VIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 49,14-15 – Bóg nie opuszcza swojego ludu
1 Kor 4,1-5 – Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie
Mt 6,24-34 – Ufność w Opatrzność Bożą

Dzisiejsze czytania stawiają nas wobec pytania o zaufanie Panu Bogu, który swą troską obejmuje każdą dziedzinę naszego życia. Zburzenie Jerozolimy i świątyni oraz uprowadzenie mieszkańców do Babilonii w powszechnym przekonaniu było skutkiem opuszczenia Narodu Wybranego przez Pana Boga. Dlatego prorok Izajasz, posługując się obrazem  macierzyństwa,  przypomina,   że   Pan  Bóg  pozostaje  wierny  i  ciągle  pamięta o swoim ludzie. W związku z tym chrześcijanin nie powinien ulegać zmartwieniom i lękom, ale uznać za Świętym Pawłem, że wszystko jest łaską. Człowiek wart jest w oczach Pana Boga więcej niż cokolwiek innego na tym świecie, dlatego tym bardziej cieszy się Jego nieustanną opieką i nigdy nie jest pozostawiony własnemu losowi.

Przyjmijmy teraz z miłością słowo Boże, które ma moc wypełnić nasze serca pokojem i ufnością.

VII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Kpł 19,1-2.17-18 – Przykazania miłości bliźniego
1 Kor 3,16-23 – Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie
Mt 5,38-48 – Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Zgodnie z prawem Mojżeszowym, miłość wobec drugiego człowieka jest podstawą wszystkich norm moralnych, ponieważ zapewnia porządek w życiu społecznym. Przykazanie miłości bliźniego powtórzył Pan Jezus w swoim nauczaniu i nadał mu charakter uniwersalny. Uczeń Jezusa musi liczyć się ze sprzeciwem ludzi niepodzielających jego przekonań. Jednak również oni są naszymi bliźnimi, którym jesteśmy dłużni miłość. Chrześcijanin, miłując swoich nieprzyjaciół, naśladuje Pana Boga, który miłością obejmuje wszystkich ludzi bez wyjątku. Odpłacanie dobrem za zło jest więc godne dzieci Bożych. Miłość nieprzyjaciół jest trudna, ale możliwa, ponieważ w każdym wierzącym mieszka Duch Boży, o czym zapewnia Święty Paweł.

Otwórzmy teraz nasze umysły i serca na przyjęcie słowa Bożego, by mogło uzdolnić nas do czynów przekraczających nasze ludzkie możliwości.

VI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Syr 15,15-20 – Wymagająca wolność człowieka
1 Kor 2,6-10 – Prawdziwa mądrość
Mt 5,17-37 – Wymagania Nowego Przymierza

Treścią dzisiejszych czytań jest prawda o wolności człowieka i jego odpowiedzialności za popełnione czyny. W pierwszym czytaniu pobrzmiewają błędne przekonania ludzi, że sprawcą ich nieszczęść jest Pan Bóg. Prorok zaznacza, że grzech zależy wyłącznie od wolnej decyzji człowieka, który w sposób świadomy może wybierać dobro lub zło. Święty Paweł dodaje, że człowiek naprawdę mądry będzie starał się oceniać wszystko w świetle Bożego objawienia, które dokonało się w Panu Jezusie. Dzięki Niemu wszyscy wierzący otrzymali Bożego Ducha i dlatego są w stanie coraz lepiej spełniać wymagania Nowego Przymierza.

Pozwólmy teraz słowu zstąpić do naszych serc, by mądrość Boża mogła uczyć nas czynnej miłości bliźniego.

V Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 58,7-10 – Światło dobrych uczynków
1 Kor 2,1-5 – Nauczanie św. Pawła
Mt 5,13-16 – Wy jesteście światłem świata

Pan Bóg nie ma upodobania w pobożności formalnej i zewnętrznej, oderwanej od codziennego życia człowieka. Prawdziwa pobożność musi być połączona z uczynkami miłosierdzia, które prorok Izajasz wymienia w pierwszym czytaniu. Dzięki uczynkom dobroci usuwa się społeczne niesprawiedliwości oraz w praktyce realizuje miłość bliźniego. W Ewangelii Jezus wyjaśnia, że pierwszą powinnością Jego uczniów jest dawanie świadectwa. Ich życie powinno być jak sól, która oczyszcza, nadaje smak i konserwuje. Uczniowie Pana Jezusa są wartościowi i pożyteczni dla świata, ponieważ niosą w sobie „posmak” nauki Mistrza, potwierdzonej świadectwem ich życia.

Wysłuchajmy teraz z uwagą słowa Bożego, ponieważ zgodnie z tym, co mówi Apostoł Paweł, mądrość Boża przewyższa mądrość tego świata.

IV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

So 2,3;3,12-13 – Szukajcie pokory
1 Kor 1,26-31 – Bóg wybrał wzgardzonych
Mt 5,1-12a – Błogosławieni ubodzy w duchu

Prorok Sofoniasz wzywa Naród Wybrany do opamiętania i nawrócenia. Tylko postawa skruchy może przyczynić się do uwolnienia ludu od kary. Nadzieja na łaskę miłosierdzia Bożego rodziła się z faktu, że w Izraelu była duża liczba tzw. ubogich ziemi, którzy pozostali wierni Panu Bogu. Dlatego w obliczu powszechnego upadku moralnego prorok   właśnie   do   nich  kieruje  szczególne  wezwanie,  aby  nie  ustawali  w  gorliwości i wierności, bo to jedyna szansa, aby powstrzymać gniew Boży. Myśl tę podejmuje Święty Paweł,  według  którego  wiara  nie  opiera  się  na  mądrości,  ale  na  miłości  i  prostocie. Do takich wyznawców przyzna się Pan Jezus w dniu ostatecznym.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże, aby dopomogło nam stać się ubogimi Pana.

III Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 8,23b-9,3 – Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką
1 Kor 1,10-13.17 – Jedność chrześcijan
Mt 4,12-23 – Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Historycznym tłem dzisiejszej opowieści proroka Izajasza jest najazd Asyryjczyków na ziemie Izraela. Mroczny obraz nędzy i ucisku zaczyna kontrastować z radosną zapowiedzią nowej epoki pod panowaniem mesjańskiego króla. Izajasz posługuje się w tym celu symbolem światła. „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką”. Spełnienie tego proroctwa ewangelista Mateusz widzi w działalności Pana Jezusa w Galilei oraz  Jego  osiedleniu  się  w  Kafarnaum. W Nowym Testamencie światło utożsamiane jest z królestwem Bożym objawionym w osobie, słowach i czynach Pana Jezusa, który przyszedł zbawić ludzi wszystkich pokoleń i narodów. Kościół założony przez Pana Jezusa jest   jeden,   dlatego  Święty  Paweł  ubolewa  nad  powrotem  ochrzczonych  do  ciemności i  wzywa,  aby wśród chrześcijan nie było rozłamów.

Wysłuchajmy z wiarą słowa Bożego, które wzywa nas do jedności i wierności.