XXVII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Ha 1,2-3; 2,2-4 – Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności
2Tm 1,6-8.13-14 – Nie dał nam Bóg ducha bojaźni
Łk 17,5-10 – Służyć z pokorą

Dzisiejsze  pierwsze  czytanie  pochodzi  z  Księgi  Proroka  Habakuka,  która powstała w VII wieku  przed  Chrystusem.  Prorok  widział  liczne  wypadki łamania prawa i niesprawiedliwość, z jaką odnosili się możnowładcy do swoich współobywateli. Z tego doświadczenia zrodziła się jego gorąca modlitwa do Boga o pomoc i ratunek dla ciemiężonych. Pan Bóg wysłuchuje prośby znękanego ludu. Co więcej, przez usta Chrystusa w dzisiejszej Ewangelii wyjaśnia, że tylko postawa służby, a nie panowania przybliża człowieka do Boga. Postawa pokornej służby odnosi się do wszystkich ludzi, a nie tylko  do  tych,  którzy  pełnią  funkcje  publiczne. Święty Paweł prosi biskupa Tymoteusza, a przez niego również nas, abyśmy strzegli w sobie tę postawę, gdyż służąc innym, można odnaleźć Chrystusa.

Z uwagą wsłuchajmy się w słowo Boże.

XXVI Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Am 6,1a.4-7 – Lekkomyślność bogaczy
1 Tm 6,11-16 – Zachować przykazania nieskalane aż do przyjścia Chrystusa
Łk 16,19-31 – Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

Myśl wyrażona w dzisiejszych czytaniach odnosi się do kwestii posiadania dóbr materialnych.   Od   zarania   dziejów  był  to  poważny  i  częsty  problem.  Jak  usłyszymy w czytanej dziś Księdze Proroka Amosa, a więc już w VIII wieku przed Chrystusem, bogactwo nie przynosiło ludziom szczęścia. Chrystus wiedział, że ludzi, wśród których żył na  ziemi,  również  dotykał  ten  problem.  Dlatego  opowiedział im przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Nadmierna chęć wzbogacenia się i życia w dobrobycie rozpala też wyobraźnię ludzi XXI wieku, stąd problem ten wciąż jest aktualny. Dlatego warto podjąć refleksję nad wskazaniami, których udzielił Święty Paweł w Liście do Tymoteusza.

Przyjmijmy słowo Boże do naszych serc i starajmy się według niego żyć.

XXV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Am 8,4-7 – Bóg ukarze gnębicieli ubogich
1 Tm 2,1-8 – Wspólne błagania za wszystkich ludzi
Łk 16,1-13 – Przypowieść o nieuczciwym rządcy

Jak ubóstwo samo w sobie nie jest cnotą, tak również bogactwo nie jest z natury czymś złym. Dopiero stosunek człowieka do tych rzeczywistości czyni z nich cnotę albo grzech. Czytania biblijne, które dziś usłyszymy, piętnują przede wszystkim nadużycia spowodowane złym wykorzystywaniem dóbr materialnych. Żądza stawania się coraz bogatszym niszczy człowieka, ale także niszczy jego relacje z Panem Bogiem i innymi ludźmi. Księga Proroka Amosa oraz Ewangelia zwracają uwagę, że niewłaściwe podejście do dóbr ziemskich może ściągnąć na niego karę.

Niech słowo Boże oczyszcza nas z żądzy posiadania i wyczuli serca na potrzeby bliźnich.

Zmarł ks. Jerzy Hojka

W dniu 9 września, w 78. roku życia i 54. roku kapłaństwa zmarł ks. Jerzy Hojka, emerytowany proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni Śląskiej, rezydent w parafii Miłosierdzia Bożego w Orzeszu-Zazdrości.

Obrzędy pogrzebowe:
Eksportacja: we wtorek 13 września o godz. 16.00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Orzeszu-Zazdrości
Pogrzeb: w środę 14 września o godz. 10.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni Śląskiej.
Pochowany zostanie na cmentarzu parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni Śląskiej.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

XXIV Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Wj 32,7-11.13-14 – Bóg przebacza grzesznemu ludowi
1Tm 1,12-17 – Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników
Łk 15,1-32 – Radość z nawrócenia grzesznika

Według prywatnych objawień Świętej Faustyny Kowalskiej największym przymiotem Boga jest miłosierdzie. Prawdę tę potwierdza niejako dzisiejsza liturgia słowa, która podkreśla, że Pan Bóg nieustannie jest gotów przebaczać ludziom ich przewinienia. Co więcej, w tym pragnieniu jest cierpliwy i nie zniechęca się tym, że człowiek w swojej wolności wybiera grzech. Święty Paweł dopowie, że wcielenie, męka i śmierć Chrystusa były aktem wielkiego miłosierdzia Boga w stosunku do grzeszników. Wobec tak niezmierzonej i niczym niezasłużonej łaski pozostaje jedynie powtórzyć za Apostołem Pawłem: „Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków”.

Otwórzmy nasze serca na głos Pana Boga.

XXIII Niedziela Zwykła – komentarz do czytań

Mdr 9,13-18b – Prawdziwa mądrość
Flm 9b-10.12-17 – Wszyscy są braćmi
Łk 14,25-33 – Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Tydzień temu liturgia słowa wyjaśniła, na czym polega pokora. Dziś, przywołując postawę Świętego Pawła, daje konkretny przykład tej cnoty. Apostoł musiał odznaczać się pokorą w stopniu doskonałym, skoro potrafił wstawić się u Filemona, bogatego mieszkańca Kolosów, za Onezymem, który był niewolnikiem i zbiegiem. Apostoł Narodów w pewnym sensie zaryzykował utratę dobrego imienia, gdyby okazało się, że ów Onezym nadużył jego zaufania. W ten sposób Święty Paweł zrealizował zachętę daną przez Chrystusa w dzisiejszej perykopie ewangelicznej, aby wyrzec się wszystkiego.

 Wsłuchajmy  się  z   uwagą   w   słowo   Boże,   bo   w   nim  odnajdujemy  mądrość w   postępowaniu.