Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – komentarz do czytań

Iz 2,1-5 – Góra świątyni Pana
Ga 4,4-7 – Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty
J 2,1-11 – Wesele w Kanie Galilejskiej

Fragment z Księgi Proroka Izajasza, który usłyszymy w pierwszym czytaniu, jest pierwszym w tej księdze, choć nie najwcześniejszym, proroctwem mesjańskim. Po raz kolejny więc Pismo Święte pragnie zaprosić nas do kontemplacji dzieła odkupienia, którego Chrystus dokonał. Jezus przyszedł na ziemię, rodząc się z Maryi Panny. Matka Boga  stała  się  także  naszą  Matką. Jest też Pośredniczką, która stale wstawia się za nami u swego Syna, w naszych różnych potrzebach, tak jak poprosiła Jezusa o wino dla weselników w Kanie Galilejskiej. Najważniejszą jednak rzeczywistością, którą wyprasza nam Maryja, jest zbawienie.

Słuchając słowa Bożego, podziękujmy Panu Bogu za dar obecności i matczyną miłość Maryi Panny.

XXI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 66,18-21 – Powszechność zbawienia
Hbr 12,5-7.11-13 – Tego Pan miłuje, kogo karze
Łk 13,22-30 – Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

Myśl zawarta w czytanym dzisiaj fragmencie Listu do Hebrajczyków jest zaskakująca. Pan Bóg wymierza karę tym, których kocha. Nie możemy jednak rozumieć kary w sposób dosłowny. Jest to raczej swoistego rodzaju próba, którą Bóg zsyła na wierzącego, aby oczyścić to, co musi zostać oczyszczone na drodze rozwoju duchowego człowieka.  Powołaniem  wszystkich  ludzi  jest  bowiem  zbawienie.  Usłyszymy o tym tak w Księdze Proroka Izajasza, jak i w Ewangelii według Świętego Łukasza. Do nieba nie może wejść nikt, kto jest dotknięty grzechem i słabością. Dlatego też trudne doświadczenia, przeżywane tu na ziemi, należy rozpatrywać w kategoriach łaski.

Bądźmy więc wdzięczni słowu Bożemu, że nas oczyszcza.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
– komentarz do czytań

Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab – Niewiasta obleczona w słońce
1 Kor 15,20-26 – W Chrystusie wszyscy będą ożywieni
Łk 1,39-56 – Bóg wywyższa pokornych

Kościół naucza, że po zakończeniu ziemskiego życia Maryja została z duszą i ciałem wyniesiona do chwały nieba. Prawda ta głęboko zakorzeniona jest w Biblii. Widzimy to na przykładzie dzisiejszej liturgii słowa. Apokalipsa w swojej wizji profetycznej w bardzo plastyczny sposób opowie o wyniesieniu Maryi, które nie byłoby możliwe bez łaski, jaką wszystkim wysłużył Chrystus. Wywyższenie Maryi ponad wszystkie stworzenia należy zawsze kontemplować w kontekście zasługującej śmierci Chrystusa. Sama bowiem pokora, jaką miała Maryja, a która jest wychwalana przez Ewangelistę Łukasza, nie dokonałaby wniebowzięcia. Bądźmy więc wdzięczni Panu Bogu za Matkę Słowa, ale przede wszystkim uwielbiajmy Boga za Jego miłość.

Z uwagą wsłuchajmy się teraz w słowo Boże.

XX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Jr 38,4-6.8-10 – Bóg czuwa nad Jeremiaszem
Hbr 12,1-4 – Przykład Chrystusa
Łk 12,49-53 – Wymagania służby Bożej

Żyjący w VI wieku przed Chrystusem Jeremiasz został ukarany za głoszenie prawdy. Chrystus, o którego wierności wobec Boga Ojca powie dziś autor Listu do Hebrajczyków, został skazany na śmierć. Wierność Bogu wymaga poświęcenia, a często nawet ofiary ze swojego życia. Powiedział nam o tym sam Jezus. Każdy, kto stanie po stronie prawdy, musi być przygotowany na prześladowania. Jednak Pan Bóg nie pozostaje głuchy na cierpienie swoich sług.  Za  wierność  odpłaca  wiernością.  Jeremiasz  został  ostatecznie  uwolniony, a Chrystus wysłużył ludziom zbawienie. Ci, którzy znoszą prześladowanie dla Ewangelii, mogą spodziewać się nagrody w niebie.

Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako pokrzepienie i nadzieję.

XIX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 18,6-9 – Izraelici oczekują wyzwolenia
Hbr 11,1-2.8-19 – Wielkość wiary
Łk 12,32-48 – Gotowość na przyjście Pana

Człowiek nieustannie trwa w jakimś oczekiwaniu. Czytany dziś fragment Księgi Mądrości przypomni nam, że Izrael oczekiwał na wypełnienie się zapowiedzi danych przez Pana Boga jego przodkom. Abraham również oczekiwał dobrej przyszłości. Gdy dokonało się wcielenie Syna Bożego, który przyniósł odkupienie, perspektywa oczekiwania została doprecyzowana. Wierzący w Chrystusa czeka na Jego powtórne przyjście i na dobra, które spodziewa się posiąść w wieczności. Dlatego też Chrystus w przypowieści ewangelicznej zachęca nas do czuwania. Oczekiwanie wiąże się bowiem z gotowością.

Słuchając  dzisiejszych  czytań,  postawmy  sobie  pytanie: czego właściwie oczekuję i czego się spodziewam?

XVIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Koh 1,2; 2,21-23 – Marność doczesnych osiągnięć
Kol 3,1-5.9-11 – Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne
Łk 12,13-21 – Marność dóbr doczesnych

Hebrajskie słowo „qahal”, od którego bierze swoją nazwę czytana dzisiaj księga, oznacza „gromadzić”. Greckim odpowiednikiem tego słowa jest „ecclesia”. Dzisiejsze czytania mówią jednak nie o gromadzeniu rzeczy materialnych, ale o wartościach duchowych.  Przestrzegają  przed  nadmiernym  pokładaniem  nadziei  w tym, co doczesne i przemijające. Dobra materialne nie są złe same w sobie, ale mogą być źródłem pewnego niebezpieczeństwa.  Chodzi  o  zamknięcie serca ludzkiego na dobra duchowe. Najwyższym i jedynym dobrem dla chrześcijanina winien być sam Chrystus.

Prośmy Pana Boga, abyśmy słuchając Jego słowa, umieli ustalić właściwą hierarchię wartości w naszym życiu.