II Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

1 Sm 3,3b-10,19 – Powołanie Samuela
1 Kor 6,13c-15a.17-20 – Wasze ciała są członkami Chrystusa
J 1,35-42 – Znaleźliśmy Mesjasza

            Dzisiejsza liturgia słowa dotyka kwestii powołania w życiu osoby wierzącej. I tak pierwsze czytanie w sposób bardzo plastyczny opowiada o powołaniu Samuela, żyjącego w XI wieku przed Chrystusem, do szczególnej służby Bogu. Podobnie Ewangelia ukazuje nam powołanie przez Chrystusa pierwszych uczniów. Jednakże, aby nie traktować tych opisów tylko w kategoriach historycznych, musimy z uwagą wsłuchać się w List św. Pawła do Koryntian. Powie on nam, że te dwa odległe w czasie Boże wezwania odnoszą się faktycznie do życia każdego z nas. Każdy bowiem chrześcijanin jest powołany do świętości i do życia w łączności z samym Bogiem.

            Niech zatem to dzisiejsze słowo rozpali w nas pragnienie służby Bogu.

Niedziela Chrztu Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 42,1-4.6-7 – Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie
Dz 10,34-38 – Jezus został namaszczony Duchem Świętym
Mk 1,6b-11 – Chrzest Jezusa

Prorok Izajasz w pieśni przepełnionej czekaniem i tęsknotą ukazuje nam proroctwo, które z jednej strony miało pocieszyć uciemiężony naród, wracający z niewoli, a z drugiej strony było wskazaniem na Chrystusa, którego królestwo miało zapanować na świecie. I rzeczywiście   to   królestwo   zaistniało,   o   czym   zaświadcza   z   całą   mocą   św.  Piotr w katechezie zapisanej w Dziejach Apostolskich, mówiąc, że Chrystus jest objawieniem Bożego pokoju i harmonii. Królestwo to ma swój początek w wydarzeniu, opisanym przez Ewangelistę Marka, nad wodami Jordanu, gdzie Chrystus utożsamił się z każdym grzesznikiem.

Słuchając liturgii słowa, pomyślmy o początku wiary w naszym życiu, jakim był z kolei nasz chrzest.

Uroczystość Objawienia Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 60,1-6 – Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą
Ef 3,2-3a.5-6 – Poganie są uczestnikami zbawienia
Mt 2,1-12 – Pokłon Mędrców ze Wschodu

Tematem dzisiejszych czytań jest zbawienie, którego dokonał Jezus Chrystus. Prorok Izajasz na wyrażenie tej prawdy posłużył się symbolem światła, które rozświetla mroki grzechu. Ten sam prorok ukazuje również wspaniałość Jerozolimy. Obraz ten z kolei przenosi nas w sposób alegoryczny do czasów ostatecznych. Zbawienie zostanie objawione wszystkim narodom. Świadczy o tym relacja Świętego Mateusza o pokłonie trzech Mędrców – czy też w innym przekładzie Magów – uosabiających tych, którzy przyjdą „ze Wschodu i Zachodu i zasiądą przy stole w królestwie niebieskim”. Wsłuchajmy się z uwagą w dzisiejsze słowo, a szczególnie w List Świętego Pawła. Apostoł ukaże nam godność każdego chrześcijanina. Aby móc żyć nią w pełni, trzeba uznać, jak Mędrcy, że Chrystus jest Zbawicielem.

Otwórzmy się na przyjęcie słowa Bożego.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – komentarz do czytań

Lb 6,22-27 – Błogosławieństwo Boże
Ga 4,4-7 – Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty
Łk 2,16-21 – Nadano Mu imię Jezus

Na początku Nowego Roku rodzi się pytanie: z jakim przesłaniem wysyła nas słowo Boże w przyszłość? Otóż, najpierw przypomina nam, że to dzięki Chrystusowi otrzymaliśmy przybrane synostwo Boże i możemy zwracać się do Boga imieniem „Ojcze”. Dalej, słowo powie nam, że mamy iść w życie z imieniem Jezus na ustach. Co więcej, mamy też iść pod opieką Bożej Rodzicielki i tak jak Ona rozważać w swoim sercu Boże tajemnice. Mamy też, z kolei jak pasterze z dzisiejszej Ewangelii, te tajemnice rozgłaszać i być ich świadkami. Możemy to uczynić, gdyż nad nami rozpościera się Boże błogosławieństwo, o którym z kolei mówi fragment z Księgi Liczb.

Otwórzmy się, przez uważne słuchanie słowa Bożego na łaski, które Bóg chce nam dzisiaj dać.

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
– komentarz do czytań

Dz 6,8-10; 7,54-60 – Ukamienowanie św. Szczepana
Mt 10,17-22 – Duch Ojca waszego mówił przez was

       Przykład życia i męczeństwa św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika, dobitnie pokazuje, jak potężny jest Bóg. Daje On zdolność tym, którzy w Niego wierzą, do męstwa, którego nie potrafią zrozumieć ci, którzy zaprzedali swoją duszę złu i grzechowi. Dzisiejsze czytanie z Dziejów Apostolskich jest zapisem historycznych wydarzeń, które rozegrały się około 36 roku w Jerozolimie. Natomiast Ewangelista Mateusz odnosi się do zapowiedzi Chrystusa, która faktycznie zrealizowała się w męczeństwie św. Szczepana.

       Niech zatem słowo Boże, które za chwilę będzie proklamowane, uczyni i nas zdolnymi do  mężnego  trwania  przy  wierze,  nawet  wówczas,  gdyby  wymagano  od  nas heroizmu i ofiary.

 

Życzenia

zyczenia_stajenka


„Na początku było Słowo, a Słowo było
u Boga, i Bogiem było Słowo” (J 1,1)

 

  Drodzy Parafianie, niech światło rozbłyskujące pośród ciemności przeniknie Was blaskiem Wcielonego Słowa oraz przemienia Wasze serca, Waszą wiarę, życie i postępowanie. Pamiętajmy, że Syn Boży przyjmując ciało zrównał się z człowiekiem, aby go podnieść do swojej godności.
W te Święta Bożego Narodzenia życzymy Wam wielu łask Bożych, w Waszych sercach niech zagości radość i pokój. Każdego dnia starajmy się wzrastać w miłości do Boga i ludzi.