Niedziela – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej
– komentarz do czytań

Wj 17,8-13 – Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami
2 Tm 3,14-4,2 – Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do kształcenia
w sprawiedliwości
Łk 18,1-8 – Wytrwałość w modlitwie

Najważniejszą cechą modlitwy, którą zanosimy do Boga, powinna być wytrwałość. Przekonał się o tym Mojżesz i Izraelici walczący z Amalekitami. Gdy Mojżesz wytrwale zanosił prośby do Boga, Izrael odnosił zwycięstwo. Wystarczyła tylko chwila słabości, by triumfował obóz przeciwników Narodu Wybranego. O wytrwałości mówi czytany dziś fragment Listu Świętego Pawła, a także Chrystus w przypowieści o natarczywej wdowie. Wytrwałość bowiem umacnia wiarę i sprawia, że człowiek coraz mocniej pokłada nadzieję w Bogu.

Słuchajmy więc i my z wytrwałością dzisiejszego słowa Bożego, aby mogło przynieść błogosławione owoce w naszym życiu.

XXVIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

2 Krl 5,14-17 – Uzdrowienie Naamana
2 Tm 2,8-13 – Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali z Chrystusem
Łk 17,11-19 – Wiara uzdrowionego cudzoziemca

Usłyszymy  dziś  w  liturgii słowa o uzdrowieniach, które dokonały się w odległych od siebie epokach. Uzdrowiony trędowaty Naaman był dowódcą króla aramejskiego. Drugie uzdrowienie było zbiorowe, gdyż Chrystus uleczył z trądu dziesięciu chorych. Wspólnym mianownikiem obydwu wydarzeń, oprócz rodzaju choroby, jest wdzięczność, którą  okazali  uzdrowieni  cudzoziemcy.  Jest  to  postawa, którą winien praktykować każdy chrześcijanin. Chodzi przede wszystkim o wdzięczność Panu Bogu za dar odkupienia i uleczenia z choroby grzechu. Trąd bowiem jest symbolem grzechu, który niszczy człowieka.  Zgodnie  z  radą  Świętego  Pawła  z  Listu  do  Tymoteusza,  bądźmy  cierpliwi w błaganiach i w walce ze złem.

Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako nasz pokarm.

XXVII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Ha 1,2-3; 2,2-4 – Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności
2Tm 1,6-8.13-14 – Nie dał nam Bóg ducha bojaźni
Łk 17,5-10 – Służyć z pokorą

Dzisiejsze  pierwsze  czytanie  pochodzi  z  Księgi  Proroka  Habakuka,  która powstała w VII wieku  przed  Chrystusem.  Prorok  widział  liczne  wypadki łamania prawa i niesprawiedliwość, z jaką odnosili się możnowładcy do swoich współobywateli. Z tego doświadczenia zrodziła się jego gorąca modlitwa do Boga o pomoc i ratunek dla ciemiężonych. Pan Bóg wysłuchuje prośby znękanego ludu. Co więcej, przez usta Chrystusa w dzisiejszej Ewangelii wyjaśnia, że tylko postawa służby, a nie panowania przybliża człowieka do Boga. Postawa pokornej służby odnosi się do wszystkich ludzi, a nie tylko  do  tych,  którzy  pełnią  funkcje  publiczne. Święty Paweł prosi biskupa Tymoteusza, a przez niego również nas, abyśmy strzegli w sobie tę postawę, gdyż służąc innym, można odnaleźć Chrystusa.

Z uwagą wsłuchajmy się w słowo Boże.

XXVI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Am 6,1a.4-7 – Lekkomyślność bogaczy
1 Tm 6,11-16 – Zachować przykazania nieskalane aż do przyjścia Chrystusa
Łk 16,19-31 – Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

Myśl wyrażona w dzisiejszych czytaniach odnosi się do kwestii posiadania dóbr materialnych.   Od   zarania   dziejów  był  to  poważny  i  częsty  problem.  Jak  usłyszymy w czytanej dziś Księdze Proroka Amosa, a więc już w VIII wieku przed Chrystusem, bogactwo nie przynosiło ludziom szczęścia. Chrystus wiedział, że ludzi, wśród których żył na  ziemi,  również  dotykał  ten  problem.  Dlatego  opowiedział im przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Nadmierna chęć wzbogacenia się i życia w dobrobycie rozpala też wyobraźnię ludzi XXI wieku, stąd problem ten wciąż jest aktualny. Dlatego warto podjąć refleksję nad wskazaniami, których udzielił Święty Paweł w Liście do Tymoteusza.

Przyjmijmy słowo Boże do naszych serc i starajmy się według niego żyć.

XXV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Am 8,4-7 – Bóg ukarze gnębicieli ubogich
1 Tm 2,1-8 – Wspólne błagania za wszystkich ludzi
Łk 16,1-13 – Przypowieść o nieuczciwym rządcy

Jak ubóstwo samo w sobie nie jest cnotą, tak również bogactwo nie jest z natury czymś złym. Dopiero stosunek człowieka do tych rzeczywistości czyni z nich cnotę albo grzech. Czytania biblijne, które dziś usłyszymy, piętnują przede wszystkim nadużycia spowodowane złym wykorzystywaniem dóbr materialnych. Żądza stawania się coraz bogatszym niszczy człowieka, ale także niszczy jego relacje z Panem Bogiem i innymi ludźmi. Księga Proroka Amosa oraz Ewangelia zwracają uwagę, że niewłaściwe podejście do dóbr ziemskich może ściągnąć na niego karę.

Niech słowo Boże oczyszcza nas z żądzy posiadania i wyczuli serca na potrzeby bliźnich.

Zmarł ks. Jerzy Hojka

W dniu 9 września, w 78. roku życia i 54. roku kapłaństwa zmarł ks. Jerzy Hojka, emerytowany proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni Śląskiej, rezydent w parafii Miłosierdzia Bożego w Orzeszu-Zazdrości.

Obrzędy pogrzebowe:
Eksportacja: we wtorek 13 września o godz. 16.00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Orzeszu-Zazdrości
Pogrzeb: w środę 14 września o godz. 10.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni Śląskiej.
Pochowany zostanie na cmentarzu parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni Śląskiej.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…