Wyjazd młodzieży do Brennej

Ostatni tydzień wakacji, młodzież naszej parafii pod czujnym okiem ks. Piotra, siostry Ilony i naszych opiekunów przebywa w Brennej.

XXI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 66,18-21 – Powszechność zbawienia
Hbr 12,5-7.11-13 – Tego Pan miłuje, kogo karze
Łk 13,22-30 – Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

Myśl zawarta w czytanym dzisiaj fragmencie Listu do Hebrajczyków jest zaskakująca. Pan Bóg wymierza karę tym, których kocha. Nie możemy jednak rozumieć kary w sposób dosłowny. Jest to raczej swoistego rodzaju próba, którą Bóg zsyła na wierzącego, aby oczyścić to, co musi zostać oczyszczone na drodze rozwoju duchowego człowieka.  Powołaniem  wszystkich  ludzi  jest  bowiem  zbawienie.  Usłyszymy o tym tak w Księdze Proroka Izajasza, jak i w Ewangelii według Świętego Łukasza. Do nieba nie może wejść nikt, kto jest dotknięty grzechem i słabością. Dlatego też trudne doświadczenia, przeżywane tu na ziemi, należy rozpatrywać w kategoriach łaski.

Bądźmy więc wdzięczni słowu Bożemu, że nas oczyszcza.

XX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Jr 38,4-6.8-10 – Bóg czuwa nad Jeremiaszem
Hbr 12,1-4 – Przykład Chrystusa
Łk 12,49-53 – Wymagania służby Bożej

Żyjący w VI wieku przed Chrystusem Jeremiasz został ukarany za głoszenie prawdy. Chrystus, o którego wierności wobec Boga Ojca powie dziś autor Listu do Hebrajczyków, został skazany na śmierć. Wierność Bogu wymaga poświęcenia, a często nawet ofiary ze swojego życia. Powiedział nam o tym sam Jezus. Każdy, kto stanie po stronie prawdy, musi być przygotowany na prześladowania. Jednak Pan Bóg nie pozostaje głuchy na cierpienie swoich sług.  Za  wierność  odpłaca  wiernością.  Jeremiasz  został  ostatecznie  uwolniony, a Chrystus wysłużył ludziom zbawienie. Ci, którzy znoszą prześladowanie dla Ewangelii, mogą spodziewać się nagrody w niebie.

Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako pokrzepienie i nadzieję.

XIX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 18,6-9 – Izraelici oczekują wyzwolenia
Hbr 11,1-2.8-19 – Wielkość wiary
Łk 12,32-48 – Gotowość na przyjście Pana

Człowiek nieustannie trwa w jakimś oczekiwaniu. Czytany dziś fragment Księgi Mądrości przypomni nam, że Izrael oczekiwał na wypełnienie się zapowiedzi danych przez Pana Boga jego przodkom. Abraham również oczekiwał dobrej przyszłości. Gdy dokonało się wcielenie Syna Bożego, który przyniósł odkupienie, perspektywa oczekiwania została doprecyzowana. Wierzący w Chrystusa czeka na Jego powtórne przyjście i na dobra, które spodziewa się posiąść w wieczności. Dlatego też Chrystus w przypowieści ewangelicznej zachęca nas do czuwania. Oczekiwanie wiąże się bowiem z gotowością.

Słuchając  dzisiejszych  czytań,  postawmy  sobie  pytanie: czego właściwie oczekuję i czego się spodziewam?

XVIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Koh 1,2; 2,21-23 – Marność doczesnych osiągnięć
Kol 3,1-5.9-11 – Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne
Łk 12,13-21 – Marność dóbr doczesnych

Hebrajskie słowo „qahal”, od którego bierze swoją nazwę czytana dzisiaj księga, oznacza „gromadzić”. Greckim odpowiednikiem tego słowa jest „ecclesia”. Dzisiejsze czytania mówią jednak nie o gromadzeniu rzeczy materialnych, ale o wartościach duchowych.  Przestrzegają  przed  nadmiernym  pokładaniem  nadziei  w tym, co doczesne i przemijające. Dobra materialne nie są złe same w sobie, ale mogą być źródłem pewnego niebezpieczeństwa.  Chodzi  o  zamknięcie serca ludzkiego na dobra duchowe. Najwyższym i jedynym dobrem dla chrześcijanina winien być sam Chrystus.

Prośmy Pana Boga, abyśmy słuchając Jego słowa, umieli ustalić właściwą hierarchię wartości w naszym życiu.

XVII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Rdz 18,20-32 – Abraham wstawia się za Sodomą
Kol 2,12-14 – Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
Łk 11,1-13 – Chrystus uczy modlitwy

Liturgia słowa, której za chwilę wysłuchamy, uczy modlitwy, a raczej wskazuje na istotny jej element. Jest nim wytrwałość. Modlitwa Abrahama, zamieszczona w Księdze Rodzaju,  jest  najlepszym świadectwem, że Pan Bóg oczekuje wręcz naszego zmagania się z Nim. Podobną myśl przedstawia uczniom Jezus w Ewangelii według Świętego Łukasza. W ten sposób Bóg chce wzmocnić wiarę proszącej osoby. Wiara, którą otrzymujemy na chrzcie świętym, jest niejako jeszcze w zalążku. Potrzebuje rozwoju i umocnienia, by stała się silna i niezachwiana. Święty Paweł powie dziś, że dojrzała wiara w Jezusa Chrystusa będzie nie tylko pomocą w modlitwie, ale stanie się źródłem przebaczenia grzechów.

Otwórzmy nasze serca na głos Pana Boga.