III Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Iz 61,1-2a.10-11 – Ogromnie weselę się w Panu
1 Tes 5,16-24 – Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana
J 1,6-8.19-28 – Św. Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

            Ewangelista Jan na przykładzie życia Jana Chrzciciela ukazuje nam dziś, jaką powinniśmy przyjąć postawę wobec przychodzącego Chrystusa. Jest to postawa ciągłego stawania w prawdzie, czyli pokora. Domaga się tego z kolei sam Mesjasz, który według słów proroka Izajasza z pierwszego czytania przychodzi z miłością, niosąc wybawienie od wszystkiego, co krępuje i niszczy. Idąc dalej za myślą dzisiejszej liturgii słowa, a zwłaszcza Listu św. Pawła, musimy uwierzyć, że jedynie życie w prawdzie i w bezgranicznym oddaniu się Bogu da szczęście i radość. Nie są to jednak tylko wartości powierzchowne, ale sięgające głębi zbawienia.

            Wsłuchajmy się zatem z radością w dzisiejsze słowo Boże, które niesie nadzieję.

Niepokalane Poczęcie NMP – komentarz do czytań

Rdz 3,9-15 – Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty
Ef 1,3-6.11-12 – Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata
Łk 1,26-38 – Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

            Drugie dzisiejsze czytanie, z Listu do Efezjan, ukazuje prawdę, że każdy człowiek jest powołany do świętości, która nie oznacza bezgrzeszności, ale odwieczny wybór przez samego Boga. Jest tak mimo dramatu grzechu, który ma źródło w wydarzeniu opisanym w Księdze Rodzaju, a sięgającym pierwotnego stanu szczęścia człowieka i nienawiści szatana. Bóg jednak jest potężniejszy niż wszelkie zło. Pokazał to przez wybór Maryi na Tę, która jest „pełna łaski” i z której narodził się Zbawiciel. My, ludzie, zanurzeni jesteśmy w doczesności, gdzie wciąż rozgrywa się walka zła i dobra, dlatego z tęsknotą oczekujemy na Słowo, które nie tylko stało się Ciałem, ale dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

II Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Iz 40,1-5.9-11 – Przygotujcie drogę dla Pana
2 P 3,8-14 – Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi
Mk 1,1-8 – Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

            Autorzy biblijni często dla zilustrowania sytuacji człowieka wykorzystują motyw drogi. Każdy z nas jest niczym pielgrzym podążający do miejsca przeznaczenia, którym – o czym pisze w drugim dzisiejszym czytaniu św. Piotr – jest nowa ziemia i nowe niebo. „Nowość” tychże rzeczywistości polega na przyjęciu całym sobą Boga, który – jak z kolei powie prorok Izajasz – „przychodzi z mocą”. Dokonuje się to przez proces nawracania, do którego wzywa również i dziś Jan Chrzciciel. Termin „nawrócenie” – z greckiego „metanoia” – oznacza dosłownie zawrócenie z błędnej drogi, a w sensie duchowym zmianę sposobu myślenia i wartościowania.

            Wytężmy więc nasz słuch, aby usłyszeć głos, który chce poprowadzić nas prostą ścieżką do zbawienia.

 

I Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Iz 63,16b-17,19b; 64,3-7 – Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił
1 Kor 1,3-9 – Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa
Mk 13,33-37 – Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie

        Dzisiejsze pierwsze czytanie przedstawia sytuację ludzi pogubionych na drogach swego życia. Sytuacja ta nie jest do pozazdroszczenia: przypomina błądzenie w ciemnościach i chodzenie po omacku. Jednakże Bóg jest Bogiem, który zawsze wychodzi jako pierwszy na poszukiwanie człowieka. Prawdę tę podkreśla św. Paweł w czytanym dziś fragmencie Listu do Koryntian, gdy dziękuje Bogu za ogrom darów nieustannie dawanych zagubionemu człowiekowi, a wysłużonych przez Jezusa Chrystusa. Jednakże, aby nie zmarnować żadnej z tych łask, potrzeba przyjąć postawę czuwania, czyli ciągłej otwartości
i gotowości.

      Wsłuchajmy się więc dziś z uwagą w słowo Boże, abyśmy stawali się ludźmi czuwającymi i wdzięcznymi za każdą, nawet najmniejszą łaskę.

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – komentarz do czytań

Ez 34,11-12.15-17 – Chrystus zna swoje owce
1 Kor 15,20-26.28 – Królestwo Boże
Mt 25,31-46 – Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

Liturgia słowa z dzisiejszej uroczystości próbuje przekazać bogactwo kryjące się pod określeniem „królestwo Chrystusowe”. Dzięki Księdze proroka Ezechiela, jak i Ewangelii według św. Mateusza dociera do nas krzepiąca prawda, że Bóg jest Dobrym Pasterzem. Nawet jeżeli tekst czytań mówi o sądzie, to trzeba pamiętać, że Bóg patrzy na człowieka zawsze w perspektywie wieczności i pragnie tej wieczności dla swoich dzieci. Gdy zaś na końcu czasów będzie sąd, to będzie on polegał na ocenie uczynków miłości. Jednakże trzeba również wierzyć, że niejako w obronie każdego z nas stanie sam Chrystus, jeżeli tylko przyjmiemy Jego królewskie słowo i uznamy Go królem naszego życia.

XXXIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Prz 31,10-13.19-20.30-31 – Poemat o dzielnej niewieście
1 Tes 5,1-6 – Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie
Mt 25,14-30 – Przypowieść o talentach

Księga Przysłów powstała pięć wieków przed Chrystusem i jest zbiorem różnych sentencji życiowych. Dziś usłyszymy poemat ukazujący ideał niewiasty. Wśród wielu cnót, które ma dzielna kobieta, warto zwrócić na jedną, na tę, którą autor postawił na samym szczycie. Jest to bojaźń Boża, rozumiana nie jako lęk, ale jako pietyzm względem Boga. Cnota ta nie tylko jest zwieńczeniem wszystkich innych, ale jest ich źródłem i należy ją odczytywać w kategoriach łaski, czy jak powie dzisiejsza Ewangelia, w kategoriach talentu. Trzeba o ten dar prosić, a później z gorliwością go pielęgnować.

Wsłuchajmy się więc wszyscy, nie tylko niewiasty, bo wszystkich obdarowuje Bóg, z pietyzmem w dzisiejsze czytania mszalne.