszymy  w  Dziejach  Apostolskich,  stanął  w  domu  rzymskiego   setnika   Korneliusza w  Cezarei  i  wygłosił jedną z pierwszych swoich katechez. My też, na wzór Apostołów Jana i Piotra, biegnących do pustego grobu, powinniśmy ujrzeć i uwierzyć. Co więcej, jak powie z kolei św. Paweł, powinniśmy „dążyć do tego, co w górze”, czyli być świadkami Chrystusa.

            Niech słowo Boże wzmocni w nas żywą wiarę.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – komentarz do czytań

Iz 50,4-7 – Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu
Flp 2,6-11 – Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Mk 14,1–15,47 – Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa

        Proroctwo Izajasza, które usłyszymy w pierwszym czytaniu, mówi o wielkim cierpieniu i zniewagach, jakie miał doznać Sługa Jahwe, którym jest Jezus Chrystus. I rzeczywiście proroctwo to spełniło się bardzo dokładnie. Usłyszymy o tym w Ewangelii według św. Marka, która z kolei jest opisem męki i śmierci Chrystusa. Warto jednak w dzisiejszych czytaniach zauważyć element ogromnego zaufania, jakie ma Syn Boży do swojego Ojca. Jezus bowiem wie, że „wstydu nie dozna”. I tak też się stało. Św. Paweł napisze w Liście do Filipian, że „Bóg wywyższył Chrystusa nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię”.

           Słuchając bogatej dzisiaj liturgii słowa, uczmy się posłuszeństwa Bogu we wszystkim, co On nam daje.

Uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP
– komentarz do czytań

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16 – Mesjasz będzie potomkiem Dawida
Rz 4,13.16-18.22 – Wbrew nadziei uwierzył nadziei
Łk 2,41-52 – Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

            Św. Józef wpisuje się w szereg osób wierzących Bogu, chociaż w dzisiejszej liturgii słowa nie jest wymienione Jego imię. Wiemy, że jest potomkiem Dawida i przez swoje zaufanie umożliwił spełnienie się proroctwa, które wypowiedział prorok Natan dziesięć wieków przed Chrystusem. Tradycja Kościoła wiarę św. Józefa przyrównuje słowami św. Pawła w Liście do Rzymian do wiary Abrahama, który musiał opuścić swój kraj rodzinny i udać się za głosem Boga.  Wiara  św.  Józefa  rzeczywiście była bardzo wielka. On też musiał zostawić swoje plany i marzenia, a do tego wiara ta napotykała na ciągłe trudności, jak choćby nawet tę opisaną w dzisiejszej Ewangelii.

            Niech św. Józef pomoże nam wsłuchiwać się z wiarą w słowo Boże.

V Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Jr 31,31-34 – Nowe przymierze
Hbr 5,7-9 – Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego
J 12,20-33 – Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

            Św. Jan mówi dziś o chwale, której doznaje Syn Człowieczy. Chwała ta sprzeczna jest z logiką ludzką, gdyż Chrystus doznaje jej przez to, że nastanie jedność wszystkich ludów, bez względu na pochodzenie czy też status społeczny. Co więcej, chwałą Syna Człowieczego była Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Na to uwielbienie Boga trzeba nam spojrzeć w perspektywie proroctwa, które wypowiedział Jeremiasz, zaznaczając, że gdy nastanie stosowny czas, Bóg zawrze z ludźmi nowe przymierze. Trzeba nam jednak pamiętać, że zarówno chwała, jak i owo nowe przymierze mogło się zrealizować jedynie przez posłuszeństwo Chrystusa. Pisze o tym autor Listu do Hebrajczyków.

            Niech zatem będzie Bóg uwielbiony poprzez nasze posłuszeństwo Jego słowu.

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej wokół Orzesza! 

wydarzenie_2018

23 marca 2018 o godzinie 18:00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w naszym kościele Nawiedzenia NMP w Orzeszu.
Po Mszy Świętej każdy z uczestników wyruszy na indywidualną nocną Drogę Krzyżową wokół Orzesza.

Trasa „Droga Świętego Wawrzyńca” liczy ok. 41 km!
Orientacyjny przebieg to: Orzesze Kościół Nawiedzenia NMP – Orzesze, ul. Rybnicka – Gardawice – Zawiść – Góra św. Wawrzyńca – Łaziska Górne Brada – Bujaków – Orzesze Huta Szkła – Dębieńsko – Góra Ramża – Jaśkowice – Orzesze kościół św. Wawrzyńca – Orzesze Kościół Nawiedzenia NMP.

edk.2018.trasa

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie:
www.edk.org.pl/trasa-edk/871

Wszystkie ważne informacje znajdują się na oficjalnej stronie zapisów i na Facebooku.
Oficjalna strona EDK: www.edk.org.pl
Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/ORZESZE.EDK

IV Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

2 Krn 36,14-16.19-23 – Gniew i miłosierdzie Boże
Ef 2,4-10 – Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawieni przez łaskę
J 3,14-21 – Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

            Przez dzisiejsze czytania przewija się motyw wiary. Już stary Kronikarz, kończąc drugą swoją księgę, z żalem zauważa, że „naczelnicy Judy, kapłani i lud” żyli na sposób pogański, a więc utracili wiarę w jednego Boga. Ta apostazja od wiary sprowadziła na naród izraelski karę w postaci zburzenia Jerozolimy i długotrwałej niewoli babilońskiej. Również czytania z Nowego Testamentu bardzo dobitnie podkreślają dziś znaczenie wiary. Św. Jan pisze, że tylko ci, którzy będą prawdziwie wierzącymi, dostąpią zbawienia. Natomiast św. Paweł wyjaśnia, że wiara jest darem i trzeba o nią prosić, ale też trzeba z nią współpracować i ją pogłębiać.

            W tę Niedzielę Laetare przyjmijmy więc z radością i wiarą słowo Boże.