II Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 62,1-5 – Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca
1 Kor 12,4-11 – Różne dary Ducha Świętego
J 2,1-12 – Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

W mistyce chrześcijańskiej wiele terminów zostało zaczerpniętych z opisu relacji małżeńskiej. Mają one uzmysłowić ludziom, jak wielki jest Bóg, który jest miłością. Dzisiaj, szczególnie we fragmencie proroctwa Izajasza i w perykopie ewangelijnej, usłyszymy o tej symbolice. Wszystkie te znaki wskazują na inną rzeczywistość, którą spodziewamy się osiągnąć.  Co  więcej,  budzą  one pragnienie wejścia w tę intymną relację z Panem Bogiem. Człowiek sam  ze  siebie  nie  potrafi  tego   uczynić.   Potrzebuje   darów  Ducha  Świętego, o których wspomina Święty Paweł Apostoł. Uzdalniają one do wejścia w krąg nieskończonej Bożej radości.

Otwórzmy nasze oczy i uszy na znaki, które Pan Bóg nam zsyła. Otwórzmy także nasze serca na Ducha Świętego, który nieustannie do nas przychodzi.