Niedziela Palmowa – komentarz do czytań

Iz 50,4-7 – Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu
Flp 2,6-11 – Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Mk 14,1–15,47 – Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa

        Proroctwo Izajasza, które usłyszymy w pierwszym czytaniu, mówi o wielkim cierpieniu i zniewagach, jakie miał doznać Sługa Jahwe, którym jest Jezus Chrystus. I rzeczywiście proroctwo to spełniło się bardzo dokładnie. Usłyszymy o tym w Ewangelii według św. Marka, która z kolei jest opisem męki i śmierci Chrystusa. Warto jednak w dzisiejszych czytaniach zauważyć element ogromnego zaufania, jakie ma Syn Boży do swojego Ojca. Jezus bowiem wie, że „wstydu nie dozna”. I tak też się stało. Św. Paweł napisze w Liście do Filipian, że „Bóg wywyższył Chrystusa nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię”.

           Słuchając bogatej dzisiaj liturgii słowa, uczmy się posłuszeństwa Bogu we wszystkim, co On nam daje.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 7,10-14 – Panna pocznie i porodzi Syna
Hbr 10,4-10 – Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca
Łk 1,26-38 – Maryja pocznie i porodzi Syna

            Dzisiejsza liturgia słowa pełna jest, w ludzkim rozumieniu, paradoksów. Najpierw widzimy, że to Bóg jako pierwszy wychodzi na poszukiwanie człowieka. Przykładem tego jest scena opisana przez proroka Izajasza, dotycząca króla Achaza, który odwraca się od Boga. Dalej autor Listu do Hebrajczyków ukazuje sytuację zupełnie niezrozumiałą przez człowieka. Oto bowiem przez posłuszeństwo Jezusa Ojcu dokonuje się uświęcenie całej ludzkości. I wreszcie w scenie zwiastowania, opisanej przez św. Łukasza, ludzki sposób myślenia staje się daremnym trudem. Aby zatem móc przyjąć dzisiejsze słowo Boże, potrzeba nam głębokiej wiary.

            Nie tyle chciejmy więc zrozumieć Boże plany, co stańmy wobec nich w postawie pokory i adoracji.

V Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Jr 31,31-34 – Nowe przymierze
Hbr 5,7-9 – Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego
J 12,20-33 – Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

            Św. Jan mówi dziś o chwale, której doznaje Syn Człowieczy. Chwała ta sprzeczna jest z logiką ludzką, gdyż Chrystus doznaje jej przez to, że nastanie jedność wszystkich ludów, bez względu na pochodzenie czy też status społeczny. Co więcej, chwałą Syna Człowieczego była Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Na to uwielbienie Boga trzeba nam spojrzeć w perspektywie proroctwa, które wypowiedział Jeremiasz, zaznaczając, że gdy nastanie stosowny czas, Bóg zawrze z ludźmi nowe przymierze. Trzeba nam jednak pamiętać, że zarówno chwała, jak i owo nowe przymierze mogło się zrealizować jedynie przez posłuszeństwo Chrystusa. Pisze o tym autor Listu do Hebrajczyków.

            Niech zatem będzie Bóg uwielbiony poprzez nasze posłuszeństwo Jego słowu.

Uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP
– komentarz do czytań

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16 – Mesjasz będzie potomkiem Dawida
Rz 4,13.16-18.22 – Wbrew nadziei uwierzył nadziei
Łk 2,41-52 – Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

            Św. Józef wpisuje się w szereg osób wierzących Bogu, chociaż w dzisiejszej liturgii słowa nie jest wymienione Jego imię. Wiemy, że jest potomkiem Dawida i przez swoje zaufanie umożliwił spełnienie się proroctwa, które wypowiedział prorok Natan dziesięć wieków przed Chrystusem. Tradycja Kościoła wiarę św. Józefa przyrównuje słowami św. Pawła w Liście do Rzymian do wiary Abrahama, który musiał opuścić swój kraj rodzinny i udać się za głosem Boga.  Wiara  św.  Józefa  rzeczywiście była bardzo wielka. On też musiał zostawić swoje plany i marzenia, a do tego wiara ta napotykała na ciągłe trudności, jak choćby nawet tę opisaną w dzisiejszej Ewangelii.

            Niech św. Józef pomoże nam wsłuchiwać się z wiarą w słowo Boże.

IV Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

2 Krn 36,14-16.19-23 – Gniew i miłosierdzie Boże
Ef 2,4-10 – Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawieni przez łaskę
J 3,14-21 – Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

            Przez dzisiejsze czytania przewija się motyw wiary. Już stary Kronikarz, kończąc drugą swoją księgę, z żalem zauważa, że „naczelnicy Judy, kapłani i lud” żyli na sposób pogański, a więc utracili wiarę w jednego Boga. Ta apostazja od wiary sprowadziła na naród izraelski karę w postaci zburzenia Jerozolimy i długotrwałej niewoli babilońskiej. Również czytania z Nowego Testamentu bardzo dobitnie podkreślają dziś znaczenie wiary. Św. Jan pisze, że tylko ci, którzy będą prawdziwie wierzącymi, dostąpią zbawienia. Natomiast św. Paweł wyjaśnia, że wiara jest darem i trzeba o nią prosić, ale też trzeba z nią współpracować i ją pogłębiać.

            W tę Niedzielę Laetare przyjmijmy więc z radością i wiarą słowo Boże.

Sakrament I Komunii Świętej – aktualizacja

          Tegoroczne  przyjęcie  Sakramentu I Komunii Świętej  w naszej parafii odbędzie się 10 maja. Na Mszy Świętej o godzinie 9:00 przystąpią dzieci Pierwszokomunije, natomiast o 11:00 Wczesnokomunijne. W  kolejną niedzielę, tj. 17 maja, będziemy przeżywać rocznicę I Komunii Świętej i Wczesnej Komunii na Mszy Świętej godzinie 10:30.