Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
– komentarz do czytań

Iz 49,1-6 – Bóg ukształtował Jana na swojego sługę
Dz 13,22-26 – Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa
Łk 1,57-66 – Narodzenie Jana Chrzciciela

Liturgia słowa dzisiejszej uroczystości mówi nam o powołaniu do bycia sługą Boga. Prorok Izajasz sięga aż do momentu poczęcia powołanego. Przekonuje, że już w tym momencie Pan Bóg dokonał wyboru Świętego Jana. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich  z  kolei  zauważa,  że  najważniejszą  cechą  sługi  jest pokora. Chodzi bowiem o to, by nie przesłaniać Tego, komu się służy, tak jak czynił to Święty Jan Chrzciciel. Z kolei w Ewangelii dopowie, że obecność osoby powołanej do pełnienia funkcji sługi Boga wywołuje radość wśród ludu. Powołanie sługi Boga ma na celu przede wszystkim wysławianie Boga, objawienie i powiększenie Jego chwały.

Wsłuchajmy się uważnie w słowo Boże, bo każdy z nas jest wezwany do bycia świadkiem Bożej obecności w świecie.

XII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Za 12,10-11 – Będą patrzeć na tego, którego przebili
Ga 3,26-29 – Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi
Łk 9,18-24 – Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Dzisiejsza liturgia słowa próbuje zweryfikować obraz Pana Boga, jaki człowiek nosi w swoim sercu. Od tego bowiem obrazu zależy w dużej mierze nasze codzienne postępowanie. Słuchając relacji Świętego Łukasza dostrzeżemy, że prawda o Bogu jest nierzadko inna od tej, którą sobie sami wykreowaliśmy. Aby mieć prawdziwy obraz Boga, trzeba nieustannie sięgać do słowa Bożego i oczyszczać serce z zafałszowanych wyobrażeń. W ten sposób postępował prorok Zachariasz, żyjący sześć wieków przed Chrystusem. Jego proroctwo   zostało  później  przez  Świętego  Jana  Apostoła  utożsamione  z  opisem  męki i śmierci Chrystusa. Święty Paweł z kolei zauważy, że Pan Bóg jest nade wszystko Bogiem jedności i harmonii.

Oby  dzisiejsze  słowo  Boże  dało  nam  impuls  do  szukania  odpowiedzi  na ważne i trudne pytania naszej wiary.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
– komentarz do czytań

Rdz 14,18-20 – Ofiara Melchizedeka
1 Kor 11,23-26 – Eucharystia jest pamiątką śmierci Chrystusa
Łk 9,11b-17 – Rozmnożenie chleba

W czytaniu z Księgi Rodzaju usłyszymy o spotkaniu Melchizedeka z Abramem. Odbyło się ono po zwycięskiej wyprawie patriarchy przeciw władcom Mezopotamii. Melchizedek, kapłan i król Szalemu, witając Abrama, złożył ofiarę z chleba i wina. W ten sposób król stał się figurą, czyli zapowiedzią przyszłego Mesjasza. Zgodnie z Listem do Hebrajczyków, Jezus jest „arcykapłanem na wzór Melchizedeka” (Hbr 6,20). To proroctwo wypełniło się w osobie Jezusa Chrystusa, który w Wielki Czwartek ustanowił Eucharystię. Wsłuchując  się  w  dzisiejsze  słowo  Boże,  warto  zauważyć,  że  proroctwo  wypełniło się w sposób doskonały. Chrystus bowiem stał się chlebem, dzięki któremu człowiek już więcej nie będzie łaknął.

Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako nasz pokarm.

Uroczystość Najświętszej Trójcy – komentarz do czytań

Prz 8,22-31 – Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata
Rz 5,1-5 – Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym
J 16,12-15 – Wszystko, co ma Ojciec, jest Moje. Duch z Mojego weźmie i wam oznajmi

W Starym Testamencie trudno było mówić o Bogu Trójjedynym, gdyż prawda ta nie została jeszcze wtedy objawiona. Dlatego mądrość, o której usłyszymy w Księdze Przysłów, może być rozumiana jako boski przymiot. Można wysnuć taki wniosek z faktu, że autor tej księgi,  opisując  ją,  stwierdza,  że była stworzona i towarzyszyła przy stwarzaniu świata. To późniejsze pisma żydowskie utożsamiły mądrość – o której tu mowa – z „duchem Boga”. Dopiero  Święty  Paweł  i  Święty Jan mogli mówić o jednym Bogu, ale w trzech Osobach. W czasach, w których żyli, Boże objawienie dokonało się już w pełni w osobie Jezusa Chrystusa.

Słuchając dziś słowa Bożego, starajmy się uwielbić Pana Boga za Jego mądrość.

Homilia św. Jana Pawła II – Częstochowa 06.06.1979


Zachęcamy do przeczytania homilii wygłoszonej przez św. Jana Pawła II podczas mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry dla pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w Częstochowie 6 czerwca 1979r.

Kliknij aby otworzyć tekst homilii w formacie PDF.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – komentarz do czytań

Dz 2,1-11 – Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
1 Kor 12,3b-7.12-13 – Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
J 20,19-23 – Jezus daje Ducha Świętego

Dzisiejsza liturgia słowa może nastręczać pewnych trudności z umiejscowieniem czasowym Zesłania Ducha Świętego, bowiem rozpiętość czasowa dotycząca tego wydarzenia jest znaczna. Dzieje Apostolskie powiedzą, że miało to miejsce pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a Święty Jan zaznaczy, że już w dniu zmartwychwstania Chrystus posłał swego Ducha na Apostołów. Jednakże między tymi dwiema relacjami nie ma sprzeczności. Tchnienie Ducha Świętego jest bowiem darem zmartwychwstałego Chrystusa, dla którego nie ma czasu i przestrzeni. To człowiek zanurzony   jest   w   ziemskich  realiach  i  nie  potrafi  poruszać  się  bez  określenia  czasu i przestrzeni. Zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy jest więc niejako widzialną pieczęcią tego, co się dokonało już w Poranek Wielkanocny.

Otwórzmy nasze serca i umysły na dar Ducha Świętego.