V Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 6,1-2a.3-8 – Powołanie Proroka
1 Kor 15,1-11 – Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa
Łk 5,1-11 – Zostawili wszystko i poszli za Jezusem

Dzisiejsza  liturgia  słowa  dotyka  problemu  wybrania  człowieka  przez Pana Boga i przeznaczenia go do szczególnych zadań. W Starym Testamencie takimi osobami byli prorocy. O jednym z takich powołań powie nam dziś prorok Izajasz. Osobami wybranymi byli także Apostołowie, którzy doświadczywszy Bożej łaski, „zostawili wszystko i poszli za [Jezusem]”. Taką osobą był również Święty Paweł. Konsekwentnie i z wielkim przekonaniem potrafił dawać świadectwo o Jezusie. Słuchając dziś słowa Bożego, musimy sobie  uświadomić,  że  każdy  z  nas  jest również wezwany do bycia prorokiem, apostołem i świadkiem Jezusa. Historie, które za chwilę usłyszymy, nie są tylko jednorazowymi wydarzeniami, ale powtarzają się w naszym życiu. Trzeba tylko otworzyć się na łaskę Boga.

Przyjmijmy z radością słowo Boże.

IV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Jr 1,4-5.17-19 – Powołanie proroka
1 Kor 12,31-13,13 – Hymn o miłości
Łk 4,21-30 – Jezus odrzucony w Nazarecie

Ten, kto jest powołany do bycia prorokiem, czyli do głoszenia słowa Bożego, zostaje wybrany spośród społeczności ludu wierzącego i przeznaczony na wyłączną własność Boga. Nierzadko jest to trudna misja, gdyż prorok napotyka opór i sprzeciw słuchających go ludzi.  Doświadczył tego Jeremiasz, żyjący na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem, o którym usłyszymy dziś w pierwszym czytaniu. Chrystus też został odrzucony przez mieszkańców Nazaretu. Nie okazał jednak negatywnych emocji − złości czy oburzenia. Święty Paweł w wyśpiewanym dziś hymnie podkreśli, że fundamentalną cechą każdego proroka jest miłość.

Uczmy się i my takiej właśnie postawy, słuchając z uwagą dzisiejszych czytań.

III Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Ne 8,1-4a.5-6.8-10 – Czytanie Prawa Bożego
1 Kor 12,12-30 – Mistyczne Ciało Chrystusa
Łk 1,1; 4,14-21 – Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Pierwsze czytanie z Księgi Nehemiasza opisuje nabożeństwo czytania prawa Bożego, mające miejsce w V wieku przed Chrystusem. Już wówczas uważano, że słuchanie słowa Bożego ma zbawczy wpływ na zgromadzony lud. Słowo to dawało radość i stawało się otuchą w chwilach ucisku, jakim była np. niewola babilońska. Również i my dzisiaj winniśmy z wielką uwagą przyjąć słowo Boga. Święty Łukasz mówi nam dziś o tym, że tym Słowem jest Jezus, na którym wypełniły się wszystkie pisma. Słowo to ma też moc budowania i umacniania mistycznego ciała Chrystusa, którym jest Kościół.

W duchu odpowiedzialności za własne zbawienie, powtórzmy za ludem słuchającym kapłana Ezdrasza słowo „Amen”, czyli niech tak się stanie.

II Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 62,1-5 – Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca
1 Kor 12,4-11 – Różne dary Ducha Świętego
J 2,1-12 – Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

W mistyce chrześcijańskiej wiele terminów zostało zaczerpniętych z opisu relacji małżeńskiej. Mają one uzmysłowić ludziom, jak wielki jest Bóg, który jest miłością. Dzisiaj, szczególnie we fragmencie proroctwa Izajasza i w perykopie ewangelijnej, usłyszymy o tej symbolice. Wszystkie te znaki wskazują na inną rzeczywistość, którą spodziewamy się osiągnąć.  Co  więcej,  budzą  one pragnienie wejścia w tę intymną relację z Panem Bogiem. Człowiek sam  ze  siebie  nie  potrafi  tego   uczynić.   Potrzebuje   darów  Ducha  Świętego, o których wspomina Święty Paweł Apostoł. Uzdalniają one do wejścia w krąg nieskończonej Bożej radości.

Otwórzmy nasze oczy i uszy na znaki, które Pan Bóg nam zsyła. Otwórzmy także nasze serca na Ducha Świętego, który nieustannie do nas przychodzi.

Święto Chrztu Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 42,1-4.6-7 – Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie
Dz 10,34-38 – Jezus został namaszczony Duchem Świętym
Łk 3,15-16.21-22 – Chrzest Jezusa

Spośród wszystkich Ewangelistów tylko Święty Łukasz wspomina o wątpliwościach, jakie mieli ludzie wobec Świętego Jana Chrzciciela. Prorok rozwiał je, charakteryzując posłannictwo Jezusa, o czym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Zresztą cała dzisiejsza liturgia słowa ukazuje misję Chrystusa rozpoczętą przez Niego w chwili chrztu nad Jordanem. Prorok Izajasz opisuje posłannictwo Sługi Jahwe, ukazane przez Boga. Echo tego objawienia usłyszymy niejako w Dziejach Apostolskich i w Ewangelii.

Przyjmijmy z wdzięcznością dzisiejsze słowo Boże, ukazujące naszego Zbawiciela.

Uroczystość Objawienia Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 60,1-6 – Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą
Ef 3,2-3a.5-6 – Poganie są uczestnikami zbawienia
Mt 2,1-12 – Pokłon mędrców ze Wschodu

Spoiwem łączącym dzisiejsze czytania jest opis przyszłej chwały Jerozolimy, którą prorok Izajasz przedstawia, jako religijne centrum świata i miejsce spotkania wszystkich narodów. Chwała Boga, o której mówi prorok, jest tożsama z Jego obecnością przynoszącą zbawienie. W Liście do Efezjan odnajdujemy kontynuację tego przesłania. Święty Paweł przekonuje, że Kościół, tak mocno zakorzeniony w historii starożytnego Izraela, nie jest zarezerwowany tylko dla ochrzczonych Żydów. Kościół otwarty jest na każdego człowieka, który z wiarą przyjmie Pana Jezusa, jako swego Pana i Zbawiciela, gdyż Boży plan zbawienia obejmuje ludzi wszystkich czasów i narodów. Zapowiedzią tego był hołd pogańskich mędrców złożony Synowi Bożemu w betlejemskiej stajni.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże, aby chwała Wszechmocnego mogła zajaśnieć również w każdym z nas.