Uroczystość Narodzenia Pańskiego – komentarz do czytań

Msza Święta w nocy:
Iz 9,1-3.5-6 – Syn został nam dany
Tt 2,11-14 – Ukazała się łaska Boga, który niesie zbawienie wszystkim ludziom
Łk 2,1-14 – Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Prorok Izajasz, którego imię oznacza: „Jahwe jest zbawieniem”, w niezwykle plastyczny sposób mówi o nadejściu zbawienia. W proroctwie tym są odniesienia do znanej Izraelitom rzeczywistości wojny i uciemiężenia. Tym dobitniej objawia się przychodzący Zbawiciel, który nie tylko jest Bogiem Mocnym i Księciem Pokoju, ale, jak zauważa św. Paweł, jest samą Miłością, niecofającą się przed wydaniem samej siebie na śmierć. Z jednej więc strony Zbawiciel jest pełen mocy i potęgi, a z drugiej rodzi się jako bezbronne Dziecko w konkretnym czasie, objawiając się prostym ludziom, których uosabiają pasterze.

Zechciejmy przyjąć z czułością to delikatne Słowo, aby nie stało się Ono naszym Sędzią.

Msza Święta w dzień:
Iz 52,7-10 – Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże
Hbr 1,1-6 – Bóg przemówił do nas przez Syna
J 1,1-18 – Słowo stało się ciałem

Prorok Izajasz zachęca dziś nas do radości i wesela, mimo że po ludzku patrząc, nie ma ku temu powodu, gdyż mury świętego miasta Jeruzalem, które oznaczają tutaj wewnętrzny stan człowieka grzesznego, są zniszczone. Jednakże powodem tejże radości – co z kolei podkreśli autor Listu do Hebrajczyków – winien stać się już sam fakt przyjścia Syna Bożego na ziemię. Jest On bowiem zapowiadanym od wieków Zbawicielem. Niestety, człowiek, mimo swej grzeszności i potrzeby wyzwolenia, wolał pozostać w ciemności grzechu, nie pozwalając na oświecenie przez rodzące się Światło.

My jednak, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, idźmy za zachętą św. Jana Ewangelisty i otwórzmy drzwi naszych serc, aby Słowo wcielone dało nam moc.

IV Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 – Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie
Rz 16,25-27 – Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona
Łk 1,26-38 – Maryja pocznie i porodzi Syna

   Około dziesięć wieków przed narodzeniem Chrystusa Bóg przez proroka Natana zapowiedział narodzenie Mesjasza, który będzie królem wszystkich narodów. Proroctwo to usłyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Natomiast Ewangelista Łukasz wskaże nam moment, gdy to proroctwo zaczęło się wypełniać. Pozostaje natomiast tajemnicą, dlaczego Bóg jakby zwlekał tak długo z realizacją swojej obietnicy. Problem ten z kolei próbuje wyjaśnić św. Paweł, który odwołuje się do mądrości Boga. Stąd więc osobom wierzącym pozostaje bezgranicznie zaufać Bogu i poddać się w głębokim posłuszeństwie Jego woli, bo ona jest święta.

   Niech zatem słowo, które przychodzi dziś do nas, uzdolni nas do pełnienia woli Bożej.

III Niedziela Adwentu – Gaudete – komentarz do czytań

Iz 61,1-2a.10-11 – Ogromnie weselę się w Panu
1 Tes 5,16-24 – Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana
J 1,6-8.19-28 – Św. Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

            Ewangelista Jan na przykładzie życia Jana Chrzciciela ukazuje nam dziś, jaką powinniśmy przyjąć postawę wobec przychodzącego Chrystusa. Jest to postawa ciągłego stawania w prawdzie, czyli pokora. Domaga się tego z kolei sam Mesjasz, który według słów proroka Izajasza z pierwszego czytania przychodzi z miłością, niosąc wybawienie od wszystkiego, co krępuje i niszczy. Idąc dalej za myślą dzisiejszej liturgii słowa, a zwłaszcza Listu św. Pawła, musimy uwierzyć, że jedynie życie w prawdzie i w bezgranicznym oddaniu się Bogu da szczęście i radość. Nie są to jednak tylko wartości powierzchowne, ale sięgające głębi zbawienia.

            Wsłuchajmy się zatem z radością w dzisiejsze słowo Boże, które niesie nadzieję.

II Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Iz 40,1-5.9-11 – Przygotujcie drogę dla Pana
2 P 3,8-14 – Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi
Mk 1,1-8 – Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

            Autorzy biblijni często dla zilustrowania sytuacji człowieka wykorzystują motyw drogi. Każdy z nas jest niczym pielgrzym podążający do miejsca przeznaczenia, którym – o czym pisze w drugim dzisiejszym czytaniu św. Piotr – jest nowa ziemia i nowe niebo. „Nowość” tychże rzeczywistości polega na przyjęciu całym sobą Boga, który – jak z kolei powie prorok Izajasz – „przychodzi z mocą”. Dokonuje się to przez proces nawracania, do którego wzywa również i dziś Jan Chrzciciel. Termin „nawrócenie” – z greckiego „metanoia” – oznacza dosłownie zawrócenie z błędnej drogi, a w sensie duchowym zmianę sposobu myślenia i wartościowania.

            Wytężmy więc nasz słuch, aby usłyszeć głos, który chce poprowadzić nas prostą ścieżką do zbawienia.

 

I Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Iz 63,16b-17,19b; 64,3-7 – Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił
1 Kor 1,3-9 – Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa
Mk 13,33-37 – Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie

        Dzisiejsze pierwsze czytanie przedstawia sytuację ludzi pogubionych na drogach swego życia. Sytuacja ta nie jest do pozazdroszczenia: przypomina błądzenie w ciemnościach i chodzenie po omacku. Jednakże Bóg jest Bogiem, który zawsze wychodzi jako pierwszy na poszukiwanie człowieka. Prawdę tę podkreśla św. Paweł w czytanym dziś fragmencie Listu do Koryntian, gdy dziękuje Bogu za ogrom darów nieustannie dawanych zagubionemu człowiekowi, a wysłużonych przez Jezusa Chrystusa. Jednakże, aby nie zmarnować żadnej z tych łask, potrzeba przyjąć postawę czuwania, czyli ciągłej otwartości
i gotowości.

      Wsłuchajmy się więc dziś z uwagą w słowo Boże, abyśmy stawali się ludźmi czuwającymi i wdzięcznymi za każdą, nawet najmniejszą łaskę.

III edycja koncertu „Betlejem w Spodku”

III edycja koncertu „Betlejem w Spodku” odbędzie się w piątek 29 grudnia br. Pośród wykonawców nie zabraknie m.in. Beaty Bednarz, Natalii Kukulskiej, Katarzyny Moś, Mieczysława Szcześniaka, Igora Herbuta oraz muzyków AUKSO i Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy. Więcej informacji na stronie internetowej: www.betlejemwpolsce.pl