XVI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 12,13.16-19 – Dobroć Boga dla ludzi
Rz 8,26-27 – Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości
Mt 13,24-43 – Przypowieść o chwaście wśród zboża

Dzisiejsze pierwsze czytanie i Ewangelia uczą nas prawdy o sprawiedliwości Bożej, która zostanie wymierzona w czasie, o którym zadecyduje Pan Bóg. Ewangeliczny obraz chwastu i pszenicy symbolizuje ludzi złych i dobrych, którzy żyją obok siebie. Kościół na ziemi obejmuje sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dlatego chrześcijanin nie powinien nikogo potępiać, bo ostatecznego osądu dokona Pan Bóg po śmierci każdego z nas. Abyśmy jednak byli zdolni do nieustannego przebaczenia i pełnienia dobrych czynów, otrzymaliśmy  Ducha  Świętego,  który  modli  się  w  nas  i  wstawia za nami u Pana Boga, o czym powie Święty Paweł w Liście do Rzymian.

Przyjmijmy teraz z wiarą słowo Boże, które uzdolni nas, by nie osądzać innych, zanim nie dokona tego Pan Bóg.

XV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Iz 55,10-11 – Skuteczność słowa Bożego
Rz 8,18-23 – Oczekujemy chwały
Mt 13,1-23 – Przypowieść o siewcy

Dzisiejsze teksty biblijne mówią o istocie słowa Bożego, które posiada moc przemiany świata. Jednak człowiek może go nie przyjąć. Jak deszcz, który nawadnia ziemię, ale niewykorzystany przez rolnika okazuje się bezużyteczny, tak również słowo Pana  może  zostać  zlekceważone i nie wydać owocu. Człowiek wiary, który wsłuchuje się w słowo Boże i kształtuje według niego swoje życie, może być pewny obfitego plonu, nawet jeśli w danym momencie nie rozumie dokonujących się wydarzeń. Święty Paweł w Liście do Rzymian powie nawet, że choć ludzie nie mogą uniknąć cierpień na ziemi, a ucieczka przed nimi jeszcze bardziej wzmaga ich siłę, to tym, co pozwala nam zachować spokój, jest wiara, że Pan Bóg, zabierając nas do siebie, położy kres cierpieniu.

Otwórzmy teraz nasze serca dla ziarna słowa Bożego, aby wydało w nas obfity owoc.

 

XIV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Za 9,9-10 – Król pokoju
Rz 8,9.11-13 – Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli
Mt 11,25-30 – Jezus łagodny i pokornego Serca

Powołaniem Narodu Wybranego było oczekiwanie na Mesjasza. Izraelici doświadczani licznymi niepowodzeniami wyczekiwali czasu pokoju i chwały, który miał nastać dzięki sprawiedliwemu i skromnemu królowi, przybywającemu na osiołku, a nie na koniu, jak dumni władcy tego świata. Prawdopodobnie zapowiedź ta stanowiła krytykę rządów kapłanów, którzy często niegodnie w tamtym czasie sprawowali władzę polityczną. Proroctwo z Księgi Zachariasza, będące orędziem nadziei, wypełniło się w osobie Jezusa, łagodnego i pokornego Baranka, który oddał swoje życie za życie świata. Dzięki temu otrzymaliśmy życie w Duchu Świętym, które wyraża się w postawach i czynach odpowiadających godności dziecka Bożego, o czym powie Święty Paweł w Liście do Rzymian.

Prośmy teraz Pana Boga, aby otworzył nasze serca na swoje słowo.

 

XIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

2 Krl 4,8-11.14-16a – Szunemitka przyjmuje proroka
Rz 6,3-4.8-11 – Nowe życie ochrzczonych
Mt 10,37-42 – Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Ewangelia powie nam dzisiaj o solidarności Pana Jezusa z głosicielami Jego nauki oraz z tymi, którzy świadczą o niej pobożnym i prawym życiem. Misja takich ludzi jest kontynuacją działalności Pana Jezusa. Kto wspiera głosiciela Ewangelii w pracy misyjnej, pomaga samemu Chrystusowi, który na sądzie ostatecznym doceni najdrobniejszy gest miłości. Starotestamentalną zapowiedzią tej ewangelicznej postawy jest osoba Szunemitki z Księgi Królewskiej. Potrzeba serca skłoniła ją, by udzielić gościny prorokowi Elizeuszowi, za co została nagrodzona upragnionym potomstwem. Święty Łukasz w Liście do Rzymian doda, że przez chrzest dokonuje się moralna odnowa człowieka, która uzdalnia nas do postawy służby wobec bliźnich.

Jako czyn miłosierdzia przyjmijmy z wiarą słowo, które Pan Bóg teraz do nas skieruje.

 

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – komentarz do czytań

Dz 12,1-11 – Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia
2 Tm 4,6-9.17-18 – Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę
Mt 16,13-19 – Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

 Wydarzenie   opisane  dzisiaj  w  Dziejach  Apostolskich  ma  bezpośredni  związek z  historią  Izraela.  Piotr  zostaje  oswobodzony  podczas Paschy, w celi rozbłyskuje światło i prowadzi go Anioł Pana. Wszystkie te elementy przywodzą na myśl moment wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej. W ten sposób został podkreślony fakt, że uwolnienie Piotra jest zapowiedzią wyzwolenia ludu, które dokona się w imię Jezusa. Kontynuację tego wątku odnajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus zapowiada, że duchowa świątynia Kościoła oprze się niszczycielskim mocom zła, ponieważ jej fundamentem będzie Piotr, który określi obowiązujące w nim prawa. Dyspozycje wydane przez Piotra na ziemi będą obowiązywały również w niebie.

Wysłuchajmy teraz z uwagą słowa Bożego, które ma moc rozświetlić nasze serca i wyprowadzić je z niewoli grzechu.

XII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Jr 20,10-13 – Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców
Rz 5,12-15 – Adam jest typem Chrystusa
Mt 10,26-33 – Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Apostoł Paweł, mówiąc dzisiaj o grzechu Adama, chce pokazać, że wystarczył jeden akt nieposłuszeństwa wobec Pana Boga, aby zło przeniknęło do wszystkich dziedzin ludzkiego życia. Skutkiem upadku Adama jest powszechna grzeszność ludzi. Dlatego Chrystus, jako nowy Adam, wchodzi w grzeszne życie ludzi i przenika je łaską przebaczenia, pojednania i uzdrowienia. Tę samą troskę Pana Boga o stworzenie zauważymy  również  u  proroka Jeremiasza, który w ciężkim doświadczeniu wyzna wiarę w Pana Boga mówiąc, że jego wybawcą jest Ten, który zna do głębi ludzkie sumienia. Odpowiedzią ze strony człowieka powinna być postawa męstwa, ponieważ każda okoliczność  jest  stosowna  do  składania  świadectwa  o  Panu  Bogu,  o  czym  usłyszymy w Ewangelii Mateusza.

Stańmy teraz przed Panem Bogiem z pokornym sercem i wysłuchajmy Jego uzdrawiającego słowa.