XX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Jr 38,4-6.8-10 – Bóg czuwa nad Jeremiaszem
Hbr 12,1-4 – Przykład Chrystusa
Łk 12,49-53 – Wymagania służby Bożej

Żyjący w VI wieku przed Chrystusem Jeremiasz został ukarany za głoszenie prawdy. Chrystus, o którego wierności wobec Boga Ojca powie dziś autor Listu do Hebrajczyków, został skazany na śmierć. Wierność Bogu wymaga poświęcenia, a często nawet ofiary ze swojego życia. Powiedział nam o tym sam Jezus. Każdy, kto stanie po stronie prawdy, musi być przygotowany na prześladowania. Jednak Pan Bóg nie pozostaje głuchy na cierpienie swoich sług.  Za  wierność  odpłaca  wiernością.  Jeremiasz  został  ostatecznie  uwolniony, a Chrystus wysłużył ludziom zbawienie. Ci, którzy znoszą prześladowanie dla Ewangelii, mogą spodziewać się nagrody w niebie.

Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako pokrzepienie i nadzieję.

XIX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 18,6-9 – Izraelici oczekują wyzwolenia
Hbr 11,1-2.8-19 – Wielkość wiary
Łk 12,32-48 – Gotowość na przyjście Pana

Człowiek nieustannie trwa w jakimś oczekiwaniu. Czytany dziś fragment Księgi Mądrości przypomni nam, że Izrael oczekiwał na wypełnienie się zapowiedzi danych przez Pana Boga jego przodkom. Abraham również oczekiwał dobrej przyszłości. Gdy dokonało się wcielenie Syna Bożego, który przyniósł odkupienie, perspektywa oczekiwania została doprecyzowana. Wierzący w Chrystusa czeka na Jego powtórne przyjście i na dobra, które spodziewa się posiąść w wieczności. Dlatego też Chrystus w przypowieści ewangelicznej zachęca nas do czuwania. Oczekiwanie wiąże się bowiem z gotowością.

Słuchając  dzisiejszych  czytań,  postawmy  sobie  pytanie: czego właściwie oczekuję i czego się spodziewam?

XVIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Koh 1,2; 2,21-23 – Marność doczesnych osiągnięć
Kol 3,1-5.9-11 – Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne
Łk 12,13-21 – Marność dóbr doczesnych

Hebrajskie słowo „qahal”, od którego bierze swoją nazwę czytana dzisiaj księga, oznacza „gromadzić”. Greckim odpowiednikiem tego słowa jest „ecclesia”. Dzisiejsze czytania mówią jednak nie o gromadzeniu rzeczy materialnych, ale o wartościach duchowych.  Przestrzegają  przed  nadmiernym  pokładaniem  nadziei  w tym, co doczesne i przemijające. Dobra materialne nie są złe same w sobie, ale mogą być źródłem pewnego niebezpieczeństwa.  Chodzi  o  zamknięcie serca ludzkiego na dobra duchowe. Najwyższym i jedynym dobrem dla chrześcijanina winien być sam Chrystus.

Prośmy Pana Boga, abyśmy słuchając Jego słowa, umieli ustalić właściwą hierarchię wartości w naszym życiu.

XVII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Rdz 18,20-32 – Abraham wstawia się za Sodomą
Kol 2,12-14 – Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
Łk 11,1-13 – Chrystus uczy modlitwy

Liturgia słowa, której za chwilę wysłuchamy, uczy modlitwy, a raczej wskazuje na istotny jej element. Jest nim wytrwałość. Modlitwa Abrahama, zamieszczona w Księdze Rodzaju,  jest  najlepszym świadectwem, że Pan Bóg oczekuje wręcz naszego zmagania się z Nim. Podobną myśl przedstawia uczniom Jezus w Ewangelii według Świętego Łukasza. W ten sposób Bóg chce wzmocnić wiarę proszącej osoby. Wiara, którą otrzymujemy na chrzcie świętym, jest niejako jeszcze w zalążku. Potrzebuje rozwoju i umocnienia, by stała się silna i niezachwiana. Święty Paweł powie dziś, że dojrzała wiara w Jezusa Chrystusa będzie nie tylko pomocą w modlitwie, ale stanie się źródłem przebaczenia grzechów.

Otwórzmy nasze serca na głos Pana Boga.

XVI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Rdz 18,1-10a – Abraham przyjmuje Boga
Kol 1,24-28 – Cierpiąc z Chrystusem, dopełniamy Jego dzieła
Łk 10,38-42 – Marta i Maria przyjmują Chrystusa

Pan Bóg przychodzi do człowieka w różny sposób i w różnym czasie. Niejednokrotnie przychodzi jako człowiek – jako przyjaciel, ale i jako ktoś obcy, jako ktoś, kto jest nam pomocny, ale też jako ktoś ubogi i potrzebujący. Najczęściej przychodzi jednak  niespodziewanie  i  nie  w  taki  sposób,  jak byśmy sobie tego życzyli. Przekonał się o tym Abraham, ale także przekonały się o tym Marta i Maria. Święty Paweł w dzisiejszym Liście do Kolosan wskaże nam też na cierpienie, które bardzo często staje się udziałem człowieka. Bóg nawiedza nas również w tym trudnym doświadczeniu. Powinniśmy być wrażliwi  na „przychodzenie” Boga, aby nie zmarnować danej łaski.

Słuchajmy z uwagą słowa Bożego, w którym Pan Bóg przychodzi dziś do nas.

XV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Pwt 30,10-14 – Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości
Kol 1,15-20 – Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Niego
Łk 10,25-37 – Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Człowiek został stworzony z miłości i do miłości. Miłość więc jest fundamentalnym prawem życia każdego człowieka. Starotestamentalna Księga Powtórzonego Prawa powie nam dziś, że realizacja tego przykazania nie leży poza możliwościami człowieka. Uzdalnia nas do tego sam Bóg przez Jezusa Chrystusa, który objawił pełnię miłości. Chrystus – jak powie  Święty  Paweł – jest początkiem wszystkiego, a zatem również początkiem miłości. O  tym,  w  jaki sposób  winniśmy   ją   realizować   w   naszym   życiu,   możemy   usłyszeć w  perykopie  ewangelicznej  o  miłosiernym  Samarytaninie.

Z uwagą wsłuchajmy się teraz w słowo Boże.