Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
– komentarz do czytań

Rdz 14,18-20 – Ofiara Melchizedeka
1 Kor 11,23-26 – Eucharystia jest pamiątką śmierci Chrystusa
Łk 9,11b-17 – Rozmnożenie chleba

W czytaniu z Księgi Rodzaju usłyszymy o spotkaniu Melchizedeka z Abramem. Odbyło się ono po zwycięskiej wyprawie patriarchy przeciw władcom Mezopotamii. Melchizedek, kapłan i król Szalemu, witając Abrama, złożył ofiarę z chleba i wina. W ten sposób król stał się figurą, czyli zapowiedzią przyszłego Mesjasza. Zgodnie z Listem do Hebrajczyków, Jezus jest „arcykapłanem na wzór Melchizedeka” (Hbr 6,20). To proroctwo wypełniło się w osobie Jezusa Chrystusa, który w Wielki Czwartek ustanowił Eucharystię. Wsłuchując  się  w  dzisiejsze  słowo  Boże,  warto  zauważyć,  że  proroctwo  wypełniło się w sposób doskonały. Chrystus bowiem stał się chlebem, dzięki któremu człowiek już więcej nie będzie łaknął.

Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako nasz pokarm.

Uroczystość Najświętszej Trójcy – komentarz do czytań

Prz 8,22-31 – Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata
Rz 5,1-5 – Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym
J 16,12-15 – Wszystko, co ma Ojciec, jest Moje. Duch z Mojego weźmie i wam oznajmi

W Starym Testamencie trudno było mówić o Bogu Trójjedynym, gdyż prawda ta nie została jeszcze wtedy objawiona. Dlatego mądrość, o której usłyszymy w Księdze Przysłów, może być rozumiana jako boski przymiot. Można wysnuć taki wniosek z faktu, że autor tej księgi,  opisując  ją,  stwierdza,  że była stworzona i towarzyszyła przy stwarzaniu świata. To późniejsze pisma żydowskie utożsamiły mądrość – o której tu mowa – z „duchem Boga”. Dopiero  Święty  Paweł  i  Święty Jan mogli mówić o jednym Bogu, ale w trzech Osobach. W czasach, w których żyli, Boże objawienie dokonało się już w pełni w osobie Jezusa Chrystusa.

Słuchając dziś słowa Bożego, starajmy się uwielbić Pana Boga za Jego mądrość.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – komentarz do czytań

Dz 2,1-11 – Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
1 Kor 12,3b-7.12-13 – Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
J 20,19-23 – Jezus daje Ducha Świętego

Dzisiejsza liturgia słowa może nastręczać pewnych trudności z umiejscowieniem czasowym Zesłania Ducha Świętego, bowiem rozpiętość czasowa dotycząca tego wydarzenia jest znaczna. Dzieje Apostolskie powiedzą, że miało to miejsce pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a Święty Jan zaznaczy, że już w dniu zmartwychwstania Chrystus posłał swego Ducha na Apostołów. Jednakże między tymi dwiema relacjami nie ma sprzeczności. Tchnienie Ducha Świętego jest bowiem darem zmartwychwstałego Chrystusa, dla którego nie ma czasu i przestrzeni. To człowiek zanurzony   jest   w   ziemskich  realiach  i  nie  potrafi  poruszać  się  bez  określenia  czasu i przestrzeni. Zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy jest więc niejako widzialną pieczęcią tego, co się dokonało już w Poranek Wielkanocny.

Otwórzmy nasze serca i umysły na dar Ducha Świętego.

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika
– komentarz do czytań

Dz 20,17-18a.28-32.36 – Duch Święty ustanowił biskupów, aby kierowali Kościołem Bożym
Rz 8,31b-39 – Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa
J 10,11-16 – Dobry pasterz daje życie za owce

Święty Paweł w Liście do Rzymian wyśpiewuje hymn o niezmierzonej miłości Bożej. Chrześcijanin, żyjąc w świecie, nie powinien się lękać, że zawierzając swoje życie Jezusowi, narażony jest na jakąkolwiek stratę. Pan Bóg pragnie, byśmy całkowicie oddali Mu swoje życie. Dziś usłyszymy w Dziejach Apostolskich o powołaniu biskupim, a więc do całkowitego oddania się na służbę Bogu. To zaangażowanie winno być na wzór samego Chrystusa, który jest Dobrym Pasterzem i daje swoje życie za owce. Dobrze zrozumiał to Święty Stanisław, który nie zawahał się oddać swego życia w obronie prawdy.

Niech więc dzisiejsze słowo umocni nas  w całkowitym zaangażowaniu się w nasze osobiste powołanie.

Jubileusze małżeńskie

    Ksiądz Arcybiskup zaprasza pary małżeńskie, które w tym roku świętują jubileusz sakramentu  małżeństwa (5, 10, 15 i następne), na wspólne Świętowanie Jubileuszy Małżeńskich  22  maja  br w Katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla o godz. 12.00. Małżonkowie odnowią przyrzeczenia małżeńskie i otrzymają indywidualne błogosławieństwo. Zgłoszenia i więcej szczegółów przez stronę przednamimalzenstwo.pl.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – komentarz do czytań

Dz 1,1-11 – Uniósł się w ich obecności w górę
Ef 1,17-23 – Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Łk 24,46-53 – Jezus został wzięty do nieba

Relacja Świętego Łukasza zawarta w Dziejach Apostolskich oraz w Ewangelii czytana podczas dzisiejszej uroczystości nie jest tylko faktograficznym opisem wydarzeń, które miały miejsce 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. Komentarz teologiczny do tego wydarzenia podaje nam List Świętego Pawła do Efezjan. Bóg Ojciec posadził swojego Syna po swojej prawicy w niebie. Każdy człowiek wierzący w Pana Jezusa powołany jest do tego, by po śmierci przebywać razem z Nim. Zbawienie bowiem ma stać się udziałem każdego chrześcijanina.

Z uwagą wsłuchajmy się teraz w słowo Boże.