IV Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 – Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie
Rz 16,25-27 – Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona
Łk 1,26-38 – Maryja pocznie i porodzi Syna

   Około dziesięć wieków przed narodzeniem Chrystusa Bóg przez proroka Natana zapowiedział narodzenie Mesjasza, który będzie królem wszystkich narodów. Proroctwo to usłyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Natomiast Ewangelista Łukasz wskaże nam moment, gdy to proroctwo zaczęło się wypełniać. Pozostaje natomiast tajemnicą, dlaczego Bóg jakby zwlekał tak długo z realizacją swojej obietnicy. Problem ten z kolei próbuje wyjaśnić św. Paweł, który odwołuje się do mądrości Boga. Stąd więc osobom wierzącym pozostaje bezgranicznie zaufać Bogu i poddać się w głębokim posłuszeństwie Jego woli, bo ona jest święta.

   Niech zatem słowo, które przychodzi dziś do nas, uzdolni nas do pełnienia woli Bożej.