Zmarł ks. Alfons Chmiel

        W dniu dzisiejszym (13 kwietnia) zmarł śp. Alfons Chmiel, kapłan naszej archidiecezji, były proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Brennej, na terenie której zamieszkiwał po przejściu na emeryturę w 1989 r. Przeżył 81 lat, w tym 58 w Chrystusowym kapłaństwie.

Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia o godz. 13:00
w kościele św. Jana Chrzciciela w Brennej.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Niedziela Miłosierdzia Bożego – komentarz do czytań

Dz 4,32-35 – Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej
1 J 5,1-6 – Naszą siłą jest nasza wiara
J 20,19-31 – Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

            Myślą przewodnią liturgii słowa, która przedstawiona jest w trzech obrazach, jest wiara. Najpierw w Dziejach Apostolskich opisane jest życie pierwszej społeczności chrześcijańskiej w Jerozolimie. Braterskie i wspólnotowe relacje między jej członkami są wyrazem wiary w zmartwychwstanie. Natomiast wskazówki św. Jana Apostoła, pisane do wspólnoty w Małej Azji, mówią o sile wiary, która jest zwycięska ponad wszystko. Wiara bowiem bazuje na Chrystusie, który przyszedł i jest wciąż obecny pośród swego ludu. Dlatego musimy ciągle stawać w szeregu ze św. Tomaszem, który potrzebował namacalnych dowodów, aby uwierzyć, i prosić o dar głębokiej wiary i miłości. Bo kto kocha, wszystko rozumie.

            Przyjmijmy zatem dzisiejsze słowo z wielką miłością.

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy – komentarz do czytań

Dz 2,14.22-33 – Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa
Mt 28,8-15 – Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

            Spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym rodzi w sercu zawsze głęboki pokój. Jednakże najpierw musi być ze strony człowieka wysiłek poszukiwania Chrystusa, podobny do tego, jaki podjęły niewiasty, o których usłyszymy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Słuchając zaś lekcji z Dziejów Apostolskich, widzimy, że do zdobycia pokoju serca potrzebne jest przyjęcie kerygmatu, czyli fundamentalnej prawdy wiary, i nawrócenie. Ten fakt od początku istnienia chrześcijaństwa dla przeciwników krzyża był prawdą bardzo niewygodną i trudną. Stąd też próbowano ją sfałszować, a nawet ośmieszyć.

            Jednak prawdziwe przyjęcie słowa Bożego uzdalnia do odważnego stawania po stronie prawdy.

Chrystus zmartwychwstał! – Prawdziwie zmartwychwstał!

risen_christ

„Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu.”
(1 Kor 5,7b-8a)

 

Tajemnica zbawienia została nam objawiona przez krzyż. Życzymy Wam drodzy Parafianie, aby Zmartwychwstały Pan towarzyszył Wam
w podejmowaniu trudów codziennego życia oraz umacniał Was swoimi łaskami i potrzebnymi darami. Niech obfite błogosławieństwo spłynie na wszystkie  rodziny naszej parafii.

                                                              Chrystus Zmartychwstał! Alleluja!

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego
– komentarz do czytań

Dz 10,34a.37-43 – Świadectwo św. Piotra o zmartwychwstaniu
Kol 3,1-4 – Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
J 20,1-9 – Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

            Doświadczenie pustego grobu było dla Apostołów wielkim przeżyciem i jakby zrodzeniem  na  nowo  wiary w  ich  życiu.  Świadczą  o  tym  lakoniczne   słowa   św.   Jana z dzisiejszej Ewangelii, który napisał o sobie, że „ujrzał i uwierzył”. Doświadczenie zmartwychwstania na tyle wzmocniło wiarę św. Piotra, że bez żadnej obawy, o czym usłyszymy  w  Dziejach  Apostolskich,  stanął  w  domu  rzymskiego   setnika   Korneliusza w  Cezarei  i  wygłosił jedną z pierwszych swoich katechez. My też, na wzór Apostołów Jana i Piotra, biegnących do pustego grobu, powinniśmy ujrzeć i uwierzyć. Co więcej, jak powie z kolei św. Paweł, powinniśmy „dążyć do tego, co w górze”, czyli być świadkami Chrystusa.

            Niech słowo Boże wzmocni w nas żywą wiarę.

Niedziela Palmowa – komentarz do czytań

Iz 50,4-7 – Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu
Flp 2,6-11 – Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Mk 14,1–15,47 – Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa

        Proroctwo Izajasza, które usłyszymy w pierwszym czytaniu, mówi o wielkim cierpieniu i zniewagach, jakie miał doznać Sługa Jahwe, którym jest Jezus Chrystus. I rzeczywiście proroctwo to spełniło się bardzo dokładnie. Usłyszymy o tym w Ewangelii według św. Marka, która z kolei jest opisem męki i śmierci Chrystusa. Warto jednak w dzisiejszych czytaniach zauważyć element ogromnego zaufania, jakie ma Syn Boży do swojego Ojca. Jezus bowiem wie, że „wstydu nie dozna”. I tak też się stało. Św. Paweł napisze w Liście do Filipian, że „Bóg wywyższył Chrystusa nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię”.

           Słuchając bogatej dzisiaj liturgii słowa, uczmy się posłuszeństwa Bogu we wszystkim, co On nam daje.