Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła – komentarz do czytań

Dz 12,1-11 – Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia
2 Tm 4,6-9.18 – Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę
Mt 16,13-19 – Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Dzieje Apostolskie opisują historię pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Wydarzenie, którego opis dziś usłyszymy, miało miejsce około 40 roku po Chrystusie, w kontekście prześladowania chrześcijan przez Heroda Agryppę. Oto na przykładzie św. Piotra spełnia się obietnica, którą dał wcześniej Jezus o odrzuceniu i prześladowaniu uczniów. Dlatego św. Piotr, a wraz z nim i inni uczniowie, muszą być pewni, że zrealizuje się również obietnica, którą wypowiedział Chrystus pod Cezareą Filipową, a która dotyczyła wiecznego trwania Kościoła. Wspólnota wierzących jest wspólnotą należącą do Chrystusa, dlatego nie może ją pokonać żadne zło.

Umocnijmy się tą prawdą, płynącą z dzisiejszej liturgii słowa.

XII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Jr 20,10-13 – Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców
Rz 5,12-15 – Adam jest typem Chrystusa
Mt 10,26-33 – Nie bójcie się ludzi

Liturgia słowa przynosi nam dziś pewność, że Bóg troszczy się o tych, którzy Mu bezgranicznie ufają. Przekonał się o tym prorok Jeremiasz, działający w okresie upadku królestwa judzkiego i będący prorokiem trudnych czasów. Mimo że miał wielu wrogów, nie załamał się w wierze i ufności, za co Bóg hojnie go wynagrodził. W podobnym tonie wypowiedziana została zachęta do wierności przez samego Jezusa w dzisiejszej perykopie ewangelicznej, która stanowi część Jego misyjnej mowy. Pan Jezus nie krył przed Apostołami, że czekają ich prześladowania. Nie krył także, że za wierność do końca, czeka ich nagroda, którą jest sam Bóg.

Przyjmijmy więc dziś z wdzięcznością pokrzepiające słowo Boże.

Niedziela Najświętszej Trójcy – komentarz do czytań

Wj 34,4b-6;8-9 – Bóg objawia się Mojżeszowi
2 Kor 13,11-13 – Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej
J 3,16-18 – Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Dogmat o Bogu Trójjedynym jest fundamentalną prawdą naszej wiary. Stary Testament nie znał jeszcze tej terminologii, ale do Boga Jahwe odnosił już określenia, które później zostały zdefiniowane jako przymioty Boskie. I tak na górze Synaj, o czym usłyszymy
w pierwszym czytaniu, Bóg objawia się Mojżeszowi jako Pan miłosierny, cierpliwy, bogaty
w łaskę, a także wierny. Kto wierzy w Ojca, Syna i Ducha, o czym z kolei zapewni nas dzisiaj Ewangelia, nie zostanie potępiony. Natomiast ci, którzy nie przyjmują ofiarowanej przez Boga miłości, która objawiła się w Synu, sami wykluczają się ze zbawienia.

Oby dzisiejsze słowo Boże rozbudziło w nas niezachwianą wiarę.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – komentarz do czytań

Dz 2,1-11 – Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
1 Kor 12,3b-7.12-13 – Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
J 20,19-23 – Jezus daje Ducha Świętego

Dzisiejsza liturgia słowa opisuje wydarzenie, które miało miejsce podczas Święta Tygodni. Aby lepiej zrozumieć, jaką wartość ma ten epizod dla wierzących, trzeba odnieść się do wspomnianego święta. Zwano je także Świętem Żniw, a Żydzi mówiący językiem greckim nazywali je Pentakoste. Było to, obok Paschy, jedno z najważniejszych świąt w Izraelu. I właśnie w tym dniu Jezus zsyła na Apostołów obiecanego wcześniej Ducha Świętego.
To tchnienie Ducha jest zatem żniwem zmartwychwstania Mesjasza i przynosi obfite owoce w postaci pokoju, który Biblia nazywa szalom. Zwrot szalom to nie tylko pozdrowienie, ale to pełnia wszelkiego błogosławieństwa.

Niech więc Bóg mocą Ducha, przez słuchanie słowa, udzieli i nam tego pokoju.

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – komentarz do czytań

Dz 1,1-11 – Uniósł się w ich obecności w górę
Ef 1,17-23 – Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Mt 28,16-20 – Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich w prosty sposób opowiedział, co wydarzyło się w Jerozolimie czterdzieści dni po zmartwychwstaniu. Opisał fakt wniebowstąpienia Jezusa. Natomiast św. Paweł w hymnie uwielbienia Boga w Liście do Efezjan, którego fragment dziś usłyszymy, daje teologiczną wykładnię tego wydarzenia. Znajduje się tam fundamentalna prawda wiary chrześcijańskiej – Bóg „wskrzesił Chrystusa z martwych i posadził po swojej prawicy”. W języku biblijnym zwrot „siedzieć po prawicy” oznacza mieć tę samą władzę i tę samą godność. A zatem Chrystus jest Bogiem. Dzisiejsze czytania to wielkie wyznanie wiary.

Wsłuchajmy się w słowo Tego, który, jak powie św. Mateusz, ma wszelką władzę na niebie i na ziemi.

XI Zjazd Śpiewaczy im. Mieczysława Dzieńdziela

koncert

Chór „Dzwon” i Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu zapraszają na uroczystą Mszę Świętą w intencji Mieczysława Dzieńdziela dyrygenta chórów, uczestników zjazdów oraz zmarłych członków chórów do naszego kościoła dnia 31 maja o godz. 15:30.

Po Mszy Św. odbędzie się koncert chórów:
- „Harmonia” z Mikołowa
- „Słowiczek” z Kostuchny
- „Dzwon”