II Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 49,3.5-6 – Sługa Boży Światłością całej ziemi
1 Kor 1,1-3 – Paweł apostołem Jezusa Chrystusa
J 1,29-34 – Duch Święty spoczął na Jezusie

Naród Wybrany został wezwany, aby być sługą Jahwe i objawiać Jego chwałę. Nie okazał się jednak wierny, dlatego Pan Bóg powołał innego sługę, który miał zanieść zbawienie całemu światu. Święty Paweł powie nam dzisiaj, że zjednoczenie rozproszonych dzieci Bożych i ich uświęcenie dokonuje się w Chrystusie. Zawołanie Jana Chrzciciela: „Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim” nabiera wielkiego znaczenia w kontekście oskarżania Jezusa przez Żydów o to, że przypisuje On sobie godność Syna Bożego. Celem tych słów jest potwierdzenie tożsamości Jezusa jako Syna Bożego, a także ogłoszenie światu, że właśnie nadszedł zapowiadany Zbawiciel.

Przyjmijmy teraz z wiarą słowo Boże, abyśmy mogli stawać się światłem dla tych, którzy są jeszcze daleko od Chrystusa.

Święto Chrztu Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 42,1-4.6-7 – Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie
Dz 10,34-38 – Jezus został namaszczony Duchem Świętym
Mt 3,13-17 – Chrzest Jezusa

Prorok Izajasz rozwija myśl o panowaniu Pana Boga nad historią, który nie jest obojętny na wołanie cierpiącego ludu. Odpowiada na jego prośby, posyłając swego sługę, który przyniesie wyzwolenie. „Oto mój Sługa, (…) w którym mam upodobanie”. Deklaracja z pierwszej pieśni o słudze Jahwe rozbrzmiewa echem w słowach Boga Ojca podczas chrztu Jezusa w Jordanie: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Wypowiedź  ta  zakorzeniona  jest  w  starożytnej  formule adopcji: „Ten jest moim synem” i oznacza, że Jezus jest jedynym Synem Bożym, a Jego męka i śmierć są ujęte w Bożym planie zbawienia świata.

Przyjmijmy teraz z głęboką wiarą Jezusa – Słowo Ojca, aby Pan Bóg miał upodobanie również w każdym z nas.

Uroczystość Objawienia Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 60,1-6 – Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą
Ef 3,2-3a.5-6 – Poganie są uczestnikami zbawienia
Mt 2,1-12 – Pokłon mędrców ze Wschodu

Spoiwem łączącym dzisiejsze czytania jest opis przyszłej chwały Jerozolimy, którą prorok Izajasz przedstawia, jako religijne centrum świata i miejsce spotkania wszystkich narodów. Chwała Boga, o której mówi prorok, jest tożsama z Jego obecnością przynoszącą zbawienie. W Liście do Efezjan odnajdujemy kontynuację tego przesłania. Święty Paweł przekonuje, że Kościół, tak mocno zakorzeniony w historii starożytnego Izraela, nie jest zarezerwowany tylko dla ochrzczonych Żydów. Kościół otwarty jest na każdego człowieka, który z wiarą przyjmie Pana Jezusa, jako swego Pana i Zbawiciela, gdyż Boży plan zbawienia obejmuje ludzi wszystkich czasów i narodów. Zapowiedzią tego był hołd pogańskich mędrców złożony Synowi Bożemu w betlejemskiej stajni.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże, aby chwała Wszechmocnego mogła zajaśnieć również w każdym z nas.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
– komentarz do czytań

Lb 6,22-27 – Błogosławieństwo Boże
Ga 4,4-7 – Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z Niewiasty
Łk 2,16-21 – Nadano Mu imię Jezus 

Przestrzeganie przepisów prawa Mojżeszowego w pewnym momencie dziejów Narodu Wybranego przestało być narzędziem do osiągnięcia zbawienia. Pan Bóg wkroczył w historię swego ludu z nowym środkiem wychowawczym, doprowadził do zaistnienia nowej rzeczywistości w świecie. Narodzenie Syna Bożego z Maryi Dziewicy było momentem przełomowym. Chrystus przez wcielenie stał się bliski człowiekowi. Wyzwolił ludzkość  ze  stanu  niewoli  i  każdego  człowieka  uczynił  dzieckiem  Boga. Jest to adopcja o charakterze duchowym, gdyż Bóg Ojciec przez osobę Syna daje ludziom również swojego Ducha, a z Nim pełnię błogosławieństwa i swojej życzliwości, o której usłyszymy w Księdze Liczb.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże i Jego błogosławieństwo.

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
– komentarz do czytań

Dz 6,8-10;7,54-60 – Ukamienowanie św. Szczepana
Mt 10,17-22 – Duch Ojca waszego będzie mówił przez was 

Dzisiejsze czytania wytrącają nas ze spokojnej i radosnej atmosfery Betlejem, a wprowadzają w rzeczywistość konfliktów i prześladowań, które wpisują się w dzieje Kościoła od początku jego istnienia. Zostały zapoczątkowane przez religijnych przywódców narodu izraelskiego, którzy nie potrafili przyjąć wiary w Jezusa jako Boga. Jednak pośród tych doświadczeń uczniowie Chrystusa wezwani są do wytrwałości w wierze, ponieważ od tego  zależy  zbawienie  i  życie wieczne. Święty Szczepan jako pierwszy doświadczył tego, co Pan Jezus zapowiedział swoim naśladowcom.

Przyjmijmy więc z wiarą słowo Boże na pokrzepienie naszych serc, aby godzina naszej śmierci dopełniła w nas podobieństwo do Chrystusa.

Życzenia

zyczenia_2016

Drodzy Parafianie, tajemnica narodzin Chrystusa, naszego Zbawiciela, prowadzi nas
do refleksji nad prawdą o wielkiej i namacalnej miłości Boga do człowieka.
Dajmy się porwać tej wielkiej miłości płynącej wprost ze żłóbka.

Życzymy Wam, niech Dziecię Jezus przemienia Wasze serca, Waszą wiarę, życie
i postępowanie. Nie pozwólmy aby i dzisiaj w naszym życiu zabrakło Jezusa.
Niech narodzi się na nowo w naszych rodzinach, szkole, pracy i życiu codziennym.

„Zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie,
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”
                                                                               Matka Teresa z Kalkuty