IV Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

1 Sm 16,1b.6-7.10-13a – Namaszczenie Dawida na króla
Ef 5,8-14 – Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus
J 9,1-41 – Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

Pierwszy pomazaniec Boży – król Saul, okazał się niewierny. Dlatego Pan wybiera Dawida, aby rządził Izraelem. Nowy wybraniec w momencie namaszczenia został napełniony  Duchem  Bożym.  Ten  dar  jest  gwarancją,  że  Pan  Bóg  będzie  go prowadził i wspomagał. W Nowym Testamencie tytuł pomazańca odnosi się do osoby Jezusa, Zbawiciela namaszczonego i objawionego światu przez Ojca, który posyła Go na ziemię, aby wypełnił dzieło odkupienia. Święty Jan w dzisiejszej Ewangelii uzasadnia, że dokonuje się to przez uwolnienie ludzkości od niewoli grzechu, która jest skutkiem odrzucenia światła wiary. Święty Paweł dodaje, że życie w świetle Bożym oznacza życie w Kościele, którego Panem jest Chrystus – światłość świata.

Niech światło wiary przenika do naszych serc za sprawą słowa Bożego, które teraz Pan do nas kieruje.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – komentarz do czytań

Iz 7,10-14 – Panna pocznie i porodzi Syna
Hbr 10,4-10 – Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca
Łk 1,26-38 – Maryja pocznie i porodzi Syna

Król Achaz z dzisiejszego pierwszego czytania jest symbolem człowieka, który nie wierzy w moc Pana Boga, a zarazem boi się, że wobec oczywistego Bożego działania będzie musiał zmienić własne plany. Niezależnie jednak od takiej postawy znak zostaje zapowiedziany. Będą nim narodziny dziecka, którego matką będzie panna, dziewica. Podobnie jak w czasach patriarchów Pan Bóg w cudowny sposób obdarzał macierzyństwem niepłodne kobiety, tak i teraz stanie się dawcą życia. Ewangelista Mateusz, cytując proroctwo Izajasza o narodzinach Emmanuela, wyraźnie podkreślił, że wypełniło się ono w Jezusie Chrystusie i Jego dziewiczej Matce, która poczęła za sprawą Ducha Świętego.

Duch  Święty  może  dać  nowe  życie  każdemu  z  nas,  gdy słuchamy słowa Bożego z wiarą i miłością.

Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny – komentarz do czytań

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16 – Mesjasz będzie potomkiem Dawida
Rz 4,13.16-18.22 – Wbrew nadziei uwierzył nadziei
Mt 1,16.18-21.24a – Józef poznaje tajemnicę Wcielenia

Czytanie z Księgi Samuela opisuje wydarzenie, kiedy to król Dawid miał zamiar zbudować świątynię dla Jahwe. Jednak prorok zapowiada, że to nie Dawid będzie budowniczym, lecz Pan Bóg zbuduje dom Dawidowi. Bez tej obietnicy historia Dawida byłaby pozbawiona znaczenia teologicznego, a historia objawienia mesjańskiego nie miałaby podstawowego zwornika, jakim jest oczekiwanie na Chrystusa. Momentem kulminacyjnym są narodziny Syna Bożego, gdzie kluczową rolę odgrywa Święty Józef, który jako potomek Dawida ma do spełnienia niezwykle ważną misję. Najpierw ma wprowadzić do swego domu Maryję, a następnie przyjąć Jej dziecko za swoje, by w ten sposób Jezus rzeczywiście stał się Synem Dawida.

Wysłuchajmy teraz z wiarą słowa Bożego, by przyjąć do serca to, czego umysł nie może ogarnąć.

III Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Wj 17,3-7 – Woda wydobyta ze skały
Rz 5,1-2.5-8 – Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego
J 4,5-42 – Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu

Kontekstem dzisiejszych czytań są wielkie znaki dokonywane przez Pana Boga wobec  Narodu  Wybranego  na  przestrzeni  wieków. Jednak pomimo tych wielkich dzieł, w trudnych warunkach, Izraelici szybko tracą cierpliwość i zaufanie do Pana Boga. Mają problemy z wyciąganiem właściwych wniosków z poprzednich doświadczeń. Buntują się, narzekają i szemrzą przeciwko Panu. Mimo to Bóg stale się lituje i objawia swą potęgę, aby doprowadzić ich do wiary. W Nowym Testamencie woda wyprowadzona ze skały stała się przykładem duchowego napoju, skała natomiast utożsamiana jest z Chrystusem, który jest źródłem żywej wody. Dzięki temu, uczy nas Święty Paweł, chrześcijanie nie powinni załamywać  się  pod  wpływem  cierpień  i  trudności,  ponieważ  nie  trwają  one  wiecznie, a mogą przybliżyć do Pana Boga i z Nim zjednoczyć.

Pozwólmy teraz Panu, by wypełnił nasze serca napojem duchowym, który daje życie wieczne.

II Niedziela Wielkiego Postu – komentarz do czytań

Rdz 12,1-4a – Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego
2 Tm 1,8b-10 – Bóg nas powołuje i oświeca
Mt 17,1-9 – Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga

Powołanie Abrahama i danie mu obietnicy oznacza, że Pan Bóg podejmuje kolejny plan duchowego uzdrowienia ludzkości. Choć działanie Boże zawężone jest do jednego człowieka, to poprzez tego człowieka Boże błogosławieństwo otrzymają ludzie wszystkich czasów. Wybór Abrahama jest zapowiedzią przyszłej misji Syna Bożego Jezusa Chrystusa oraz Kościoła, o czym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus jest bowiem jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i tylko przez Niego Pan Bóg nas zbawia. Kościół natomiast, jako wspólnota wiary wywodząca się od Chrystusa, stwarza warunki do przyjęcia daru zbawienia. Święty Paweł powie dzisiaj, że jedyną właściwą postawą, jaką możemy przyjąć wobec daru wiary, jest otwarcie się i przyjęcie tej łaski z wdzięcznością.

Wsłuchajmy się w słowo Boże, które jest żywe i ma moc przemieniać nasze serca.

Uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
w Turzy Śląskiej

turza_100_plakat     Celem ożywienia kultu Matki Bożej Fatimskiej i 100-ną  rocznicą  objawień  w Fatimie, zachęcamy do pielgrzymowania do Turzy Śląskiej na poziomie parafialnym lub dekanalnym (ustala dziekan)  w miesiącach V-X. 2017, z możliwością wyboru: odpustu, nocy pokuty lub dnia chorego. Prosimy również o zaangażowanie się w pielgrzymowaniu wspólnot pobożnościach działających w parafii, grup stanowych, dzieci pierwszokomunijnych,  itp.

Harmonogram obchodów – pdf
Więcej informacji na stronie sanktuarium