COŚ DLA DUCHOWEGO WZROSTU - ZAPROSZENIA DLA WSZYSTKICH

 - ZBLIŻA  SIĘ  MAJOWA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM PIEKARSKIEGO - ZAPRASZAMY ŚWIAT MĘSKI DO UDZIAŁU

Program pielgrzymki:8.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP;8.30 – Modlitwa różańcowa. Litania za wstawiennictwem bł. ks. Jana Machy;

9.30 – Procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię. Powitanie pielgrzymów. Słowo społeczne abp. Wiktora Skworca, metropolity katowickiego;

11.00 – Msza św. pod przewodnictwem i z homilią abp. Jana Romeo Pawłowskiego z Watykanu;

13.45 – Godzina ewangelizacyjna ze św. Józefem i bł. ks. Janem Machą;

15.00 – Nabożeństwo majowe pod przewodnictwem abp. koadiutora Adriana Galbasa SAC.

 

!!!!   GORĄCO  ZACHĘCAMY  I  ZAPRASZAMY  - DO  PIELGRZYMOWANIA  NASZYCH  PARAFIAN: OJCÓW, MŁODZIEŃCOW, CHŁOPCÓW, DZIADKÓW.  Zapisy w zakrystii  przed każdą Mszą św. . Wyjazd w niedzielę 29 maja o 6.30 z przystanku przy kościele.

 

Drodzy   OJCOWIE  -  Pielęgnujmy nasze śląskie tradycje,  ucząc tego najmłodszych.     

Po Mszy św. na piekarskim wzgórzu -  powrót do Orzesza.   

                                                 Serdecznie zapraszam - ks. Proboszcz

 

 

 

 

 - CHORYCH ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ

Odbędzie się ona w piątek 13 maja w bazylice piekarskiej. Szczególną intencją będzie modlitwa za diakonów, którzy przyjmą następnego dnia święcenia prezbiteratu.

W programie pielgrzymki:

8.45 – Informacje o Sanktuarium Piekarskim;

9.00 - Modlitwa różańcowa;

9.25 – Koncert Zespołu „Od Serca' z ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej-Halembie;

10.00 – Msza święta;

11.15 – Poczęstunek;

11.45 - Zabawy integracyjne;

12.30 - Nabożeństwo lourdzkie;

13.30 - Pożegnanie Matki Najświętszej;

13.45 – Oprowadzenie po kalwarii piekarskiej (osoby z ograniczeniem ruchu będą tam zawiezione); zakończenie pielgrzymki.

Pielgrzymkę organizują Apostolstwo Chorych, Caritas archidiecezji oraz archidiecezjalne duszpasterstwo służby zdrowia. 

 

 - REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w archidiecezji katowickiej zaprasza młodych do udziału w rekolekcjach: „Mecz o wszystko...', które odbędą się w dn. 20–22 maja w domu rekolekcyjnym w Kokoszycach.  Szczegóły rekolekcji dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/ksm.archidiecezjikatowickiej/. Zapisy pod linkiem: https://cutt.ly/YFny0bg

 

 - KOLEJOWA PIELGRZYMKA DO LOURDES

IV archidiecezjalna pielgrzymka chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin do Lourdes specjalnie wynajętym pociągiem z Katowic zaplanowano w dn. 8–16 września br. Szczegóły dostępne są na plakacie w naszej gablotce parafialnej, stronie internetowej archidiecezji i naszej parafii. Trwają już zapisy.  

 

 - INICJATYWY NOWEJ EWANGELIZACJI

Męski weekend „Ojciec z dzieckiem' odbędzie się w dn. 13–15 maja oraz 3–5 czerwca w okolicach Kocierza. W programie: wspólna wędrówka, rywalizacje sportowe, zabawy dla dzieci modlitwa i możliwość skorzystania z sakramentów. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: http://www.niezlomny24.pl/niezlomny-ojciec-2/.

 

 - ŚWIĘTOWANIE  JUBILEUSZY  MAŁŻEŃŚKICH

Odbędzie się w katedrze w niedzielę 22 maja o godz. 14. Chętnych jubilatów prosimy o zgłaszanie się przez stronę: https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/wazne/66-jubileusze-malzenskie-2022.

 

 

 - REKOLEKCJE  DLA  RODZIN „Wystarczy iskra' odbędą się w ośrodku rekolekcyjnym w Nędzy (diecezja gliwicka) w dn. 26 lipca–1 sierpnia. Zapisy przez stronę: https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/aktualnosci/236-wakacyjne-rekolekcje-dla-rodzin 

 

 - PROPOZYCJE REKOLEKCYJNE  W  DOMACH  REKOLEKCYJYCH  NASZEJ  ARCHIDIECEZJI:

Rekolekcje dla Ojców z synami odbędą się w dn. 6–8 maja w domu rekolekcyjnym św. Jadwigi w Brennej.

Rekolekcje dla rodziców i krewnych kapłanów, braci oraz sióstr zakonnych odbędą się w dn. 3–5 czerwca w domu rekolekcyjnym św. Jadwigi w Brennej. Szczegółowe informacje na stronie: rekolekcje-brenna.pl.

 

 - ZAPRASZAMY  NA  SPEKTAKL MARYJNY

Widowisko muzyczno-multimedialne pt. „Komplementy dla Najpiękniejszej' będący fuzją teatru, koncertu i filmu zostanie wystawione w środę 4 maja o godz. 18 w Chorzowskim Centrum Kultury, a także w niedzielę 15 maja o godz. 18 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce Leszczynach. Bilety do nabycia on-line na stronie na stronie www.chck.pl i www.ckecl.pl/kup-bilet/ oraz w kasach ChCK oraz CKE. Spektakl jest organizowany przez Wydział Katechetyczny, Katolicką Fundację Młodzi dla Młodych, Teatr Kozubka oraz stypendystów studium Teatru Franciszka. 


WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

 

 

 

 

 

 

 DRODZY  PARAFIANIE!  Dobiega końca pięcioletnia kadencja parafialnych rad duszpasterskich w Archidiecezji Kato­wickiej, która obejmowała lata 2017-2022. W związku z tym ks. Abp Wiktor Skworc, przekazując swoje podziękowania dotychczasowej Radzie, podpisał dekret zarządzający wybory do parafialnych rad duszpasterskich na nową kadencje 2022-2027.

Te wybory na podstawie statutu i regulaminu wyborów (patrz niżej) – zarządzone zostały na niedzielę 12 czerwca. W związku z tym od dzisiaj 8 maja rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów do rady duszpasterskiej naszej parafii. Kandydatów można zgłaszać do dnia 3 czerwca na przygotowanych kartkach wyłożonych z tylu na stoliku, które po obustronnym wypisaniu wrzucamy do metalowej skarbony znaj­dującej się przy chrzcielnicy.  

................

 

ZASADY  WYBORÓW  PARAFIALNYCH  RAD  DUSZPASTERSKICH  W  ARCHIDIECEZJI  KATOWICKIEJ

 

 1. Wyboru członków parafialnej rady duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”) i jej wiceprzewodniczącego należy dokonać zgodnie ze Statutem parafialnej rady duszpasterskiej w archidiecezji katowickiej. Niniejsze zasady są jego uściśleniem.
 2. Kandydatami na członków Rady są pełnoletni (to znaczy liczący przynajmniej osiemnaście lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z nienagannych postaw moralnych.
 3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej.
 4. Wyboru członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej archidiecezji w terminie określonym przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego.
 5. Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.
 6. Liczba zgłoszonych kandydatów do Rady musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów w Radzie. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić poprzez konsultację przeprowadzoną przez osoby należące do Rady z urzędu.
 7. Jeśli w dużych ośrodkach miejskich zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, w celu zapewnienia skuteczności wyborów należy ograniczyć się do podania najczęściej powtarzających się nazwisk kilkunastu kandydatów. Górna granica przyjętych kandydatur obliczana jest tak, aby na każde miejsce w Radzie w wyniku wyborów przypadało nie więcej niż dwóch kandydatów.
 8. Tydzień przed wyborami proboszcz informuje wszystkich wiernych o zgłoszonych kandydatach i udostępnia im listy wyborcze ułożone alfabetycznie. Każda lista wyborcza do Rady zawiera następujące informacje o kandydatach: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód i ulicę zamieszkania (ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie wymaga się podania na liście dokładnego adresu zamieszkania na przykład numeru domu).
 9. W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do Rady, sprawę rozstrzyga kanclerz kurii metropolitalnej, zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie, po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji.
 10. W dniu wyborów przeprowadzanych po każdej Mszy świętej, w myśl punktu 4.3, każdy z głosujących wybiera spośród przedstawionych na karcie wyborczej kandydatów dwa nazwiska, stawiając przy nich znak „X”. Jeśli na karcie wyborczej wierny zaznaczy więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze będą uwzględnione przy podsumowaniu wyników wyborów.
 11. Po oddaniu głosu wierni składają karty wyborcze do przygotowanych koszyków (na przykład przy wyjściu z kościoła) albo do urn wyborczych wystawionych w odpowiednim pomieszczeniu parafii.
 12. Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.
 13. Podliczenia głosów dokonuje specjalna komisja wyborcza złożona z od dwóch do pięciu osób wyznaczonych przez proboszcza. Komisja sporządza protokół z wyborów i zachowuje oddane karty wyborcze przez miesiąc.
 14. Podanie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady do publicznej wiadomości następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
 15. W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów odwołanie do kanclerza kurii metropolitalnej można złożyć w ciągu dwóch tygodni od dnia wyborów.
 16. Po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady jej nowi członkowie zastępują dotychczasowych członków Rady.
 17. Arcybiskup Metropolita Katowicki może odłożyć w czasie wybory do parafialnej rady duszpasterskiej w danej wspólnocie, jeśli za utrzymaniem kadencji dotychczasowej Rady przemawiają uzasadnione racje duszpasterskie. W takiej sytuacji z wnioskiem do kanclerza kurii metropolitalnej występuje proboszcz.

w: II Synod Archidiecezji Katowickiej. Akty wykonawcze. S 46.

 

............................................

 

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

 

1. Parafialna rada duszpasterska (zwana dalej „Radą”) stanowi zgodnie z kan. 536 Kodeksu prawa kanonicznego ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii — w ramach ustawodawstwa diecezjalnego — pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.

2. Realizując powyższe zadanie, Rada pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

3. W skład Rady wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowanych przez proboszcza parafii oraz wybranych przez parafian (w sumie maksymalnie dwadzieścia pięć osób). Liczba Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniej sza od liczby członków mianowanych przez proboszcza.

a. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych.

b. Z urzędu należą do Rady:

 • proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady;  wikariusze pracujący w danej parafii;  delegatka sióstr zakonnych pełniących posługę w danej parafii;
 • przedstawiciele osób świeckich włączonych na stałe do posługi duszpasterskiej w parafii (reprezentant katechetów, organista, kościelny).

c. Z mianowania proboszcza do Rady należą:

 •  przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej i stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii;
 • przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni wyżej zostają wyłonieni w wyniku konsultacji między członkami danej grupy; wśród nich powinni być także przedstawiciele młodzieży.

4. Zależnie od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych liczba członków Rady wybranych przez parafian wynosi od sześciu do dwunastu osób. Ich dokładną liczbę określa proboszcz, uwzględniając aktualną sytuację parafii.

5. Zastępca przewodniczącego Rady (proboszcza) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedynie osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy wiekiem. Podczas pierwszego posiedzenia spośród członków zostaje wybrany sekretarz Rady, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań Rady.

6. Członkowie Rady składają na ręce proboszcza następujące przyrzeczenie:

Ja NN, powołany na członka parafialnej rady duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen

7. Częstotliwość zebrań Rady zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich, Zebrania powinny się odbywać minimum raz na kwartał. Zebrania takie zwołuje przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Mogą być również zwoływane zebrania nadzwyczajne, kiedy połowa członków Rady wyrazi takie życzenie na piśmie skierowanym do sekretarza Rady.

8. Ze względu na doradczy charakter Rady w przypadku rozbieżności zdań między proboszczem a członkami Rady sprawę rozstrzyga proboszcz po uprzedniej konsultacji z ordynariuszem miejsca.

9. Zaleca się, by każdy członek Rady uczestniczył przynajmniej raz w roku w dowolnych, wybranych przez siebie, co najmniej trzydniowych rekolekcjach zamkniętych.

10. Kadencja Rady trwa pięć lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z Rady wyłącznie wówczas, jeśli wniosek taki uzyska dwie trzecie głosów obecnych podczas posiedzenia członków Rady.

 • W przypadku śmierci, zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru parafian albo z powodu wyjazdu z terenu parafii na stałe lub na dłużej niż sześć miesięcy na jego miejsce pozostali członkowie Rady zwykłą większością głosów wybierają nowego członka.
 • W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z nominacji na jego miejsce przewodniczący mianuje nowego członka Rady.

11. W przypadku zmiany urzędowych członków Rady kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc mimo zmian na stanowiskach proboszcza i księży wikariuszy.

a. Kadencji Rady nie przerywa śmierć proboszcza.

b. Nowy proboszcz, po sześciu miesiącach od dnia objęcia parafii, może wystąpić do dziekana z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej Rady i o zarządzenie nowych wyborów do Rady.

c. Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu Rady może podjąć jedynie Arcybiskup Metropolita Katowicki po wnikliwym zbadaniu sytuacji.

11. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów z głosem doradczym.

12. Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie wynosi dwie kadencje, to znaczy dziesięć lat.

w: II Synod Archidiecezji Katowickiej. Akty wykonawcze. S 15.

 

 


POZDROWIENIA I PODZIĘKOWANIA OD KS. JACKA KOCURA

Drodzy Księża, Drodzy Przyjaciele, Drodzy orzescy Parafianie !!!

 

Bardzo Wam dziękuję za wszelką pomoc, zapewnienie  o modlitwie i konkretne czyny dla ludzi, którzy uciekają. Jesteśmy daleko od  tych wydarzeń ale napływ uchodźców jest coraz większy. Przyjmujemy dziesiątki ludzi w naszych pszedszkolu, które służy teraz do ratowania ludzi. Pełno mam z dziećmi, ruch większy niż zazwyczaj w przedszkolu. Parafianki gotują właśnie kolację. Niektórzy nie jedni od tygodnia ale nie z braku jedzenia a ze stresu. Inni pełni optymizmu, dzieci się bawią. Ludzie się uśmiechają przez łzy. Charków, Zaporoże, Mariupol, Kijów. Wojna Zjednoczyła wszystkich.

 

Dziękuję wszystkim za modlitwę, wyrazy łączności. Nie wszystkim odało mi się odpisać. Pamietajcie o nas w modlitwie w ten przerażający czas dla Ukrainy. Wiara a nawet optymizm ludzi są nieprawdopodobne. Ludzie są zjednoczeni, życzliwi dla  siebie. Ukraina, jak mówił nasz dzielny prezydent  Zeleński za tydzień wojny zjednoczyła się bardziej niż za 30 lat niezależności. I tak już zostanie.

 

Wczoraj w liturgii mieliśmy takie słowa,które pięknie pasują do naszej sytuacji Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na naszą słabość w walce z mocami ciemności * i wyciągnij w naszej obronie swoją potężną prawicę. 

W niedzielę przyjedzie do nas bp Edward Kawa by uroczyście rozpocząć rok Krzyża Swiętego gdyż nasz kościół jest kościołem stacyjnym dla lwowskiego dekanatu. Życie liturgiczne toczy się. Czas biegnie powoli. Każdy dzień jest inny, przynosi inne emocje.

Pokładamy naszą nadzieję w Bogu, w opiece Matki Boskiej Ślicznej Gwieździe Miasta Lwowa i naszym potronie świętym Michale Archaniele.

 

Z Bogiem.

 

Ks. Jacek Kocur

Lwów, 5.03.2022

............................................

 

WSPRACIE PARAFII I OCHORNKI - KSIĄDZ  PROBOSZCZ  JACEK  KOCUR  - Sichów  na Ukrainie

konto polskie dla składania ofiar

Parafia WNMP w Wodzisławi Śl., ul. Kościelna 1

2110 202472 0000 640201252675

 

                              Szczęść Boże - ks. Proboszcz Grzegorz Hawel


Z miłości do Słowa


Modlitwa do MB Piekarskiej - Lekarki

O Maryjo, Matko Przedziwna, czczona w Piekarach jako Lekarka Chorych. Ty rozumiesz nasze potrzeby i pochylasz się nad każdym ludzkim bólem. Również w piekarskim sanktuarium wypraszasz u Syna liczne uzdrowienia.

Polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią i błagamy o zatrzymanie panującej epidemii. Weź w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę i świat.

Wyjednaj łaskę przemiany zatwardziałych serc i doprowadź je do szczerej pokuty i nawrócenia. Głęboko wierzymy, że twój Syn wciąż uzdrawia, tak jak kiedyś w czasie swej wędrówki przez Palestynę, gdy przynoszono do Niego wielu chorych, ślepych, głuchych, kalekich i trędowatych.

Dzięki Twemu wstawiennictwu już przed wiekami zachowane od zarazy zostały rzesze wiernych. Polecając się Twej przemożnej opiece proszę Cię, Maryjo, wyproś zdrowie również dla mnie.

Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski. Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdrowić. Powierzam się Jemu przez Twoje macierzyńskie Serce i proszę o uleczenie mojej duszy i ciała. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swej mocy i miłosierdziu.

Bądź wysławiona, Matko Boża – Lekarko Chorych z Piekar. Amen.


PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII - ZAŚWIADCZENIA, DOKUMENTY

 

Pragniemy serdecznie i gorąco powitać Wszystkich przybyłych nowych mieszkańców do Orzesza, a w szczególności tych, którzy zamieszkali na terenie naszej parafii - i chcą uczestniczyć w jej życiu religijnym  -  do udziału w niedzielnej Mszy św.  Dobrym obyczajem jest, że nowi mieszkańcy naszej parafii zgłaszają w kancelarii fakt swojego zamieszkania.  ZAPRASZAMY. 

 

 

UWAGA !!!

 

Osoby, które wyjechały do pracy za granicę i tam mieszkają  - powinny nawiązać kontakt z kapłanem katolickim tam posługującym (najlepiej w duszpasterstwie polonijnym) i uczestniczyć w życiu tamtejszej wspólnoty parafialnej. Zgłosić tam w kancelarii, że mieszkam na terenie tamtejszej parafii. 

 

Podobnie osoby, które wyjechały, czy przeprowadziły się z Orzesza do innego miasta w Polsce (mieszkają w danym mieście, danej ulicy należącej do jakiejś parafii), a są katolikami i chcą uczestniczyc w życiu parafii, powinni nawiązać kontakt z tamtejszym duszpasterzem parafii, zgłaszając fakt zamieszkania w tamtejszej parafii.  Tam mieszkam, tam przyjmuję kolędę, tam anażuje się w życie parafii (niedzielna Msza św. itd), to jest moja parafia, bo tam MIESZKAM !!!.

 

Wtedy gdy będę poproszony np; o bycie rodzicem chrzestnym idę do tej parafii.  NIE DO ORZESZA,  tylko do parafii gdzie mieszkam, pracuję i ptaktykuję swoją wiarę.   NIE CHODZI O ZAMELDOWANIE !!!

 

U tamtego duszpasterza (w polsce czy zagranicą) - uzyskują np. zaświadczenie o możliwości bycia chrzestnym dziecka poza parafią mojego zamieszkania. 

 

 


Informacje COVID-19

 

DRODZY  PARAFIANIE I GOŚCIE

 

W KOŚCIELE MOŻE UCZESTNICZYĆ NA MSZY ŚW.   70 osób

 

PAMIĘTAJMY O:

 1. ZAKRYCIU UST I NOSA
 2. DEZYNFEKCJI RĄK
 3. ZACHOWANIU DYSTANSU
 4. ZALECAMY PRZYJĘCIĘ KOMUNII NA RĘKĘ. NA SAMYM KOŃCU KAŻDEGO MIEJSCA ROZDZIELANIA KOMUNII USTAWIAJĄ SIĘ OSOBY, KTÓRE PRZYJMUJĄ KOMUNIĘ DO UST.

Informujemy, że nasz kościół jest codziennie dezynfekowany.

.......

  

!!! APEL  RADY  STAŁEJ  EPISKOPATU  POLSKI  W  SPRAWIE  OCHRONY  ŻYCIA  I  POKOJU  SPOŁECZNEGO

 

WEZWANIE  METROPOLITY  KATOWICKIEGO  DO  MODLITWY  O  USTANIE  PANDEMII, O  POKÓJ  I  ŁAD  SPOŁECZNY  DLA  WSPÓLNEGO  DOBRA

!!! Oświadczenie przewodniczącego KEP po niedzielnych profanacjach kościołów.

..........

 Kanclerz kurii katowickiej przypomina: W aktualnych warunkach stanu epidemicznego każdy, który obawia się o swoje zdrowie może skorzystać z dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św.

Przypominam o konieczności zachowania wszystkich obostrzeń sanitarnych w zależności od sytuacji lokalnej, roztropnego decydowania w sprawach spotkań i inicjatyw duszpasterskich, a także o aktualności dyspensy Metropolity katowickiego od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. zgodnie z zarządzeniem z dnia 28 maja 2020 r.: „W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę (od uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i święta nakazane) dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej”.

 

Ks. Jan Smolec
Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Katowice, 16 października 2020

 


PRZYGOTOWANIA DO KOMUNII ŚW. i BIERZMOWANIA - 2021/2022

 

INFORMUJEMY RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ ROZPOCZĄĆ PRZYGOTOWANIE SWOICH DZIECI DO SARAMENTU BIERZMOWNIA I I KOMUNII ŚW.  w 2022  roku - o spotkaniach, które odbędą się dla:

 rodziców kandydatów do BIERZMOWANIA - w poniedziałek 6 września o 18.45 w kościele ;

dla rodziców dzieci przygotowujących się do - KOMUNII ŚW. -we wtorek 7 września o 18.45 w kościele.

 

WSZYSTKIE INFORMACJE PODAWANE SĄ NA BIEŻĄCO PODCZAS NIEDZIELNEJ MSZY ŚW.

Msza rodzinna dla dzieci o 10.30.

Msza szkolna dla dzieci w piątek o 16.30.

 

OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE W GRUDNIU -  WTOREK  - 7.12.2021 - punktualnie o 19.15 w kościele. Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi, będą poświecone dzieciom medaliki. 

 

.............

UWAGA !!!  OSOBY Z NASZEJ PARAFII, KTÓRE NIE PRZYJĘŁY JESZCZE SAKRAMENTU BIERZMO­WANIA, a chciałyby się do niego przygotować - proszone są o kontakt osobisty do końca września 2021  -  w kancelarii para­fialnej - `w godzinach jej urzędowania.       

 

..................

 

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH  W  KATOWICKIEJ  KATEDRZE:

Udzielenie sakramentu bierzmowania osobom dorosłym w katedrze podczas Mszy św. o godz. 18 zaplanowano w następujących terminach:

 • 2021 – 7 października i 18 listopada;
 • 2022 – 17 marca, 12 maja, 23 czerwca, 6 października i 17 listopada.
 • UWAGA !!! - przyjęcie Sakramentu Bierzmowania w Katedrze wymaga wcześniejszego przygotowania  !!!! - kontakt osobisty z parafią - to kancelaria parafialna w godzinach urzędowania.

NOWY ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY

„Rodzice chrześcijańscy są pierwszymi i niezastąpionymi katechetami swoich dzieci”. „Wraz z powrotem religii do szkół, rodzice otrzymali wsparcie dla swej misji pierwszych katechetów i otrzymują je do dziś. Lekcje religii służą pogłębianiu wiedzy religijnej, wspomagają kształtowanie postaw inspirowanych Ewangelią, w pewnym stopniu również przygotowują do sakramentów świętych, co w pełni dokonuje się poprzez katechezę parafialną” czytamy w dokumencie podpisanym przez przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu bp. Marka Mendyka.  

Żegnajcie wakacje – witaj szkoło! – II LO w Bochni

 

Drodzy Rodzice! Zadbajcie o religijne przygotowanie Waszych dzieci do mądrego, chrześcijańskiego życia. Zatroszczcie się, aby dziecko (także na etapie szkoły ponadpodstawowej) pogłębiało swoją wiedzę religijną i nawiązało przyjaźń z Jezusem Nauczycielem i Mistrzem.

 

W środę 1 września msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego o g. 8.00, na której poświęcomy I-klasistom tornistry i przybory szkolne.

 

Msze szkolne w naszej parafii – w piątki o 16.30. 

 

SPOWIEDŹ DLA DZIECI WE WTOREK OD 16.30 i w PIĄTEK od 15.30.


RZYMSKOKATOLICKA  PARAFIA 
NAWIEDZENIA  NMP  W  ORZESZU
 

 

ul. Św. Wawrzyńca 2

43-180  Orzesze

tel: +48 322215227

orzesze.nmp@katowicka.pl

NIP 635-10-49-928

Konto : 19 8454 1040 2002 0013 4994 0001

 

KANCELARIA  PARAFIALNA  CZYNNA:

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK: po zakończeniu mszy św. porannej do  godziny  1000

PONIEDZIAŁEK: 1500 - 1700

1. SPRAWY POGRZEBU,  WEZWANIE  DO  CHOREGO - o każdej porze

2. WSZELKIE DOKU­MENTY KANCELARYJNE ZAŁATWIAMY OSOBIŚCIE.  
Jeżeli godziny kancelaryjne nie pozwalają na przyjście w danym dniu, umawiamy spotkanie telefonicznie z duszpasterzem. 
3. SPISANIE  PROTOKOŁU  PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO - termin i godzina do ustalenia z kapłanem 
4. INDYWIDUALNA  ROZMOWA  Z  DUSZPASTERZEM  W  RÓŻNYCH  SPRAWACH  (serdecznie zapraszamy również poza godzinami urzędowania kancelarii -  po uprzednim ustaleniu z osobiście lub telefonicznie z kapłanem) 

 

 

 

DUSZPASTERSTWO RODZIN

- SYTUACJE NIEPRAWIDŁOWE

- SYTUACJE TRUDNEMSZE  ŚWIĘTE: 

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA: 800,  1800

 

SZKOLNA DLA DZIECI: piątek o 1630

NIEDZIELA - 7.00, 9.00 - suma  , 10.30 (msza  rodzinna), 12.00 ,  16.30 

 

NIEDZIELE  LIPCA I  SIERPNIA - 7.00, 9.00, 10.30, 16.30, 20.00 (recytowana)

 

OKAZJA  DO  SPOWIEDZI  ŚWIĘTEJ
CODZIENNIE  30 min. PRZED  KAŻDĄ  MSZĄ  ŚW.

 

 


 

  

  


 

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryji w Orzeszu, siedziba: Orzesze, św.Wawrzyńca 2.