IV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Jr 1,4-5.17-19 – Powołanie proroka
1 Kor 12,31-13,13 – Hymn o miłości
Łk 4,21-30 – Jezus odrzucony w Nazarecie

Ten, kto jest powołany do bycia prorokiem, czyli do głoszenia słowa Bożego, zostaje wybrany spośród społeczności ludu wierzącego i przeznaczony na wyłączną własność Boga. Nierzadko jest to trudna misja, gdyż prorok napotyka opór i sprzeciw słuchających go ludzi.  Doświadczył tego Jeremiasz, żyjący na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem, o którym usłyszymy dziś w pierwszym czytaniu. Chrystus też został odrzucony przez mieszkańców Nazaretu. Nie okazał jednak negatywnych emocji − złości czy oburzenia. Święty Paweł w wyśpiewanym dziś hymnie podkreśli, że fundamentalną cechą każdego proroka jest miłość.

Uczmy się i my takiej właśnie postawy, słuchając z uwagą dzisiejszych czytań.

III Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Ne 8,1-4a.5-6.8-10 – Czytanie Prawa Bożego
1 Kor 12,12-30 – Mistyczne Ciało Chrystusa
Łk 1,1; 4,14-21 – Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Pierwsze czytanie z Księgi Nehemiasza opisuje nabożeństwo czytania prawa Bożego, mające miejsce w V wieku przed Chrystusem. Już wówczas uważano, że słuchanie słowa Bożego ma zbawczy wpływ na zgromadzony lud. Słowo to dawało radość i stawało się otuchą w chwilach ucisku, jakim była np. niewola babilońska. Również i my dzisiaj winniśmy z wielką uwagą przyjąć słowo Boga. Święty Łukasz mówi nam dziś o tym, że tym Słowem jest Jezus, na którym wypełniły się wszystkie pisma. Słowo to ma też moc budowania i umacniania mistycznego ciała Chrystusa, którym jest Kościół.

W duchu odpowiedzialności za własne zbawienie, powtórzmy za ludem słuchającym kapłana Ezdrasza słowo „Amen”, czyli niech tak się stanie.

II Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 62,1-5 – Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca
1 Kor 12,4-11 – Różne dary Ducha Świętego
J 2,1-12 – Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

W mistyce chrześcijańskiej wiele terminów zostało zaczerpniętych z opisu relacji małżeńskiej. Mają one uzmysłowić ludziom, jak wielki jest Bóg, który jest miłością. Dzisiaj, szczególnie we fragmencie proroctwa Izajasza i w perykopie ewangelijnej, usłyszymy o tej symbolice. Wszystkie te znaki wskazują na inną rzeczywistość, którą spodziewamy się osiągnąć.  Co  więcej,  budzą  one pragnienie wejścia w tę intymną relację z Panem Bogiem. Człowiek sam  ze  siebie  nie  potrafi  tego   uczynić.   Potrzebuje   darów  Ducha  Świętego, o których wspomina Święty Paweł Apostoł. Uzdalniają one do wejścia w krąg nieskończonej Bożej radości.

Otwórzmy nasze oczy i uszy na znaki, które Pan Bóg nam zsyła. Otwórzmy także nasze serca na Ducha Świętego, który nieustannie do nas przychodzi.

Święto Chrztu Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 42,1-4.6-7 – Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie
Dz 10,34-38 – Jezus został namaszczony Duchem Świętym
Łk 3,15-16.21-22 – Chrzest Jezusa

Spośród wszystkich Ewangelistów tylko Święty Łukasz wspomina o wątpliwościach, jakie mieli ludzie wobec Świętego Jana Chrzciciela. Prorok rozwiał je, charakteryzując posłannictwo Jezusa, o czym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Zresztą cała dzisiejsza liturgia słowa ukazuje misję Chrystusa rozpoczętą przez Niego w chwili chrztu nad Jordanem. Prorok Izajasz opisuje posłannictwo Sługi Jahwe, ukazane przez Boga. Echo tego objawienia usłyszymy niejako w Dziejach Apostolskich i w Ewangelii.

Przyjmijmy z wdzięcznością dzisiejsze słowo Boże, ukazujące naszego Zbawiciela.

Uroczystość Objawienia Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 60,1-6 – Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą
Ef 3,2-3a.5-6 – Poganie są uczestnikami zbawienia
Mt 2,1-12 – Pokłon Mędrców ze Wschodu

Tematem dzisiejszych czytań jest zbawienie, którego dokonał Jezus Chrystus. Prorok Izajasz na wyrażenie tej prawdy posłużył się symbolem światła, które rozświetla mroki grzechu. Ten sam prorok ukazuje również wspaniałość Jerozolimy. Obraz ten z kolei przenosi nas w sposób alegoryczny do czasów ostatecznych. Zbawienie zostanie objawione wszystkim narodom. Świadczy o tym relacja Świętego Mateusza o pokłonie trzech Mędrców – czy też w innym przekładzie Magów – uosabiających tych, którzy przyjdą „ze Wschodu i Zachodu i zasiądą przy stole w królestwie niebieskim”. Wsłuchajmy się z uwagą w dzisiejsze słowo, a szczególnie w List Świętego Pawła. Apostoł ukaże nam godność każdego chrześcijanina. Aby móc żyć nią w pełni, trzeba uznać, jak Mędrcy, że Chrystus jest Zbawicielem.

Otwórzmy się na przyjęcie słowa Bożego.

Życzenia

W nadchodzącym 2016 roku ministranci naszej parafii pragną życzyć otwartości na Boże słowo i życzliwości dla najbliższych, pomyślności w walce z pokusami a przede wszystkim szczerej miłości do Boga. Nie możemy zapominać że nasz ziemski pobyt tutaj wiąże się z wieloma troskami które mimo pomijania ich we wszystkich życzeniach są potrzebne. Każde życiowe doświadczenia, w tym te trudne, uczą nas bardzo wiele i dają mądrość bez której nie może funkcjonować wiedza i odwrotnie. Wszystko co spotyka nas jest konkretnie potrzebne byśmy uświęcali dusze oraz ciągle na nowo się nawracali. Żadna przykra sytuacja nie jest przypadkowa, jest jedynie efektem naszych prawdziwych duchowych potrzeb. Tak więc życzymy wielu pięknych chwil oraz nieuniknionej w naszym świecie  kropli  goryczy  która  po  wzniesieniu  serca  w  modlitwie  do  Boga  zamieni  się w tryskające źródło Bożej łaski.

Ministranci parafii NNMP w Orzeszu