II Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Rdz 15,5-12.17-18 – Bóg zawiera przymierze z Abrahamem
Flp 3,17-4,1 – Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała
Łk 9,28b-36 – Przemienienie Pańskie

Celem życia każdego chrześcijanina jest osiągnięcie zbawienia, które polegać będzie na wiecznym przebywaniu z Bogiem. Rąbka tajemnicy, jak to będzie wyglądać, uchyli dziś przed nami Apostoł Paweł, który powie o przemianie ludzkiego ciała na wzór przemienionego Ciała Chrystusa. Natomiast Ewangelia opisze nam wydarzenie z góry Tabor. Apostołowie mogli tam zobaczyć przemienioną twarz Chrystusa. Można wyciągnąć wniosek, że w ten sam sposób i my będziemy przemienieni. Aby tak się stało, musi zostać spełniony  najważniejszy  warunek,   o  którym  mówi  dziś  z  kolei  Księga  Rodzaju. Trzeba w bezwarunkowy sposób uwierzyć w Boże obietnice, jak uczynił to Abraham.

Oby dzisiejsze słowo Boże wzmocniło w nas tę niezachwianą wiarę.

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej w Orzeszu! 

12 kwietnia 2019 o godzinie 19:30 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji  uczestników   Ekstremalnej    Drogi   Krzyżowej   w   naszym  kościele  Nawiedzenia  NMP w Orzeszu.
Po Mszy Świętej każdy z uczestników wyruszy na indywidualną nocną Drogę Krzyżową.
W tym roku dostępne są 3 trasy:

 

Można zarejestrowanie się na stronie: http://www.edk.org.pl/

Wszystkie ważne informacje znajdują się na oficjalnej stronie zapisów i na Facebooku.
Oficjalna strona EDK: www.edk.org.pl
Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/ORZESZE.EDK

 

I Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Pwt 26,4-10 – Wyznanie wiary ludu wybranego
Rz 10,8-13 – Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia
Łk 4,1-13 – Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

W pierwszym czytaniu usłyszymy starożytny przepis, w jaki sposób należy składać Panu  Bogu  ofiarę  za  pierwociny płodów ziemi. Ton tej regulacji prawnej utrzymany jest w niezwykle ciepłym zabarwieniu, bo rodzi się z wdzięczności. Nam, żyjącym prawie 3000 lat od powstania tej księgi, jej autor przypomina, że wszystko co mamy, pochodzi od Boga. Dzisiejsza Ewangelia zwróci nam uwagę, że również wszystkie dobra duchowe, jak na przykład siły do pokonania pokus i zła, mają swoje źródło w Bogu. Świadectwo o tym dał Jezus podczas kuszenia na pustyni. Wyznawajmy swoim życiem − za Świętym Pawłem, że Jezus jest Panem, czyli wszystko, co mam i kim jestem jest Jego łaską.

Niech dzisiejsze słowo Boże pomoże nam dostrzec tę zależność, abyśmy nie popadli
w pychę.

V Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 6,1-2a.3-8 – Powołanie Proroka
1 Kor 15,1-11 – Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa
Łk 5,1-11 – Zostawili wszystko i poszli za Jezusem

Dzisiejsza  liturgia  słowa  dotyka  problemu  wybrania  człowieka  przez Pana Boga i przeznaczenia go do szczególnych zadań. W Starym Testamencie takimi osobami byli prorocy. O jednym z takich powołań powie nam dziś prorok Izajasz. Osobami wybranymi byli także Apostołowie, którzy doświadczywszy Bożej łaski, „zostawili wszystko i poszli za [Jezusem]”. Taką osobą był również Święty Paweł. Konsekwentnie i z wielkim przekonaniem potrafił dawać świadectwo o Jezusie. Słuchając dziś słowa Bożego, musimy sobie  uświadomić,  że  każdy  z  nas  jest również wezwany do bycia prorokiem, apostołem i świadkiem Jezusa. Historie, które za chwilę usłyszymy, nie są tylko jednorazowymi wydarzeniami, ale powtarzają się w naszym życiu. Trzeba tylko otworzyć się na łaskę Boga.

Przyjmijmy z radością słowo Boże.

IV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Jr 1,4-5.17-19 – Powołanie proroka
1 Kor 12,31-13,13 – Hymn o miłości
Łk 4,21-30 – Jezus odrzucony w Nazarecie

Ten, kto jest powołany do bycia prorokiem, czyli do głoszenia słowa Bożego, zostaje wybrany spośród społeczności ludu wierzącego i przeznaczony na wyłączną własność Boga. Nierzadko jest to trudna misja, gdyż prorok napotyka opór i sprzeciw słuchających go ludzi.  Doświadczył tego Jeremiasz, żyjący na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem, o którym usłyszymy dziś w pierwszym czytaniu. Chrystus też został odrzucony przez mieszkańców Nazaretu. Nie okazał jednak negatywnych emocji − złości czy oburzenia. Święty Paweł w wyśpiewanym dziś hymnie podkreśli, że fundamentalną cechą każdego proroka jest miłość.

Uczmy się i my takiej właśnie postawy, słuchając z uwagą dzisiejszych czytań.

III Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Ne 8,1-4a.5-6.8-10 – Czytanie Prawa Bożego
1 Kor 12,12-30 – Mistyczne Ciało Chrystusa
Łk 1,1; 4,14-21 – Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Pierwsze czytanie z Księgi Nehemiasza opisuje nabożeństwo czytania prawa Bożego, mające miejsce w V wieku przed Chrystusem. Już wówczas uważano, że słuchanie słowa Bożego ma zbawczy wpływ na zgromadzony lud. Słowo to dawało radość i stawało się otuchą w chwilach ucisku, jakim była np. niewola babilońska. Również i my dzisiaj winniśmy z wielką uwagą przyjąć słowo Boga. Święty Łukasz mówi nam dziś o tym, że tym Słowem jest Jezus, na którym wypełniły się wszystkie pisma. Słowo to ma też moc budowania i umacniania mistycznego ciała Chrystusa, którym jest Kościół.

W duchu odpowiedzialności za własne zbawienie, powtórzmy za ludem słuchającym kapłana Ezdrasza słowo „Amen”, czyli niech tak się stanie.