XXV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 2,12.17-20 – Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim
Jk 3,16-4.3 – Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny
Mk 9,30-37 – Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich

            Po grzechu pierworodnym w naturę człowieka niejako została wszczepiona nieufność do tego, co Boże. Księga Mądrości opowie nam dzisiaj o pewnej próbie, na jaką są wystawiani sprawiedliwi przez bezbożnych, czyli ludzi nieuznających Boga w swoim życiu.  Brak  zaufania  do  nauki  Chrystusa  objawiła  się  również  w  postawie  Apostołów z dzisiejszej perykopy ewangelicznej, którzy „bali się pytać”. Lęk przed kimś często rodzi się z tego, że temu komuś nie ufamy. Człowiek zamyka się wówczas we własnym niepoukładanym i chaotycznym świecie. Bardzo ciekawe spostrzeżenia poczynił w tym zakresie św. Jakub w swoim Liście.

            Przyjmijmy zatem dzisiejsze czytania w postawie dziecka, które w swojej prostocie jest bardzo ufne.

XXIV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 50,5-9a – Bóg wspiera swego Sługę w prześladowaniach
Jk 2,14-18 – Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa
Mk 8,27-35 – Zapowiedź męki Chrystusa

            Cierpiący Sługa Jahwe, ukazany przez proroka Izajasza, to nie kto inny, jak sam Chrystus. Opis proroctwa zgadza się z tym, czego doświadczył Jezus podczas swojej męki. Cierpienie  to  zostało też przepowiedziane przez Chrystusa, co zostało przekazane przez św. Marka, a co wzbudziło sprzeciw nawet pośród Apostołów. Liturgia słowa zwraca więc nam dziś uwagę, abyśmy starali się myśleć po Bożemu. Oznacza to, że trzeba najpierw zrozumieć,  iż  nie  ma  trwałych  i  wielkich  spraw  bez cierpienia i ofiary, a później trzeba z  odwagą  wziąć  swój  własny  krzyż.  Będzie  to  się  w  przejawiało  –  o  czym  z  kolei pisze św. Jakub – w konkretnych czynach, wypływających z wiary.

            Oby dzisiejsze słowo Boże uczyniło nas zdolnymi do takiej postawy.

XXIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 35,4-7a – Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą
Jk 2,1-5 – Bóg wybrał ubogich
Mk 7,31-37 – Uzdrowienie głuchoniemego

            Konkretne sytuacje w życiu młodej wspólnoty chrześcijan w Jerozolimie posłużyły św. Jakubowi do przedstawienia prawdy, że Bóg w sposób szczególny pochyla się nad biednymi i ubogimi. Potwierdza to proroctwo Izajasza, który po raz kolejny rozpościera przed oczami słuchaczy wizję sytuacji, gdy zbawienie stanie się faktem. Prawdę ukazaną przez św. Jakuba potwierdza również sam Jezus, który uzdrawiając głuchoniemego, wskazał, na czym polega Jego misja.

            Z tego dzisiejszego słowa Bożego płynie i dla nas bardzo konkretne przesłanie, w które wsłuchajmy się z uwagą. Człowiek znajdzie uzdrowienie ze wszystkich swoich braków jedynie wtedy, gdy z ufnością zwróci się do Boga, mając pewność wiary, że zostanie wysłuchany.

Program wyjazdu do Lwowa 27–30.09.2018

Wymagane dane uczestnika: pesel, adres zamieszkania ( dane do ubezpieczenia), paszport ważny co najmniej 3 miesiące i telefon kontaktowy.

Program wyjazdu do Lwowa

XXII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Pwt 4,1-2.6-8 – Zachowywać prawo Boże
Jk 1,17-18.21b-22.27 – Wprowadzać słowo w czyn
Mk 7,1-8.14-15.21-23 – Prawo Boże a zwyczaje

                W czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa usłyszymy zachętę Mojżesza skierowaną do Izraelitów o wierne zachowanie wszystkich poleceń i nakazów Boga. Prawo Boże jest bowiem gwarantem prawdziwego szczęścia człowieka. Natomiast Chrystus ustami Ewangelisty Marka upomni ten sam naród, że prawo dane przez Boga zostało mocno sformalizowane, a tym samym wykrzywione poprzez dostosowanie go do potrzeb tylko ludzkich. Stąd więc słuszna staje się uwaga św. Jakuba, aby zawsze wracać do pierwotnej myśli konkretnego prawa, i co więcej, aby starać się nie czynić prawa tylko martwym przepisem.

            Przyjmijmy więc z uwagą dzisiejsze słowo Boże, a później wcielajmy je w życie, abyśmy okazali się prawdziwie wierzącymi.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – komentarz do czytań

Iz 2,1-5 – Góra świątyni Pana
Ga 4,4-7 – Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty
J 2,1-11 – Wesele w Kanie Galilejskiej

Fragment z Księgi Proroka Izajasza, który usłyszymy w pierwszym czytaniu, jest pierwszym w tej księdze, choć nie najwcześniejszym, proroctwem mesjańskim. Po raz kolejny więc Pismo Święte pragnie zaprosić nas do kontemplacji dzieła odkupienia, którego Chrystus dokonał. Jezus przyszedł na ziemię, rodząc się z Maryi Panny. Matka Boga  stała  się  także  naszą  Matką. Jest też Pośredniczką, która stale wstawia się za nami u swego Syna, w naszych różnych potrzebach, tak jak poprosiła Jezusa o wino dla weselników w Kanie Galilejskiej. Najważniejszą jednak rzeczywistością, którą wyprasza nam Maryja, jest zbawienie.

Słuchając słowa Bożego, podziękujmy Panu Bogu za dar obecności i matczyną miłość Maryi Panny.