IV Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Mi 5,1-4a – Mesjasz będzie pochodził z Betlejem
Hbr 10,5-10 – Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca
Łk 1,39-45 – Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Liturgia słowa mówi nam dzisiaj o posłuszeństwie. Autor Listu do Hebrajczyków podkreśla, że  taką  postawę  miał  Chrystus  wobec  swojego  Ojca.  Pełnienie  woli  Ojca było dla Chrystusa najważniejsze. Zostało porównane do niezbędnego dla życia pokarmu. To posłuszeństwo Chrystusa było potrzebne, aby mogło dokonać się odkupienie człowieka, co zapowiadał prorok Micheasz, o czym usłyszymy w pierwszym czytaniu. W wyjątkowy sposób postawę posłuszeństwa względem woli Bożej wypełniła Maryi. Ona jest wzorem wsłuchiwania się w głos Boga nieustannie przychodzącego. Dlatego też Elżbieta powiedziała o Maryi, że jest błogosławiona.

Przyjmijmy i my dzisiejsze słowo Boga, aby dostąpić zbawienia.