V Niedziela Wielkanocna – komentarz do czytań

Dz 14,21-27 – Bóg działa przez ludzi
Ap 21,1-5a – Bóg otrze wszelką łzę
J 13,31-33a.34-35 – Przykazanie nowe

Każdy z nas ma pewne doświadczenie życia w jakiejś wspólnocie. Nieraz wydają się one bardzo trudne. Tę trudność potęguje grzech, który jest przecież udziałem każdego człowieka. Dzisiejsza liturgia słowa zachęci nas do podjęcia próby życia w miłości. Dzieje Apostolskie powiedzą nam o tym, że Pan Bóg działa i objawia się przez drugiego człowieka − w ten sposób nawiązuje się relacja miłości. Apokalipsa Świętego Jana z kolei zwróci uwagę, że trzeba stać się ludem Bożym, a zatem wspólnotą, aby otrzymać życie wieczne. Natomiast Święty Jan wskaże, że miłość jest przykazaniem samego Chrystusa. Żaden człowiek nie może nazwać siebie uczniem Pana Jezusa, jeśli nie ma w sobie miłości.

Słuchajmy z uwagą słowa Bożego i przyjmijmy je do naszych serc.

IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza
– komentarz do czytań

Dz 13,14.43-52 – Apostołowie zwracają się do pogan
Ap 7,9.14b-17 – Baranek będzie ich pasł i prowadził ich do źródeł wód życia
J 10,27-30 – Jezus daje swoim owcom życie wieczne

Mieszkańcy Izraela za czasów Jezusa trudnili się hodowlą owiec. Stada dawały utrzymanie  i  zapewniały  wyżywienie  rodzinom.  Stąd   do   owiec  odnoszono   się  wręcz z pietyzmem. To codzienne doświadczenie wykorzystał również Pan Jezus, który porównuje siebie do Dobrego Pasterza. Zapewnia, że nie tylko potrafi ochronić swoje owce, ale   jest   w   stanie   dać  im  życie  wieczne.   Prawdę   tę   potwierdza   Apokalipsa,  która w  dzisiejszym  fragmencie  ukaże  nam  profetyczną  wizję  nieba.

Dajmy się poprowadzić przez słowo Boże i nie miejmy zatwardziałych serc jak Żydzi, o których usłyszymy dziś w pierwszym czytaniu.

III Niedziela Wielkanocna – komentarz do czytań

Dz 5,27b-32.40b-41 – Cierpienie dla imienia Jezusa
Ap 5,11-14 – Chwała Baranka
J 21,1-19 – Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego Apostołom

Dzisiaj często słyszymy o męczennikach za wiarę. Zastanawiać może nas fakt, skąd czerpią  oni  siłę  do  podjęcia  cierpienia.  Święty  Łukasz,   w   czytanym   dziś  fragmencie z Dziejów Apostolskich, powie nawet, że Apostołowie „cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa”. Odpowiedź na to pytanie daje nam dzisiejsza perykopa ewangeliczna. Moc  płynie  od  zmartwychwstałego  Pana,  który  pokonawszy  śmierć,  uzdalnia innych do przyjęcia jej z pełnym pokojem i nadzieją. Warunkiem jednak otrzymania tej łaski jest miłość,  którą  trzeba przylgnąć do Boga. Przekonał się o tym Święty Piotr, który usłyszał od Chrystusa potrójne pytanie o swoją miłość do Niego.

Przyjmijmy z radością dzisiejsze słowo Boże.

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego
– komentarz do czytań

Dz 5,12-16 – Wiara, która uzdrawia
Ap 1,9-11a.12-13.17-19 – Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki
J 20,19-31 – Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Najbardziej niebezpiecznymi wrogami wiary są zwątpienie i wyrachowanie. Bywa nawet, że odchodząc od konfesjonału, sami nie potrafimy sobie wybaczyć, bo nie dowierzamy Panu Bogu, że On nam przebaczył. Tymczasem, jak usłyszymy dziś w Dziejach Apostolskich, warunkiem każdego uzdrowienia, również duchowego, jest wiara. Dopiero zaufanie rodzi pokój i usuwa z serca lęk. Przychodzący zmartwychwstały Pan nieustannie apeluje  do  człowieka,  aby  przestał  się  lękać.  Słowa  te  usłyszymy  zarówno  w czytaniu z Apokalipsy Świętego Jana, jak i w Ewangelii. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, jest Początkiem i Końcem wszystkiego. Co więcej, jest miłosiernym Bogiem.

Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże z wiarą i gorącą prośbą o pełne zaufanie Bogu.

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy – komentarz do czytań

Dz 2,14.22-33 – Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa
Mt 28,8-15 – Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

We fragmencie z Dziejów Apostolskich usłyszymy fragment pierwszej katechezy chrześcijańskiej, którą wygłosił Święty Piotr w Jerozolimie. Była ona odpowiedzią na zaskoczenie, jakie wywołało zesłanie Ducha Świętego i różną interpretację tego wydarzenia. Tę katechezę czytamy w Poniedziałek Wielkanocny, ponieważ wyjaśnia ona fakt zmartwychwstania Pana Jezusa. Prawda ta rodziła i nadal rodzi różne komentarze. Aby w pełni ją przyjąć, trzeba stanąć przy pustym grobie Chrystusa, tak jak uczyniły to kobiety wspomniane w dzisiejszej Ewangelii – z wielką wiarą i żarliwą miłością. Tylko wtedy zmartwychwstały Pan objawi nam swoją łaskę.

Wsłuchując się w dzisiejsze słowo Boże, spróbujmy postąpić tak jak te niewiasty.

Życzenia Wielkanocne

risen_christ

„Prawica Pańska wysoko wzniesiona,
prawica Pańska moc okazuje.
Nie umrę, lecz będę żył
i głosił dzieła Pańskie. (…)

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana:
cudem jest w oczach naszych.
Oto dzień, który Pan uczynił:
radujmy się zeń i weselmy! ”

Psalm 118

Z okazji Świat Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Wam, aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze Waszą drogą, prawdą i życiem. Niech moc płynąca z jego Zmartwychwstałego Serca rozpala wasze codzienne życie, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli na nowo odkryć, że Bóg jest zawsze z nami!

Błogosławionych Świąt i radosnego świętowania. Alleluja!