III Niedziela Adwentu – Gaudete – komentarz do czytań

Iz 35,1-6a.10 – Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić
Jk 5,7-10 – Przyjście Pana jest już bliskie
Mt 11,2-11 – Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Treścią przewodnią dzisiejszych czytań jest wezwanie do nadziei, bo przyjście Pana jest pewne. W pierwszym czytaniu prorok Izajasz zapowiada pełnię błogosławieństwa dla narodu, który czci Pana Boga. Czas smutku i utrapienia przeminie, a gorące wołanie uciemiężonego ludu zostanie wysłuchane. Kontynuację przesłania Starego Testamentu odnajdujemy w dzisiejszej Ewangelii, w której Pan Jezus, oczekiwany Mesjasz, spełnia proroctwo Izajasza o uzdrowieniu chorych i uwolnieniu od wszelkich słabości. Żywa nadzieja powrotu Chrystusa na ziemię wymaga dzisiaj od chrześcijan wypracowania cnoty cierpliwości, o której mówi Święty Jakub w drugim czytaniu.

Słuchajmy z nadzieją słowa Pana, gdyż ma ono moc uzdolnić nas do ofiarowania życia dla sprawy królestwa Bożego na ziemi.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – komentarz do czytań

Rdz 3,9-15 – Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty
Ef 1,3-6.11-12 – Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata
Łk 1,26-38 – Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Grzech pierwszych rodziców nie mógł udaremnić ostatecznego planu Pana Boga, który przed wiekami przewidział, że Maryjne „tak” i Jej bezwzględne posłuszeństwo doprowadzi do unicestwienia zamiarów szatana. Pełna łaski Maryja z Ewangelii Świętego Łukasza jest przeciwieństwem pierwszego człowieka w raju, który po okazaniu Panu Bogu nieposłuszeństwa musiał stwierdzić ze wstydem, że jest nagi, pozbawiony łaski. W Liście do Efezjan Święty Paweł otwiera drogę nadziei nam, którzy doświadczamy skutków nieposłuszeństwa  pierwszych  rodziców.  Podobnie  jak Niepokalana, zostaliśmy wybrani w Chrystusie przed założeniem świata i napełnieni błogosławieństwem, abyśmy byli święci.

Wyrażając Panu Bogu wdzięczność za tak wielki dar, przyjmijmy z miłością Jego słowo do naszych serc.

II Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Iz 11,1-10 – Przyjście Mesjasza, Króla sprawiedliwego
Rz 15,4-9 – Chrystus zbawia wszystkich ludzi
Mt 3,1-12 – Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie

Myślą przewodnią dzisiejszych czytań jest powszechność zbawienia. W Narodzie Wybranym trwało oczekiwanie na władcę, który wyzwoli swój lud. Proroctwa wskazywały, że Mesjasz będzie pochodził z królewskiego rodu Dawida, jednak dynastia Dawida miała zostać zniszczona i pozbawiona powodów do chluby. Odrośl, pęd, gałązka, o której mówi prorok Izajasz w pierwszym czytaniu, jest symbolem ubóstwa i słabości, w jakich miał pojawić się przyszły władca. Jego radością i rozkoszą będzie okazywanie Panu Bogu szacunku pełnego czci i podziwu. Cześć okazywana Panu Bogu jest jednym z dobrych owoców, o których mówi Święty Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii. Natomiast Święty Paweł wskazuje na potrzebę wzajemnej troski i życzliwości, ponieważ Chrystus został posłany do obrzezanych i nieobrzezanych.

Wysłuchajmy z wiarą słowa Bożego, abyśmy mogli wydać owoc godny nawrócenia.

I Niedziela Adwentu – komentarz do czytań

Iz 2,1-5 – Pokój królestwa Bożego
Rz 13,11-14 – Zbliża się nasze zbawienie
Mt 24,37-44 – Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

Rozpoczyna się Adwent. Kościół zaprasza dzisiaj każdego z nas, abyśmy skupili się na Chrystusie przychodzącym w dniu ostatecznym. Czytania wzywają nas do „przebudzenia się”, do „założenia zbroi światła”, do „bycia gotowym”. W Narodzie Wybranym od wieków trwało gorące oczekiwanie na Mesjasza, dlatego psalmista zapewnia,  że  już  sama  myśl  o  spotkaniu  ze  Zbawicielem napełnia serce i ciało radością i pokojem. Jest to oczekiwanie z niecierpliwością, bo Pan jest blisko. Kto w taki sposób czeka na Jezusa, już stoi w przedsionkach nieba i prosi o pokój dla braci i sióstr. Pełne tęsknoty oczekiwanie ludzi Starego Przymierza ma swoją kontynuację w Nowym Testamencie. Ewangelista Mateusz dodaje, że choć przyjście Pana jest pewne, to jednak dla każdego  będzie  zaskakujące.  Dlatego czas oczekiwania powinien być wypełniony miłością i czynieniem dobra.

Wysłuchajmy więc z uwagą słowa Bożego, które uzdolni nas do tego, byśmy żyli jak dzieci światła, gotowe na spotkanie z Panem każdego dnia i w każdej chwili.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – komentarz do czytań

2 Sm 5,1-3 – Namaszczenie Dawida na króla
Kol 1,12-20 – Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna
Łk 23,35-43 – Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Święty Paweł w swoim liście wyśpiewuje   hymn  o  boskiej  godności  Chrystusa  i  Jego  zbawczym  dziele.  Hymn  ten w sposób jednoznaczny wyjaśnia, jakim Królem jest Chrystus. Głównym przymiotem Chrystusa Króla jest Jego absolutne pierwszeństwo przed wszystkim, co istnieje i co zostało stworzone. Czytając jednak dzisiejszą perykopę ewangeliczną możemy zauważyć, że Chrystus jest Królem wzgardzonym i przybitym do krzyża. Tronem Chrystusa Króla jest więc krzyż, a najważniejszym prawem Jego królestwa jest prawo miłości przebaczającej. Warto więc wsłuchać się uważnie w czytanie z Księgi Samuela i wraz ze wszystkimi oddającymi pokłon Dawidowi, będącemu zapowiedzią innego Króla, oddać cześć Jezusowi Chrystusowi.

Otwórzmy nasze serca na głos Pana Boga.

XXXIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Ml 3,19-20a – Sprawiedliwy sąd Boży
2 Tes 3,7-12 – Kto nie chce pracować, niech też nie je
Łk 21,5-19 – Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców

W modlitwie Pańskiej powtarzamy każdego dnia wezwanie, aby przyszło na ziemię królestwo  Boże.  Słuchając  jednak  słowa  Bożego,  może  zrodzić  się  w  nas  wątpliwość, czy  warto  o  to  prosić?  Zgodnie  ze  słowami  Chrystusa,  dni poprzedzające Jego przyjście mają być naznaczone niespotykanymi dotąd zjawiskami, budzącymi lęk i grozę. W rzeczywistości jednak dni ostateczne, o których będzie mowa w dzisiejszej liturgii słowa, już trwają. Pan Bóg bowiem już sądzi i ratuje ludzi. Słuchając uważnie słowa Boże, nabierzmy odwagi i nie popadajmy w przerażenie i rozpacz. W chwale Boga, który przyjdzie ponownie na ziemię i objawi się, spełnią się nasze nadzieje, a wierność zostanie wynagrodzona. Pozostaje nam więc czekać z wiarą na przyjście królestwa Bożego.

Przyjmijmy słowo Boże z otwartością naszych serc, byśmy chętnie podejmowali obowiązki naszego powołania.