Uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP
– komentarz do czytań

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16 – Mesjasz będzie potomkiem Dawida
Rz 4,13.16-18.22 – Wbrew nadziei uwierzył nadziei
Łk 2,41-52 – Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

            Św. Józef wpisuje się w szereg osób wierzących Bogu, chociaż w dzisiejszej liturgii słowa nie jest wymienione Jego imię. Wiemy, że jest potomkiem Dawida i przez swoje zaufanie umożliwił spełnienie się proroctwa, które wypowiedział prorok Natan dziesięć wieków przed Chrystusem. Tradycja Kościoła wiarę św. Józefa przyrównuje słowami św. Pawła w Liście do Rzymian do wiary Abrahama, który musiał opuścić swój kraj rodzinny i udać się za głosem Boga.  Wiara  św.  Józefa  rzeczywiście była bardzo wielka. On też musiał zostawić swoje plany i marzenia, a do tego wiara ta napotykała na ciągłe trudności, jak choćby nawet tę opisaną w dzisiejszej Ewangelii.

            Niech św. Józef pomoże nam wsłuchiwać się z wiarą w słowo Boże.

V Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Jr 31,31-34 – Nowe przymierze
Hbr 5,7-9 – Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego
J 12,20-33 – Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

            Św. Jan mówi dziś o chwale, której doznaje Syn Człowieczy. Chwała ta sprzeczna jest z logiką ludzką, gdyż Chrystus doznaje jej przez to, że nastanie jedność wszystkich ludów, bez względu na pochodzenie czy też status społeczny. Co więcej, chwałą Syna Człowieczego była Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Na to uwielbienie Boga trzeba nam spojrzeć w perspektywie proroctwa, które wypowiedział Jeremiasz, zaznaczając, że gdy nastanie stosowny czas, Bóg zawrze z ludźmi nowe przymierze. Trzeba nam jednak pamiętać, że zarówno chwała, jak i owo nowe przymierze mogło się zrealizować jedynie przez posłuszeństwo Chrystusa. Pisze o tym autor Listu do Hebrajczyków.

            Niech zatem będzie Bóg uwielbiony poprzez nasze posłuszeństwo Jego słowu.

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej wokół Orzesza! 

wydarzenie_2018

23 marca 2018 o godzinie 18:00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w naszym kościele Nawiedzenia NMP w Orzeszu.
Po Mszy Świętej każdy z uczestników wyruszy na indywidualną nocną Drogę Krzyżową wokół Orzesza.

Trasa „Droga Świętego Wawrzyńca” liczy ok. 41 km!
Orientacyjny przebieg to: Orzesze Kościół Nawiedzenia NMP – Orzesze, ul. Rybnicka – Gardawice – Zawiść – Góra św. Wawrzyńca – Łaziska Górne Brada – Bujaków – Orzesze Huta Szkła – Dębieńsko – Góra Ramża – Jaśkowice – Orzesze kościół św. Wawrzyńca – Orzesze Kościół Nawiedzenia NMP.

edk.2018.trasa

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie:
www.edk.org.pl/trasa-edk/871

Wszystkie ważne informacje znajdują się na oficjalnej stronie zapisów i na Facebooku.
Oficjalna strona EDK: www.edk.org.pl
Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/ORZESZE.EDK

IV Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

2 Krn 36,14-16.19-23 – Gniew i miłosierdzie Boże
Ef 2,4-10 – Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawieni przez łaskę
J 3,14-21 – Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

            Przez dzisiejsze czytania przewija się motyw wiary. Już stary Kronikarz, kończąc drugą swoją księgę, z żalem zauważa, że „naczelnicy Judy, kapłani i lud” żyli na sposób pogański, a więc utracili wiarę w jednego Boga. Ta apostazja od wiary sprowadziła na naród izraelski karę w postaci zburzenia Jerozolimy i długotrwałej niewoli babilońskiej. Również czytania z Nowego Testamentu bardzo dobitnie podkreślają dziś znaczenie wiary. Św. Jan pisze, że tylko ci, którzy będą prawdziwie wierzącymi, dostąpią zbawienia. Natomiast św. Paweł wyjaśnia, że wiara jest darem i trzeba o nią prosić, ale też trzeba z nią współpracować i ją pogłębiać.

            W tę Niedzielę Laetare przyjmijmy więc z radością i wiarą słowo Boże.

III Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Wj 20,1-17 – Ogłoszenie przykazań Bożych
1 Kor 1,22-25 – Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą
J 2,13-25 – Zapowiedź męki i zmartwychwstania

     Jednym z zasadniczych pytań, które trzeba dziś postawić w kontekście czytań liturgicznych, jest to: kim jest człowiek? Z pomocą przychodzi Księga Wyjścia, która przedstawia Dekalog. Te dziesięć zdań to nie tylko prosty system praw i obowiązków ludzi czczących Boga. Dekalog świadczy o wielkiej godności każdego człowieka i stoi na jej straży. Jak wielka jest ta godność, świadczy, że za każdego człowieka Chrystus został ukrzyżowany i stał się dla jednych zgorszeniem, a dla innych głupstwem, jak zaznaczy to św. Paweł. Nic więc dziwnego, że Ewangelia opisze nam gniew samego Boga, który dotyka niszczących świętą godność człowieka, a której symbolem jest świątynia.

            Zaufajmy i uwierzmy słowu, które przychodzi nas oczyścić.

II Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Rdz 22,1-2.9-13.15-18 – Ofiara Abrahama
Rz 8,31b-34 – Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna
Mk 9,2-10 – Przemienienie Pańskie

        Liturgia słowa drugiej niedzieli Wielkiego Postu jest swoistego rodzaju przewodnikiem topograficznym po górach biblijnych. Księga Rodzaju wskazuje na wzgórze w krainie Moria, utożsamiane w tradycji żydowskiej z górą świątynną w Jerozolimie. List do Rzymian nie wymienia wprost żadnej góry, ale słuchając go, wiemy, że w tle jawi się góra Kalwaria, na której Bóg wydał „własnego Syna”. I wreszcie Ewangelia prowadzi nas dziś na górę Przemienienia, czyli górę Tabor. Góra w Piśmie Świętym jest miejscem objawień Boga, kultu i składania ofiar. Symbolizuje także moc Boga i Jego potęgę.  Wyraża  też  trud i wysiłek człowieka w drodze ku Bogu.

    Dajmy poprowadzić się dziś słowu na góry naszego życia, aby doświadczyć Bożej obecności.