XXII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Pwt 4,1-2.6-8 – Zachowywać prawo Boże
Jk 1,17-18.21b-22.27 – Wprowadzać słowo w czyn
Mk 7,1-8.14-15.21-23 – Prawo Boże a zwyczaje

                W czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa usłyszymy zachętę Mojżesza skierowaną do Izraelitów o wierne zachowanie wszystkich poleceń i nakazów Boga. Prawo Boże jest bowiem gwarantem prawdziwego szczęścia człowieka. Natomiast Chrystus ustami Ewangelisty Marka upomni ten sam naród, że prawo dane przez Boga zostało mocno sformalizowane, a tym samym wykrzywione poprzez dostosowanie go do potrzeb tylko ludzkich. Stąd więc słuszna staje się uwaga św. Jakuba, aby zawsze wracać do pierwotnej myśli konkretnego prawa, i co więcej, aby starać się nie czynić prawa tylko martwym przepisem.

            Przyjmijmy więc z uwagą dzisiejsze słowo Boże, a później wcielajmy je w życie, abyśmy okazali się prawdziwie wierzącymi.

XXI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Joz 24,1-2a.15-17.18b – Przypomnienie powołania narodu
Ef 5,21-32 – Miłość małżeńska naśladowaniem miłości Chrystusa i Kościoła
J 6,54.60-69 – Słowa życia wiecznego

             Dzisiejsza Liturgia słowa stawia bardzo wysokie wymagania tym, którzy chcą należeć do Boga. Już Jozue w pierwszym czytaniu nie idzie na ustępstwa, lecz każe jasno i konsekwentnie opowiedzieć się Izraelitom, jakiego Boga, czy też bożka, obierają na Pana swego życia. Podobnie Chrystus w scenie w Kafarnaum wypowiada jasno i stanowczo swoją naukę, która dla wielu jest trudna do przyjęcia. Tak samo św. Paweł w sposób bardzo jednoznaczny wypowiada pouczenia o małżeństwie. Taka jest Boża rzeczywistość – trudna i wymagająca, jednak z drugiej strony przynosząca wolność i prawdziwy pokój.

             Nie gorszmy się słowem Bożym, które stawia wymagania, i nie idźmy na kompromis ze złem, ale wypełnijmy wszystko z radością.

XX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Prz 9,1-6 – Chleb i wino na uczcie Mądrości
Ef 5,15-20 – Napełniajcie się Duchem
J 6,51-58 – Chleb żywy, który zstąpił z nieba

        Dzisiejsze zaproszenie Mądrości, które usłyszymy w pierwszym czytaniu, trzeba utożsamić z Bożym wołaniem. Tę analogię widać doskonale, gdy w kontekście fragmentu z Księgi Przysłów odczytamy dzisiejszy fragment z Ewangelii. Chleb i wino dawane przez Mądrość przypomina Ciało i Krew Chrystusa. Również zaproszenie stawiane przez Mądrość jest prawie tożsame z przestrogami i naleganiami, wypowiedzianymi przez Chrystusa  w  Kafarnaum.  Wszystko  to  dodatkowo  zostało  rozwinięte  przez  św. Pawła w Liście do Efezjan. Jednym słowem – dzisiejsze czytania, mimo że są surowe i ukazują poważne  konsekwencje,  są  apelem  o  mądre  i  rozsądne  postępowanie,  oparte na Bogu i Jego woli.

                      Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże z wdzięcznością.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
– komentarz do czytań

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab – Wielki znak ukazał się na niebie
1 Kor 15,20-26 – W Chrystusie wszyscy będą ożywieni
Łk 1,39-56 – Bóg wywyższa pokornych

                 Scena z Apokalipsy, która otwiera dzisiejsze czytania, jest wizją ukazującą prawdę o tym, co się wydarzyło, co się dzieje i jaki jest tego ostateczny sens. Widzimy dzisiaj Niewiastę stojącą na księżycu i mającą gwiazdy wokół głowy. Niewiasta to Maryja, ale jako obraz Kościoła. Ona urodziła Syna, ale też Kościół rodzi ciągle Syna w Eucharystii. Smok, jego zaciekła walka i chęć pożarcia Dziecka to obraz walki z szatanem. Walka toczy się w całej historii, a zarazem w sercu każdego z nas. Jest niebezpieczna, a potęga smoka wydaje  się  zwyciężać.  Jednakże  mając na uwadze scenę z Ewangelii, jak i zapewnienie św. Pawła, wiemy, że zwycięstwo jest po stronie Boga i Jego wybranych.

                 Zaufajmy więc słowu Bożemu.

XIX Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

1 Krl 19,4-8 – Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi
Ef 4,30-5,2 – Naśladować Boga, który objawił swoją miłość w Chrystusie
J 6,41-51 – Chleb żywy, który zstąpił z nieba

                Wydarzenie    opisane   w   pierwszym   czytaniu   jest    dobrą    ilustracją   prawdy z dzisiejszej perykopy ewangelicznej o Chlebie żywym, dającym życie. Jak bowiem Eliasz, nie mając już chęci do życia, ożywił się dzięki pokarmowi, przyniesionemu przez anioła, tak człowiek napełnia się siłą dzięki Eucharystii. Liturgia słowa zachęca więc dziś nas, abyśmy wsparli się jedynie na Bogu i w Nim szukali pomocy, którą z pewnością otrzymamy, jeżeli tylko będziemy starać się naśladować Chrystusa. Pisze o tym św. Paweł w Liście do Efezjan.

           Wsłuchajmy się z radością w to, co dziś Bóg mówi do nas, abyśmy – jak mówi Apostoł – „nie zasmucali Bożego Ducha Świętego”.

XVIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Wj 16,2-4.12-15 – Bóg daje cudowny pokarm
Ef 4,17.20-24 – Przyoblec człowieka nowego
J 6,24-35 – Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął

            Dzisiejsza liturgia słowa jest niejako kontynuacją wydarzeń, o których słyszeliśmy przed  tygodniem.  Jednakże w kontekście tego, co usłyszymy, rodzi się pytanie o wiarę. Oto bowiem zarówno opisany spór Izraelitów z Mojżeszem, jak i Jezusa z tłumem ukazuje jasno, że człowiek skłonny jest zatrzymywać się na tym, co doczesne. Trudno jest mu spojrzeć  na  wydarzenia tak, jak patrzy na nie Bóg. Stąd trzeba nam z uwagą wsłuchać się w pouczenie św. Pawła, nawołującego do porzucenia starego człowieka, który ponad konsumpcję, wygodnictwo i egoizm nie potrafi się wznieść.

            Prośmy Chrystusa – żywe Słowo Boże – abyśmy nie tylko usłyszeli to pouczenie, ale byśmy mieli siłę wcielić je w życie i upodabniać się, dzięki łasce, do naszego Pana.