II Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

1 Sm 3,3b-10,19 – Powołanie Samuela
1 Kor 6,13c-15a.17-20 – Wasze ciała są członkami Chrystusa
J 1,35-42 – Znaleźliśmy Mesjasza

            Dzisiejsza liturgia słowa dotyka kwestii powołania w życiu osoby wierzącej. I tak pierwsze czytanie w sposób bardzo plastyczny opowiada o powołaniu Samuela, żyjącego w XI wieku przed Chrystusem, do szczególnej służby Bogu. Podobnie Ewangelia ukazuje nam powołanie przez Chrystusa pierwszych uczniów. Jednakże, aby nie traktować tych opisów tylko w kategoriach historycznych, musimy z uwagą wsłuchać się w List św. Pawła do Koryntian. Powie on nam, że te dwa odległe w czasie Boże wezwania odnoszą się faktycznie do życia każdego z nas. Każdy bowiem chrześcijanin jest powołany do świętości i do życia w łączności z samym Bogiem.

            Niech zatem to dzisiejsze słowo rozpali w nas pragnienie służby Bogu.