II Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Rdz 22,1-2.9-13.15-18 – Ofiara Abrahama
Rz 8,31b-34 – Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna
Mk 9,2-10 – Przemienienie Pańskie

        Liturgia słowa drugiej niedzieli Wielkiego Postu jest swoistego rodzaju przewodnikiem topograficznym po górach biblijnych. Księga Rodzaju wskazuje na wzgórze w krainie Moria, utożsamiane w tradycji żydowskiej z górą świątynną w Jerozolimie. List do Rzymian nie wymienia wprost żadnej góry, ale słuchając go, wiemy, że w tle jawi się góra Kalwaria, na której Bóg wydał „własnego Syna”. I wreszcie Ewangelia prowadzi nas dziś na górę Przemienienia, czyli górę Tabor. Góra w Piśmie Świętym jest miejscem objawień Boga, kultu i składania ofiar. Symbolizuje także moc Boga i Jego potęgę.  Wyraża  też  trud i wysiłek człowieka w drodze ku Bogu.

    Dajmy poprowadzić się dziś słowu na góry naszego życia, aby doświadczyć Bożej obecności.

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej wokół Orzesza! 

wydarzenie_2018

23 marca 2018 o godzinie 18:00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w naszym kościele Nawiedzenia NMP w Orzeszu.
Po Mszy Świętej każdy z uczestników wyruszy na indywidualną nocną Drogę Krzyżową wokół Orzesza.

Trasa „Droga Świętego Wawrzyńca” liczy ok. 41 km!
Orientacyjny przebieg to: Orzesze Kościół Nawiedzenia NMP – Orzesze, ul. Rybnicka – Gardawice – Zawiść – Góra św. Wawrzyńca – Łaziska Górne Brada – Bujaków – Orzesze Huta Szkła – Dębieńsko – Góra Ramża – Jaśkowice – Orzesze kościół św. Wawrzyńca – Orzesze Kościół Nawiedzenia NMP.

edk.2018.trasa

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie:
www.edk.org.pl/trasa-edk/871

Wszystkie ważne informacje znajdują się na oficjalnej stronie zapisów i na Facebooku.
Oficjalna strona EDK: www.edk.org.pl
Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/ORZESZE.EDK

I Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Rdz 9,8-15 – Przymierze Boga z Noem po potopie
1 P 3,18-22 – Woda chrztu nas ocala
Mk 1,12-15 – Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

            Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli odsyła nas do symboliki i znaczenia wody w życiu ludzkim, i to zarówno w wymiarze cielesnym, jak i duchowym. Księga Rodzaju ukazuje nam ludzkość po potopie, czyli po pewnej skrajnej sytuacji, gdy człowiek cierpi z powodu nadmiaru wody, natomiast Ewangelia opisuje pobyt Jezusa na pustyni, będącej miejscem, gdzie wody nie ma. I nadmiar wody, i jej brak wprowadzają człowieka w stan kryzysu, który może doprowadzić nawet do śmierci. Wybawienie znajdziemy w Liście św. Piotra, który jednoznacznie wskazuje, że tylko woda chrztu świętego nie zabija, a daje życie.

            Pozwólmy więc oczyścić się słowu Boga, abyśmy mieli prawdziwe życie.

VI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Kpł 13,1-2.45-46 – Odosobnienie trędowatego
1 Kor 10,31–11,1 – Paweł naśladowcą Chrystusa
Mk 1,40-45 – Uzdrowienie trędowatego

            Przepisy z Księgi Kapłańskiej, które usłyszymy dziś w pierwszym czytaniu, mówią o trądzie. Izraelita uważał, że każde cierpienie i choroba jest wynikiem złego życia i oddalenia się od Boga. Stąd potrzebna była pokuta, która w przypadku trądu polegała na izolacji od społeczeństwa. Dla Jezusa tym trądem nie były jedynie zewnętrzne objawy, ale grzech. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy, że Chrystus, uzdrawiając chorego, odsyła go do rzeczywistości duchowej.

            I wsłuchując się w liturgię słowa, zwłaszcza w List św. Pawła do Koryntian, który tylko pozornie odbiega od treści pozostałych czytań, zauważmy zachętę Apostoła, aby życie odczytywać w kontekście wiary i czynić wszystko jedynie na chwałę Boga.

V Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Hi 7,1-4.6-7 – Marność życia ludzkiego
1 Kor 9,16-19.22-23 – Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii
Mk 1,29-39 – Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy

            Dzisiejsza liturgia słowa w głównej mierze dotyka problemu cierpienia. Hiob, o którym usłyszymy w pierwszym czytaniu, wpada w swoistego rodzaju pesymizm. Życie ludzkie dostrzega jedynie w kategoriach bólu i cierpienia. Jednak na ten ponury i ciemny obraz pada światło pocieszenia z Ewangelii. Odpowiedzią na ludzkie problemy jest Jezus Chrystus, który przyszedł, aby uzdrawiać i w ten sposób zainicjować królestwo niebieskie już tu na ziemi. Stąd też odpowiedzią chrześcijanina ma być postawa, o której pisze św. Paweł  w  Liście  do  Koryntian.  Trzeba  wychodzić  do  świata,  aby  głosić  dobrą  nowinę o zbawieniu.

            Wsłuchując się dziś z uwagą w słowo Boże, prośmy Pana, aby pozwolił nam być radosnymi Jego świadkami.

Zaproszenie do włączenia się w akcję
„ŚLĄSKIE – DZIECIOM Z ALEPPO”

Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!

Zakończył  się  okres   Bożego   Narodzenia.   W   tym   czasie   adorowaliśmy   Boże  Dziecię i dziękowaliśmy za objawioną Miłość! Łączyliśmy się duchowo z Betlejem, by trwać przy Bożej Dziecinie i uczyć się miłości od Świętej Rodziny. Po zakończeniu świątecznych spotkań nadszedł czas na czyny miłości. Prosimy zatem Ducha Świętego, który umacnia miłość, by wspierał nas w dalszych działaniach.

Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy w minionym roku – wrażliwi na sytuację mieszkańców Syrii, zwłaszcza Aleppo, jednego z najbardziej zniszczonych wojną miast – zaangażowali się w w akcję „Rodzina Rodzinie”. Objęła ona konkretną pomocą blisko 9 tysięcy rodzin. Bóg zapłać wspólnotom parafialnym, rodzinom, osobom prywatnym za włączenie się w to wielkie dzieło Caritas!

Działania  organizacji  międzynarodowych, mające na celu zażegnanie działań wojennych w Syrii, powoli przynoszą efekty. Ogrom zniszczeń jest jednak niewyobrażalny. To nie tylko pokazywane nam przez media ruiny zbombardowanych domów. To przede wszystkim trudne do odbudowania, zniszczone przez migrację i śmierć więzi rodzinne!

Najbardziej poszkodowaną grupą są dzieci, które utraciły rodziców i oparcie w szeroko pojętej rodzinie. W samym tylko Aleppo pozostało około 30 tysięcy osieroconych dzieci. Część  z  nich  żyje  na  ulicy,  są  pozbawione  opieki, doświadczają ogromnego cierpienia, a pozostawione bez pomocy stają się potencjalnym celem grup terrorystycznych, rekrutujących do swoich szeregów młodych, zagubionych ludzi. Czytaj dalej