Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – komentarz do czytań

Dz 1,1-11 – Uniósł się w ich obecności w górę
Ef 1,17-23 – Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Mt 28,16-20 – Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi

Zakończenie Ewangelii według Świętego Mateusza jest kluczem do jej zrozumienia. Zmartwychwstały Chrystus otrzymał od swego Ojca pełnię władzy, mocą której posyła uczniów do świata, aby złączyć ze sobą wszystkie narody. Zbawienia nie osiąga się bowiem przez  deklaracje,  ale  przez  całkowite  przylgnięcie do Chrystusa. Dlatego Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich zwraca uwagę na ciągłość między życiem Pana Jezusa w Duchu Świętym  a  życiem  Kościoła,  w  którym  działa  ten  sam  Duch.  Jak powie Święty Paweł w Liście do Efezjan, Kościół znajduje swoją pełnię w Panu Jezusie wtedy, gdy realizuje Jego posłannictwo i urzeczywistnia Jego obecność jako Pana i Zbawiciela we współczesnym sobie świecie.

Wysłuchajmy teraz z wiarą słowa Bożego, które chce uczynić nas wiarygodnymi świadkami prawdy.

KONCERT MARYJNY

W roku jubileuszu

100 lecia Objawień Fatimskich

300 lecia koronacji Obrazu
MB Częstochowskiej

zapraszamy na:

KONCERT

MARYJNY

Niedziela, 28 maja 2017

godz. 17.15

 KOŚCIÓŁ NAWIEDZENIA NMP

W ORZESZU

 WYKONAWCY:

 Organy – Julian GEMBALSKI

Śpiew – Elżbieta GRODZKA-ŁOPUSZYŃSKA

Słowo – ks. Stanisław PUCHAŁA

 W programie m.in. utwory :

J.S.Bacha, W.A.Mozarta,
G.Verdiego, G.Cacciniego

VI Niedziela Wielkanocny – komentarz do czytań

Dz 8,5-8.14-17 – Apostołowie wkładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego
1 P 3,15-18 – Znaczenie śmierci Chrystusa
J 14,15-21 – Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

Dzisiejsza Ewangelii przywołuje czas po zmartwychwstaniu, kiedy Pan Jezus przygotowuje uczniów na moment swego odejścia do Ojca. Zapowiada jednocześnie, że Jego obecność w Kościele będzie kontynuowana przez Ducha Świętego. Zgodnie z tym, co powie Święty Piotr, uzdolni On wierzących do postawy wynagradzającej na wzór Chrystusa,  który  cierpiał  jako  sprawiedliwy  za  niesprawiedliwych.  Wydarzenia  opisane w Dziejach Apostolskich wskazują, że doświadczenie obecności Ducha Świętego skierowane jest do całej ludzkości, ponieważ łaska Boża nie ma względu na pochodzenie człowieka.

Prośmy Ducha Świętego, aby pozwolił nam zrozumieć słowo Boże i przyjąć je do serca.

 

V Niedziela Wielkanocny – komentarz do czytań

Dz 6,1-7 – Wybór pierwszych diakonów
1 P 2,4-9 – Powszechne kapłaństwo
J 14,1-12 – Ja jestem drogą, prawdą i życiem

Dzisiejsze czytania mszalne koncentrują się na wspólnocie Ludu Bożego Nowego Przymierza. Fundamentem tej wspólnoty jest zmartwychwstały Chrystus. Dlatego Święty Piotr  powie,  że  wszyscy,  którzy  naśladują  Pana  Jezusa,  są  jakby  żywymi  kamieniami w  budowli  Kościoła  i  są powołani, by być w takiej samej bliskiej relacji z Bogiem Ojcem, w jakiej pozostaje Jego Syn, o czym wspomni Święty Jan w Ewangelii. Dzieje Apostolskie natomiast opisują kolejny etap rozwoju Kościoła, jako odpowiedź na pojawiające się potrzeby młodej społeczności wierzących. Rozpoznanie zaistniałych trudności i próbę ich rozwiązania wspólnota podejmuje w sposób kolegialny. Efektem tej refleksji jest ustanowienie posługi diakonów, której celem będzie troska o dzieła chrześcijańskiej miłości.

Otwórzmy teraz nasze serca na słowo Boże, aby mogło budować nas wewnętrznie w prawdzie i miłości.

Uroczystość Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika – komentarz do czytań

Dz 20,17-18a.28-32.36 – Duch Święty ustanowił biskupów, aby kierowali Kościołem Bożym
Rz 8,31b-39 – Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa
J 10,11-16 – Dobry pasterz daje życie za owce

W dzisiejszych czytaniach ponownie pojawia się obraz Jezusa, Dobrego Pasterza, dobrowolnie oddającego życie za swoje owce, czyli za nas. Oddanie życia jest ideałem miłości,  która  powinna łączyć uczniów Pana Jezusa między sobą, tak jak łączy Pana Jezusa  z  uczniami. Następcami Pana Jezusa w pasterzowaniu Ludowi Bożemu są biskupi i kapłani. Do nich właśnie zwraca się Święty Paweł w Dziejach Apostolskich, uświadamiając ciężar odpowiedzialności za Kościół, który mają obowiązek nauczać słowem i przykładem własnego życia. W Liście do Rzymian natomiast Paweł Apostoł zwraca się bezpośrednio do owczarni, która – pomimo przeciwności – powinna podążać za nauką swych pasterzy z ufnością, ponieważ cierpienie, którego doświadcza, zostanie uwieńczone radością i wieczną chwałą.

Słuchając z wiarą słowa Bożego, przyjmijmy od Jezusa, Dobrego Pasterza, pokarm życia

IV Niedziela Wielkanocny – komentarz do czytań

Dz 2,14a.36-41 – Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem
1 P 2,20b-25 – Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych
J 10,1-10 – Jezus jest bramą owiec

Słowa z dzisiejszej Ewangelii, w których Pan Jezus utożsamia siebie z bramą i pasterzem, są nauką o Kościele. Jezus jest bramą, ponieważ tylko przez Niego można dojść do Ojca. Bramą jest także nauka Chrystusa, którą trzeba przyjąć, aby przystąpić do wspólnoty Jego uczniów i osiągnąć życie wieczne. Jezus jest pasterzem, ponieważ prowadzi wiernych do Ojca, karmi ich swoim słowem, opiekuje się nimi, a nawet naraża własne życie.  Święty  Piotr  w  drugim czytaniu również przedstawia Jezusa jako dobrego pasterza i stróża dusz wiernych. Abyśmy mogli wzrastać w wierze i odważnie ją wyznawać, konieczny jest dar Ducha Świętego, przyjęty w postawie otwarcia i zaufania wobec tego, jak Pan Bóg działa w życiu swoich wiernych.

Wysłuchajmy teraz z wiarą słowa, którym Jezus, Dobry Pasterz, karmi dzisiaj nasze dusze.