III Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Ne 8,1-4a.5-6.8-10 – Czytanie Prawa Bożego
1 Kor 12,12-30 – Mistyczne Ciało Chrystusa
Łk 1,1; 4,14-21 – Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Pierwsze czytanie z Księgi Nehemiasza opisuje nabożeństwo czytania prawa Bożego, mające miejsce w V wieku przed Chrystusem. Już wówczas uważano, że słuchanie słowa Bożego ma zbawczy wpływ na zgromadzony lud. Słowo to dawało radość i stawało się otuchą w chwilach ucisku, jakim była np. niewola babilońska. Również i my dzisiaj winniśmy z wielką uwagą przyjąć słowo Boga. Święty Łukasz mówi nam dziś o tym, że tym Słowem jest Jezus, na którym wypełniły się wszystkie pisma. Słowo to ma też moc budowania i umacniania mistycznego ciała Chrystusa, którym jest Kościół.

W duchu odpowiedzialności za własne zbawienie, powtórzmy za ludem słuchającym kapłana Ezdrasza słowo „Amen”, czyli niech tak się stanie.