III Niedziela Wielkanocna – komentarz do czytań

Dz 5,27b-32.40b-41 – Cierpienie dla imienia Jezusa
Ap 5,11-14 – Chwała Baranka
J 21,1-19 – Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego Apostołom

Dzisiaj często słyszymy o męczennikach za wiarę. Zastanawiać może nas fakt, skąd czerpią  oni  siłę  do  podjęcia  cierpienia.  Święty  Łukasz,   w   czytanym   dziś  fragmencie z Dziejów Apostolskich, powie nawet, że Apostołowie „cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa”. Odpowiedź na to pytanie daje nam dzisiejsza perykopa ewangeliczna. Moc  płynie  od  zmartwychwstałego  Pana,  który  pokonawszy  śmierć,  uzdalnia innych do przyjęcia jej z pełnym pokojem i nadzieją. Warunkiem jednak otrzymania tej łaski jest miłość,  którą  trzeba przylgnąć do Boga. Przekonał się o tym Święty Piotr, który usłyszał od Chrystusa potrójne pytanie o swoją miłość do Niego.

Przyjmijmy z radością dzisiejsze słowo Boże.