XV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Pwt 30,10-14 – Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości
Kol 1,15-20 – Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Niego
Łk 10,25-37 – Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Człowiek został stworzony z miłości i do miłości. Miłość więc jest fundamentalnym prawem życia każdego człowieka. Starotestamentalna Księga Powtórzonego Prawa powie nam dziś, że realizacja tego przykazania nie leży poza możliwościami człowieka. Uzdalnia nas do tego sam Bóg przez Jezusa Chrystusa, który objawił pełnię miłości. Chrystus – jak powie  Święty  Paweł – jest początkiem wszystkiego, a zatem również początkiem miłości. O  tym,  w  jaki sposób  winniśmy   ją   realizować   w   naszym   życiu,   możemy   usłyszeć w  perykopie  ewangelicznej  o  miłosiernym  Samarytaninie.

Z uwagą wsłuchajmy się teraz w słowo Boże.

XIV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 66,10-14c – Radość ery mesjańskiej
Ga 6,14-18 – Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan
Łk 10,1-12.17-20 – Pokój królestwa Bożego

Prorok Izajasz przedstawi nam dziś wizję czasów mesjańskich, których główną cechą jest pokój. Nie chodzi tu jednak o pokój utożsamiany z brakiem wojen. Izajasz pod tym pojęciem rozumie głęboką łączność człowieka z Bogiem. A zatem pokój jest przede wszystkim wymiarem duchowym. Jego źródłem jest krzyż Chrystusa, na którym został pokonany szatan. Święty Paweł powie z mocą, że ten krzyż ma być chlubą każdego chrześcijanina. Trzeba bowiem uświadomić sobie, że na krzyżu zostało nam wszystko przebaczone. Jeśli zrozumiemy i przyjmiemy tę prawdę, staniemy się wtedy apostołami pokoju w świecie, do czego wzywa nas Chrystus w dzisiejszej Ewangelii.

Odpowiedzmy więc na słowo Boże naszym życiem.

XIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

1 Krl 19,16b.19-21 – Powołanie Eliasza
Ga 5,1.13-18 – Postępowanie według Ducha daje wolność
Łk 9,51-62 – Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa jest wolność. W katechizmie możemy przeczytać, że jest to możliwość działania zakorzeniona w rozumie i woli. Trafną definicję wolności podaje dziś Święty Paweł, mówiąc, że jest ona postępowaniem według Ducha, czyli zgodnie z wolą Pana Boga. Tylko wtedy człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście. Przekonał się o tym prorok Elizeusz. O jego powołaniu usłyszymy w pierwszym czytaniu. Wolność jednak wymaga podjęcia konsekwentnego wysiłku, a niejednokrotnie poniesienia ofiary. Chodzi oczywiście o trud odnajdywania woli Boga i odwracania się od grzechu.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże.

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
– komentarz do czytań

Dz 12,1-11 – Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia
2 Tm 4,6-9.16-18 – Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę
Mt 16,13-19 – Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Liturgia  słowa  dzisiejszej  uroczystości  przedstawia nam kilka ważnych wydarzeń z życia Apostołów Piotra i Pawła. Fakty biograficzne są oczywiście bardzo istotne, ale nie najważniejsze.  Dzisiejsze słowo Boże przekonuje nas, że te wszystkie wspaniałe, a wręcz cudowne wydarzenia mogły mieć miejsce tylko dlatego, że Apostołowie bezgranicznie zaufali Panu Bogu. W konsekwencji więc wszystko co mieli i czego dokonywali, pochodziło od Boga. Było Jego łaską. W żaden inny sposób nie można bowiem wytłumaczyć uwolnienia się z więzienia Świętego Piotra czy daru odpuszczania grzechów innym ludziom.

Słuchając z uwagą czytań biblijnych, przyjmijmy jako osobiste motto słowa Pawła: „Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie”.

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
– komentarz do czytań

Iz 49,1-6 – Bóg ukształtował Jana na swojego sługę
Dz 13,22-26 – Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa
Łk 1,57-66 – Narodzenie Jana Chrzciciela

Liturgia słowa dzisiejszej uroczystości mówi nam o powołaniu do bycia sługą Boga. Prorok Izajasz sięga aż do momentu poczęcia powołanego. Przekonuje, że już w tym momencie Pan Bóg dokonał wyboru Świętego Jana. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich  z  kolei  zauważa,  że  najważniejszą  cechą  sługi  jest pokora. Chodzi bowiem o to, by nie przesłaniać Tego, komu się służy, tak jak czynił to Święty Jan Chrzciciel. Z kolei w Ewangelii dopowie, że obecność osoby powołanej do pełnienia funkcji sługi Boga wywołuje radość wśród ludu. Powołanie sługi Boga ma na celu przede wszystkim wysławianie Boga, objawienie i powiększenie Jego chwały.

Wsłuchajmy się uważnie w słowo Boże, bo każdy z nas jest wezwany do bycia świadkiem Bożej obecności w świecie.

XII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Za 12,10-11 – Będą patrzeć na tego, którego przebili
Ga 3,26-29 – Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi
Łk 9,18-24 – Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Dzisiejsza liturgia słowa próbuje zweryfikować obraz Pana Boga, jaki człowiek nosi w swoim sercu. Od tego bowiem obrazu zależy w dużej mierze nasze codzienne postępowanie. Słuchając relacji Świętego Łukasza dostrzeżemy, że prawda o Bogu jest nierzadko inna od tej, którą sobie sami wykreowaliśmy. Aby mieć prawdziwy obraz Boga, trzeba nieustannie sięgać do słowa Bożego i oczyszczać serce z zafałszowanych wyobrażeń. W ten sposób postępował prorok Zachariasz, żyjący sześć wieków przed Chrystusem. Jego proroctwo   zostało  później  przez  Świętego  Jana  Apostoła  utożsamione  z  opisem  męki i śmierci Chrystusa. Święty Paweł z kolei zauważy, że Pan Bóg jest nade wszystko Bogiem jedności i harmonii.

Oby  dzisiejsze  słowo  Boże  dało  nam  impuls  do  szukania  odpowiedzi  na ważne i trudne pytania naszej wiary.