Uroczystość Najświętszej Trójcy – komentarz do czytań

Prz 8,22-31 – Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata
Rz 5,1-5 – Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym
J 16,12-15 – Wszystko, co ma Ojciec, jest Moje. Duch z Mojego weźmie i wam oznajmi

W Starym Testamencie trudno było mówić o Bogu Trójjedynym, gdyż prawda ta nie została jeszcze wtedy objawiona. Dlatego mądrość, o której usłyszymy w Księdze Przysłów, może być rozumiana jako boski przymiot. Można wysnuć taki wniosek z faktu, że autor tej księgi,  opisując  ją,  stwierdza,  że była stworzona i towarzyszyła przy stwarzaniu świata. To późniejsze pisma żydowskie utożsamiły mądrość – o której tu mowa – z „duchem Boga”. Dopiero  Święty  Paweł  i  Święty Jan mogli mówić o jednym Bogu, ale w trzech Osobach. W czasach, w których żyli, Boże objawienie dokonało się już w pełni w osobie Jezusa Chrystusa.

Słuchając dziś słowa Bożego, starajmy się uwielbić Pana Boga za Jego mądrość.

Homilia św. Jana Pawła II – Częstochowa 06.06.1979


Zachęcamy do przeczytania homilii wygłoszonej przez św. Jana Pawła II podczas mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry dla pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w Częstochowie 6 czerwca 1979r.

Kliknij aby otworzyć tekst homilii w formacie PDF.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – komentarz do czytań

Dz 2,1-11 – Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
1 Kor 12,3b-7.12-13 – Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
J 20,19-23 – Jezus daje Ducha Świętego

Dzisiejsza liturgia słowa może nastręczać pewnych trudności z umiejscowieniem czasowym Zesłania Ducha Świętego, bowiem rozpiętość czasowa dotycząca tego wydarzenia jest znaczna. Dzieje Apostolskie powiedzą, że miało to miejsce pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a Święty Jan zaznaczy, że już w dniu zmartwychwstania Chrystus posłał swego Ducha na Apostołów. Jednakże między tymi dwiema relacjami nie ma sprzeczności. Tchnienie Ducha Świętego jest bowiem darem zmartwychwstałego Chrystusa, dla którego nie ma czasu i przestrzeni. To człowiek zanurzony   jest   w   ziemskich  realiach  i  nie  potrafi  poruszać  się  bez  określenia  czasu i przestrzeni. Zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy jest więc niejako widzialną pieczęcią tego, co się dokonało już w Poranek Wielkanocny.

Otwórzmy nasze serca i umysły na dar Ducha Świętego.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – komentarz do czytań

Dz 1,1-11 – Uniósł się w ich obecności w górę
Ef 1,17-23 – Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Łk 24,46-53 – Jezus został wzięty do nieba

Relacja Świętego Łukasza zawarta w Dziejach Apostolskich oraz w Ewangelii czytana podczas dzisiejszej uroczystości nie jest tylko faktograficznym opisem wydarzeń, które miały miejsce 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. Komentarz teologiczny do tego wydarzenia podaje nam List Świętego Pawła do Efezjan. Bóg Ojciec posadził swojego Syna po swojej prawicy w niebie. Każdy człowiek wierzący w Pana Jezusa powołany jest do tego, by po śmierci przebywać razem z Nim. Zbawienie bowiem ma stać się udziałem każdego chrześcijanina.

Z uwagą wsłuchajmy się teraz w słowo Boże.

VI Niedziela Wielkanocna – komentarz do czytań

Dz 15,1-2.22-29 – Dekret Soboru Jerozolimskiego
Ap 21,10-14.22-23 – Miasto święte
J 14,23-29 – Duch Święty nauczy was wszystkiego

Dzieje Apostolskie relacjonują nam dziś wydarzenia, które miały miejsce w 49 r. na tzw. Soborze Jerozolimskim. Wiemy, że na przestrzeni 2000 lat nauka Kościoła uległa ewolucji w wielu sprawach. Można zadać dziś pytanie: czy są to słuszne zmiany? Odpowiedź  podsuwa  nam  czytana  dziś perykopa ewangeliczna. Święty Jan wyjaśnia, że w Kościele obecny jest Chrystus, który działa nieustannie przez Ducha Świętego. Nie można też zapominać o słowach Chrystusa, który w innym miejscu zapewnił Świętego Piotra,  że  niezależnie od czasów i okoliczności Kościół będzie trwał. Spójrzmy z ufnością w przyszłość, oczekując z tęsknotą dokonanie się całkowitej zmiany, o której wspomina Apokalipsa ukazująca Kościół jako nowe Jeruzalem.

Z ufnością otwórzmy się teraz na słowo Boże.

V Niedziela Wielkanocna – komentarz do czytań

Dz 14,21-27 – Bóg działa przez ludzi
Ap 21,1-5a – Bóg otrze wszelką łzę
J 13,31-33a.34-35 – Przykazanie nowe

Każdy z nas ma pewne doświadczenie życia w jakiejś wspólnocie. Nieraz wydają się one bardzo trudne. Tę trudność potęguje grzech, który jest przecież udziałem każdego człowieka. Dzisiejsza liturgia słowa zachęci nas do podjęcia próby życia w miłości. Dzieje Apostolskie powiedzą nam o tym, że Pan Bóg działa i objawia się przez drugiego człowieka − w ten sposób nawiązuje się relacja miłości. Apokalipsa Świętego Jana z kolei zwróci uwagę, że trzeba stać się ludem Bożym, a zatem wspólnotą, aby otrzymać życie wieczne. Natomiast Święty Jan wskaże, że miłość jest przykazaniem samego Chrystusa. Żaden człowiek nie może nazwać siebie uczniem Pana Jezusa, jeśli nie ma w sobie miłości.

Słuchajmy z uwagą słowa Bożego i przyjmijmy je do naszych serc.