Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
– komentarz do czytań

Dz 12,1-11 – Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia
2 Tm 4,6-9.16-18 – Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę
Mt 16,13-19 – Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Liturgia  słowa  dzisiejszej  uroczystości  przedstawia nam kilka ważnych wydarzeń z życia Apostołów Piotra i Pawła. Fakty biograficzne są oczywiście bardzo istotne, ale nie najważniejsze.  Dzisiejsze słowo Boże przekonuje nas, że te wszystkie wspaniałe, a wręcz cudowne wydarzenia mogły mieć miejsce tylko dlatego, że Apostołowie bezgranicznie zaufali Panu Bogu. W konsekwencji więc wszystko co mieli i czego dokonywali, pochodziło od Boga. Było Jego łaską. W żaden inny sposób nie można bowiem wytłumaczyć uwolnienia się z więzienia Świętego Piotra czy daru odpuszczania grzechów innym ludziom.

Słuchając z uwagą czytań biblijnych, przyjmijmy jako osobiste motto słowa Pawła: „Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie”.

XIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

1 Krl 19,16b.19-21 – Powołanie Eliasza
Ga 5,1.13-18 – Postępowanie według Ducha daje wolność
Łk 9,51-62 – Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa jest wolność. W katechizmie możemy przeczytać, że jest to możliwość działania zakorzeniona w rozumie i woli. Trafną definicję wolności podaje dziś Święty Paweł, mówiąc, że jest ona postępowaniem według Ducha, czyli zgodnie z wolą Pana Boga. Tylko wtedy człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście. Przekonał się o tym prorok Elizeusz. O jego powołaniu usłyszymy w pierwszym czytaniu. Wolność jednak wymaga podjęcia konsekwentnego wysiłku, a niejednokrotnie poniesienia ofiary. Chodzi oczywiście o trud odnajdywania woli Boga i odwracania się od grzechu.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże.

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
– komentarz do czytań

Iz 49,1-6 – Bóg ukształtował Jana na swojego sługę
Dz 13,22-26 – Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa
Łk 1,57-66 – Narodzenie Jana Chrzciciela

Liturgia słowa dzisiejszej uroczystości mówi nam o powołaniu do bycia sługą Boga. Prorok Izajasz sięga aż do momentu poczęcia powołanego. Przekonuje, że już w tym momencie Pan Bóg dokonał wyboru Świętego Jana. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich  z  kolei  zauważa,  że  najważniejszą  cechą  sługi  jest pokora. Chodzi bowiem o to, by nie przesłaniać Tego, komu się służy, tak jak czynił to Święty Jan Chrzciciel. Z kolei w Ewangelii dopowie, że obecność osoby powołanej do pełnienia funkcji sługi Boga wywołuje radość wśród ludu. Powołanie sługi Boga ma na celu przede wszystkim wysławianie Boga, objawienie i powiększenie Jego chwały.

Wsłuchajmy się uważnie w słowo Boże, bo każdy z nas jest wezwany do bycia świadkiem Bożej obecności w świecie.

Komunikat Biskupów

KOMUNIKAT BISKUPÓW DIECEZJI: GLIWICKIEJ, OPOLSKIEJ,
SOSNOWIECKIEJ ORAZ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
W SPRAWIE POPARCIA INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE.

Bracia i Siostry!

Dnia 2 czerwca br. zarejestrowano w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Działania Komitetu poparły różne podmioty życia społecznego, m.in. związki zawodowe – z „Solidarnością” na czele – oraz niektóre organizacje branżowe pracodawców i pracobiorców. Postulowana w projekcie regulacja prawna  bierze  w  obronę  około 1,3 mln osób, szczególnie kobiet, pracujących zawodowo w niedziele oraz dni świąteczne. Pośrednio podkreśla wartość niedzieli jako dnia wolnego od pracy. Czytaj dalej

XII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Za 12,10-11 – Będą patrzeć na tego, którego przebili
Ga 3,26-29 – Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi
Łk 9,18-24 – Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Dzisiejsza liturgia słowa próbuje zweryfikować obraz Pana Boga, jaki człowiek nosi w swoim sercu. Od tego bowiem obrazu zależy w dużej mierze nasze codzienne postępowanie. Słuchając relacji Świętego Łukasza dostrzeżemy, że prawda o Bogu jest nierzadko inna od tej, którą sobie sami wykreowaliśmy. Aby mieć prawdziwy obraz Boga, trzeba nieustannie sięgać do słowa Bożego i oczyszczać serce z zafałszowanych wyobrażeń. W ten sposób postępował prorok Zachariasz, żyjący sześć wieków przed Chrystusem. Jego proroctwo   zostało  później  przez  Świętego  Jana  Apostoła  utożsamione  z  opisem  męki i śmierci Chrystusa. Święty Paweł z kolei zauważy, że Pan Bóg jest nade wszystko Bogiem jedności i harmonii.

Oby  dzisiejsze  słowo  Boże  dało  nam  impuls  do  szukania  odpowiedzi  na ważne i trudne pytania naszej wiary.

XI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

2 Sm 12,1.7-10.13 – Dawid uznaje swoją winę i otrzymuje przebaczenie
Ga 2,16.19-21 – Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa
Łk 7,36-8,3 – Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała

Fundamentem jedności z Panem Bogiem jest uznanie w pokorze swojej grzeszności. Dzisiejsza liturgia słowa podaje podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się chrześcijanin, który pragnie otrzymać łaskę przebaczenia grzechów i podążać drogą do zjednoczenia z Bogiem. Księga Samuela, przywołując przykład króla Dawida zaznaczy, że należy przede wszystkim zacząć od dostrzeżenia grzechu i upokorzenia się przed Bogiem. Święty Paweł w Liście do Galatów powie o życiu wiarą, dzięki której zanurzamy się w męce Chrystusa. Żal za grzechy i wiara powinny być wzbogacone miłością, o czym przypomni nam dziś Chrystus w perykopie ewangelicznej.

Słuchając  opisu  o  grzesznej  kobiecie,  starajmy  się  ogarnąć  miłością  Pana Boga i  człowieka.